A A A A A
Bible Book List

1 Krønikebok 7-9 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Issakars sønner var Tola og Pua, Jasib og Simron, fire i tallet.

Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter; deres tall var i Davids dager to og tyve tusen og seks hundre.

Og Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen familiehoder.

Til dem hørte, efter deres ætter og fedrenehuser, krigsrustede flokker, seks og tretti tusen mann; for de hadde mange hustruer og barn.

Og deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn; i alt var de[a] syv og åtti tusen mann som var opskrevet.

Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet.

Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, familiehoder, veldige stridsmenn; i deres ætteliste stod det to og tyve tusen og fire og tretti mann.

Og Bekers sønner var Semira og Joas og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet; alle disse var Bekers sønner,

og efter deres ættelister, hvor deres ætter og deres familiehoder, veldige stridsmenn, var opskrevet, var de tyve tusen og to hundre mann.

10 Og Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je'is og Benjamin og Ehud og Kena'ana og Setan og Tarsis og Akisahar;

11 alle disse var Jediaels sønner, familiehoder. veldige stridsmenn, sytten tusen og to hundre som krigsrustet drog ut i strid.

12 Enn videre Suppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker.

13 Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sallum, Bilhas sønner.

14 Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru; hun fødte Makir, far til Gilead.

15 Og Makir tok til hustru en søster av Huppim og Suppim, og hans[b] søster hette Ma'aka; og den annen sønn hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre.

16 Og Makirs hustru Ma'aka fødte en sønn og kalte ham Peres, og hans bror hette Seres, og hans sønner var Ulam og Rekem.

17 Og Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse.

18 Og hans[c] søster var Hammoleket; hun fødte Ishod og Abieser og Mahla.

19 Og Semidas sønner var Akjan og Sekem og Likhi og Aniam.

20 Og Efra'ims sønner var Sutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat

21 og hans sønn Sabad og hans sønn Sutelah - og Eser og Elad[d]; de blev drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde draget ned for å røve deres fe,

22 Og deres far Efra'im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham.

23 Og han gikk inn til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og han gav ham navnet Beria, fordi der hadde vært ulykke i hans hus.

24 Hans datter var Se'era; hun bygget Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Ussen-Se'era.

25 Hans[e] sønn var Refa, og hans sønner var Resef og Telah, og hans sønn var Tahan,

26 hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisama,

27 hans sønn Non, hans sønn Josva.

28 Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer og mot øst Na'aran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer like til Gasa med tilhørende småbyer.

29 Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende småbyer, Ta'anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer. I disse byer bodde Josefs, Israels sønns barn.

30 Asers sønner var Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og Serah var deres søster.

31 Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsot.

32 Og Heber blev far til Jaflet og Somer og Hotam og deres søster Sua.

33 Og Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asvat; dette var Jaflets sønner.

34 Og Semers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram.

35 Og hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Seles og Amal.

36 Sofahs sønner var Suah og Harnefer og Sual og Beri og Jimra,

37 Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Be'era.

38 Og Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara.

39 Og Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja.

40 Alle disse var sønner av Aser, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blandt fyrstene, og de menn som stod i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var seks og tyve tusen i tallet.

Benjamin var far til Bela, som var hans førstefødte, Asbel, som var hans annen sønn, og Akrah, den tredje,

Noka, den fjerde, og Rafa, den femte.

Og Bela hadde sønnene Addar og Gera og Abihud

og Abisua og Na'aman og Akoah

og Gera og Sefufan og Huram.

Og dette var Ehuds sønner, som var familiehoder blandt Gebas innbyggere, og som blev bortført til Manahat

- det var Na'aman som sammen med Akia og Gera førte dem bort - han[f] fikk sønnene Ussa og Akihud.

Og Sahara'im fikk barn i Moabs land efterat han hadde sendt sine hustruer Husim og Ba'ara bort.

Og med sin hustru Hodes fikk han Jobab og Sibja og Mesa og Malkam

10 og Je'us og Sokja og Mirma; dette var hans sønner; de var familiehoder.

