Add parallel Print Page Options

Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre'el; den annen, Daniel[a], med Abiga'il fra Karmel;

den tredje, Absalom, var sønn av Ma'aka, en datter av kongen i Gesur Talmai; den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit;

den femte, Sefatja, fikk han med Abital; den sjette, Jitream, med sin hustru Egla.

Disse seks fikk han i Hebron; der regjerte han i syv år og seks måneder, og i tre og tretti år regjerte han i Jerusalem.

Dette er de sønner han fikk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua[b], Ammiels datter -

og Jibhar og Elisama og Elifelet

og Nogah og Nefeg og Jafia

og Elisama og Eljada og Elifelet, ni i tallet.

Alle disse var Davids sønner foruten de sønner han fikk med sine medhustruer; og Tamar var deres søster.

10 Og Salomos sønn var Rehabeam; hans sønn Abia; hans sønn Asa; hans sønn Josafat;

11 hans sønn Joram; hans sønn Akasja; hans sønn Joas,

12 hans sønn Amasja; hans sønn Asarja; hans sønn Jotam;

13 hans sønn Akas; hans sønn Esekias; hans sønn Manasse;

14 hans sønn Amon; hans sønn Josias.

15 Og Josias' sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans annen sønn, Sedekias, den tredje, Sallum, den fjerde.

16 Og Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sedekias.

17 Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sealtiel

18 og Malkiram og Pedaja og Senassar, Jekamja, Hosama og Nedabja.

19 Og Pedajas sønner var Serubabel og Sime'i; og Serubabels sønner var Mesullam og Hananja - deres søster var Selomit -

20 og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet.

21 Og Hananjas sønner var Pelatja og Jesaja, Refajas sønner, Arnans sønner, Obadjas sønner og Sekanjas sønner.

22 Og Sekanjas sønn var Semaja; og Semajas sønner var Hattus og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet.

23 Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet.

24 Og Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, syv i tallet.

Judas sønner var Peres, Hesron og Karmi og Hur og Sobal.

Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad; dette var soratittenes ætter.

Og dette var Abi-Etams [ætter]: Jisre'el og Jisma og Jidbas, og deres søster hette Haslelponi.

Og Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa; de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem.

Og Tekoas far Ashur hadde to hustruer, Hela og Na'ara.

Med Na'ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahastari; dette var Na'aras sønner.

Og Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan.

Og Kos blev far til Anub og Hassobeba og Aharhels, Harums sønns ætter.

Jabes var æret fremfor sine brødre; hans mor gav ham navnet Jabes[c], idet hun sa: Jeg har født ham med smerte.

10 Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

11 Og Suhas bror Kelub fikk sønnen Mehir; han var far til Eston.

12 Og Eston var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas' far dette var mennene fra Reka.

13 Og Kenas' sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat.

14 Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen; for de var tømmermenn.

15 Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas.

16 Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel.

17 Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon; og hun[d] blev fruktsommelig og fødte Mirjam og Sammai og Jisbah, far til Estemoa.

18 Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre[e] var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru.

19 Og sønnene av Hodijas hustru, Nahams søster, var Ke'ilas far, garmitten, og Estemoa, ma'akatitten.

20 Og Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon; og Jisis sønner var Sohet og Sohets sønn.

21 Sønnene til Sela, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes hus av Asbeas ætt,

22 og Jokim og mennene i Koseba og Joas og Saraf, som rådet over Moab, og Jasubi-Lehem; men dette er gamle ting.

23 Disse folk var pottemakere og bodde i Neta'im og Gedera; de bodde der hos kongen og var i hans arbeid.

24 Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Serah og Saul;

25 hans sønn var Sallum; hans sønn Mibsam; hans sønn Misma.

26 Og Mismas sønner var hans sønn Hammuel, hans sønn Sakkur og hans sønn Sime'i.

27 Og Sime'i hadde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt ikke øktes så sterkt som Judas sønner.

28 De bodde i Be'erseba og Molada og Hasar-Sual

29 og i Bilha og i Esem og i Tolad

30 og i Betuel og i Horma og i Siklag

31 og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sa'ara'im - det var deres byer inntil David blev konge -

32 med tilhørende landsbyer, og i Etam og A'in, Rimmon og Token og Asan - fem byer -

33 og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer helt til Ba'al; dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste.

34 Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amasjas sønn,

35 og Joel og Jehu, sønn av Josibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja,

36 og Eljoenai og Ja'akoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja

37 og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja -

38 disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte sig sterkt.

39 De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe;

40 og der fant de fett og godt beite, og landet var vidt og rummelig, og det var rolig og stille; for de som bodde der før, var av Kams ætt.

41 Da kom i Judas konge Esekias' dager de som her er optegnet ved navn, og ødela deres telter og hugg ned de meunitter som fantes der, og slo dem med bann, så de nu ikke mere er til, og bosatte sig i deres land; for der var beite for deres småfe.

42 Fem hundre mann av dem - av Simeons barn - drog til Se'irfjellene under anførsel av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisis sønner;

43 og de slo ihjel resten av de amalekitter som hadde sloppet unda; så bosatte de sig der og bor der den dag idag.

Og sønnene til Ruben, Israels førstefødte - for han var den førstefødte, men fordi han vanhelliget sin fars seng, blev hans førstefødselsrett gitt til sønnene av Josef, Israels sønn, som dog ikke blev innført i ættelisten som den førstefødte;

for Juda blev den mektigste blandt sine brødre, og fyrsten skulde være en av hans efterkommere, men førstefødselsretten tilhørte Josef -

sønnene til Ruben, Israels førstefødte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi.

Joels sønner: hans sønn Semaja; hans sønn Gog; hans sønn Sime'i;

hans sønn var Mika; hans sønn Reaja; hans sønn Ba'al;

hans sønn Be'era, som kongen i Assyria Tilgat-Pilneser bortførte i fangenskap; han var høvding for rubenittene.

Og hans brødre var efter sine ætter, da de blev optegnet efter sine ætt-ledd, Je'iel, den første, og Sakarja

og Bela, sønn av Asas, som var sønn av Joels sønn Sema; han bodde i Aroer og helt til Nebo og Ba'al-Meon,

og mot øst nådde hans bosteder til bortimot ørkenen som strekker sig fra elven Frat; for deres fe hadde øket sterkt i Gileads land.

10 I Sauls dager førte de krig med hagarenerne, som blev undertvunget av dem; så bodde de i deres telter langs hele østsiden av Gilead.

11 Og Gads barn hadde sine bosteder midt imot dem i Basans land helt til Salka:

12 Joel, den første, og Safan, den annen, og Janai og Safat i Basan.

13 Og deres brødre var efter sine familier Mikael og Mesullam og Seba og Jorai og Jakan og Sia og Eber, syv i tallet.

14 Disse var sønner av Abiha'il, sønn av Huri, sønn av Jaroah, sønn av Gilead, sønn av Mikael, sønn av Jesisai, sønn av Jahdo, sønn av Bus.

15 Aki, sønn av Gunis sønn Abdiel, var deres familiehode.

16 Og de bodde i Gilead i Basan og tilhørende byer og på alle Sarons jorder, sa langt de strakte sig.

17 Alle disse blev innført i ættelistene i Judas konge Jotams dager og i Israels konge Jeroboams dager.

18 Rubens barn og gadittene og halvdelen av Manasse stamme var djerve menn, menn som bar skjold og sverd og spente bue og var oplært til krig; de var fire og firti tusen, syv hundre og seksti stridsføre menn.

19 De førte krig mot hagarenerne og Jetur og Nafis og Nodab,

20 og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

21 Og de bortførte deres fe, femti tusen kameler og to hundre og femti tusen stykker småfe og to tusen asener, og dessuten hundre tusen mennesker.

22 For mange var falt og drept; for denne krig var fra Gud. Og de bodde i deres bygder like til bortførelsen.

23 Den halve Manasse stammes barn bodde i landet fra Basan til Ba'al-Hermon og Senir og Hermon-fjellet; de var tallrike.

24 Og dette var deres familiehoder: Efer og Jisi og Eliel og Asriel og Jirmeja og Hodavja og Jahdiel, veldige stridsmenn, navnkundige menn, hoder for sine familier.

25 Men de bar sig troløst at mot sine fedres Gud og holdt sig med de guder som folkene i landet dyrket, de folk som Gud hadde utryddet for dem.

26 Da opegget Israels Gud assyrerkongen Ful og assyrerkongen Tilgat-Pilneser mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah og Habor og Hara og Gosan-elven, og der er de den dag idag.

Footnotes

  1. 1 Krønikebok 3:1 d.s.s. Kilab, 2SA 3, 3.
  2. 1 Krønikebok 3:5 d.s.s. Batseba, 2SA 12, 24.
  3. 1 Krønikebok 4:9 han volder smerte.
  4. 1 Krønikebok 4:17 Mereds hustru Bitja, 1KR 4, 18.
  5. 1 Krønikebok 4:18 Mirjam, Sammai og Jisbah, 1KR 4, 17.