11 Med Husim fikk han Abitub og Elpa'al.

12 Og Elpa'als sønner var Eber og Mis'am og Semer - han bygget Ono og Lod med tilhørende byer -

13 og Beria og Sema; de var familiehodene blandt Ajalons innbyggere; de drev Gats innbyggere på flukt.

14 Ahjo, Sasak og Jeremot

15 og Sebadia og Arad og Eder

16 og Mikael og Jispa og Johavar Berias sønner;

17 og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber

18 og Jismerai og Jislia og Jobab har Elpa'als sønner.

19 Og Jakim og Sikri og Sabdi

20 og Elienai og Silletai og Eliel

21 og Adaja og Beraja og Simrat var Sime'is sønner.

22 Og Jispan og Eber og Eliel

23 og Abdon og Sikri og Hanan

24 og Hananja og Elam og Antotija

25 og Jifdeja og Pniel var Sasaks sønner.

26 Og Samserai og Seharja og Atalja

27 og Ja'aresja og Elia og Sikri var Jerohams sønner.

28 Alle disse var familiehoder, hoder for sine ætter; de bodde i Jerusalem.

29 I Gibeon bodde Gibeons far[g]; hans hustru hette Ma'aka.

30 Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba'al og Nadab

31 og Gedor og Ahjo og Seker.

32 Og Miklot fikk sønnen Simea. Også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre.

33 Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba'al[h].

34 Og Jonatans sønn var Meribba'al[i], og Meribba'al fikk sønnen Mika.

35 Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tarea og Akas.

36 Og Akas fikk sønnen Joadda, og Joadda fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa.

37 Og Mosa fikk sønnen Bina hans sønn var Rafa; hans sønn Elasa hans sønn Asel.

38 Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse var sønner av Asel.

39 Og hans bror Eseks sønner var Ulam, hans førstefødte, Je'us, den annen, og Elifelet, den tredje.

40 Ulams sønner var veldige stridsmenn, dyktige bueskyttere; de hadde mange sønner og sønnesønner - hundre og femti. Alle disse var av Benjamins barn.

Alle Israels menn blev innført i ættelister og finnes opskrevet i Israels kongers bok; og Juda blev bortført i fangenskap til Babel for sin troløshets skyld.

De tidligere innbyggere, som bodde på sin eiendom, i sine byer, var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere.

I Jerusalem bodde nogen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efra'ims og Manasses barn:

Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, av Judas sønn Peres' barn;

og av silonittene[j]: Asaja, den førstefødte, og hans sønner;

og av Serahs sønner: Je'uel og deres brødre, seks hundre og nitti i tallet;

og av Benjamins barn: Sallu, sønn av Mesullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua,

og Jibneja, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Mesullam, sønn av Sefatja, sønn av Re'uel, sønn av Jibnija,

og deres brødre efter sine ætter, ni hundre og seks og femti i tallet; alle disse menn var overhoder for sine familier.

10 Og av prestene: Jedaja og Jojarib og Jakin

11 og Asarja, sønn av Hilkias, sønn av Mesullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub - han var forstander for Guds hus -

12 og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia, og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av Mesullam, sønn av Mesillemit, sønn av Immer,

13 og deres brødre, overhoder for sine familier, tusen og syv hundre og seksti i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus.

14 Og av levittene: Semaja, sønn av Hassub, sønn av Asrikam, sønn av Hasabja, av Meraris barn,

15 og Bakbakkar, Heres og Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf,

16 og Obadja, sønn av Semaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer.

17 Og portnerne: Sallum og Akkub og Talmon og Akiman og deres brødre; Sallum var deres overhode,

18 og like til nu står de[k] ved Kongeporten, mot øst. Dette var portnerne i Levis barns leire.

19 Sallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, og hans brødre, de som var av hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være voktere ved teltets dørtreskler, fordi deres fedre hadde vært voktere ved inngangen til Herrens leir.

20 Og Pinehas, Eleasars sønn, hadde fordum vært deres forstander; Herren var med ham.

21 Sakarja, Meselemjas sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt.

22 Alle disse som var utvalgt til portnere ved dørtresklene, var to hundre og tolv i tallet; de var innført i ættelister efter sine landsbyer; David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til.

23 De og deres sønner stod ved portene til Herrens hus, telthuset, og holdt vakt.

24 Efter de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass: mot øst, vest, nord og syd.

25 Og deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulde fra tid til annen komme og hjelpe dem for syv dager ad gangen.

26 For de fire forstandere for portnerne var betrodde menn; de var levitter; de hadde også opsyn over kammerne og over skattkammerne i Guds hus.

27 Om natten holdt de sig rundt omkring Guds hus; for det pålå dem å holde vakt, og de skulde lukke op portene hver morgen.

28 Nogen av levittene hadde tilsyn med de redskaper som bruktes ved tjenesten; de tellet dem, både når de bar dem inn, og når de bar dem ut.

29 Og nogen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskaper - alle helligdommens redskaper - og med melet og vinen og oljen og viraken og krydderiene.

30 Og nogen av prestenes sønner laget kryddersalven.

31 Og Mattitja, en av levittene, korahitten Sallums førstefødte sønn, var betrodd å tillage bakverket.

32 Og nogen av deres brødre kahatittenes barn hadde tilsyn med skuebrødene og skulde legge dem til rette hver sabbat.

33 Dette[l] var sangerne, familiehoder blandt levittene; de holdt til i kammerne og var fri for annen tjeneste; for de var dag og natt optatt med sitt eget arbeid.

34 Alle disse[m] var familiehoder blandt levittene efter sine ætter - overhoder; de bodde i Jerusalem.

35 I Gibeon bodde Gibeons far Je'uel; hans hustru hette Ma'aka.

36 Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba'al og Ner og Nadab

37 og Gedor og Ahjo og Sakarja og Miklot.

38 Og Miklot fikk sønnen Simeam; også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre.

39 Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba'al.

40 Og Jonatans sønn var Meribba'al, og Meribba'al fikk sønnen Mika.

41 Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea.

42 Og Akas fikk sønnen Jara, og Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa.

43 Og Mosa fikk sønnen Bina, og hans sønn var Refaja; hans sønn Elasa; hans sønn Asel.

44 Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; dette var Asels sønner.

Footnotes:

 1. 1 Krønikebok 7:5 stridsmennene i den hele stamme.
 2. 1 Krønikebok 7:15 Huppims.
 3. 1 Krønikebok 7:18 Gileads.
 4. 1 Krønikebok 7:21 Eser og Elad var tillikemed Sutelah 1KR 7, 20 Efra'ims sønner.
 5. 1 Krønikebok 7:25 Berias, 1KR 7 23.
 6. 1 Krønikebok 8:7 Ehud.
 7. 1 Krønikebok 8:29 Je'uel, 1KR 9, 35.
 8. 1 Krønikebok 8:33 d.s.s. Isboset, 2SA 2, 8.
 9. 1 Krønikebok 8:34 d.s.s. Mefiboset, 2SA 4, 4.
 10. 1 Krønikebok 9:5 d.e. efterkommerne av Sela.
 11. 1 Krønikebok 9:18 d.e. Sallums efterkommere.
 12. 1 Krønikebok 9:33 de 1KR 9, 14-16 nevnte.
 13. 1 Krønikebok 9:34 de 1KR 9, 14-32 nevnte.

Johannes 6:22-44 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

22 Den næste dag så folket som stod på hin side av sjøen, at det ikke var nogen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene.

23 Imens kom det andre båter fra Tiberias nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn.

24 Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene, og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus.

25 Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham: Rabbi! når er du kommet hit?

26 Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I søker mig, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og blev mette.

27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

28 De sa da til ham: Hvad skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?

29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt.

30 De sa da til ham: Hvad tegn gjør da du, så vi kan se det og tro dig? hvad gjerning gjør du?

31 Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står: Han gav dem brød fra himmelen å ete.

32 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min Fader gir eder det sanne brød fra himmelen;

33 for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.

34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød!

35 Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste.

36 Men jeg har sagt eder at I har sett mig og tror dog ikke.

37 Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut;

38 for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig,

39 og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag.

40 For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag.

41 Da knurret jødene over ham fordi han sa: Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen,

42 og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si: Jeg er kommet ned fra himmelen?

43 Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke eder imellem!

44 Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes