A A A A A
Bible Book List

1 Krønikebok 24-25 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

24 Vedkommende Arons sønner, så var deres skifter de som nu skal nevnes: Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.

Men Nadab og Abihu døde før sin far; de hadde ingen sønner, og bare Eleasar og Itamar blev prester.

Sammen med Sadok av Eleasars sønner og Akimelek av Itamars sønner inndelte David dem efter deres embede i tjeneste-klasser.

Da det viste sig at Eleasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, inndelte de dem således at Eleasars sønner fikk seksten overhoder for sine familier og Itamars sønner åtte for sine familier.

Og de inndelte dem ved loddkasting, begge ætter; for det fantes fyrster for helligdommen og Guds fyrster både blandt Eleasars sønner og blandt Itamars sønner.

Skriveren Semaja, Netanels sønn, av Levi stamme, skrev dem op, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebjatars sønn, og familiehodene for prestene og levittene så på det; de tok ut en familie for Eleasar og derefter skiftevis en for Itamar.

Det første lodd kom ut for Jojarib, det annet for Jedaja,

det tredje for Harim, det fjerde for Seorim,

det femte for Malkia, det sjette for Mijamin,

10 det syvende for Hakkos, det åttende for Abia,

11 det niende for Jesua, det tiende for Sekanja,

12 det ellevte for Eljasib, det tolvte for Jakim,

13 det trettende for Huppa, det fjortende for Jesebab,

14 det femtende for Bilga, det sekstende for Immer,

15 det syttende for Hesir, det attende for Happisses,

16 det nittende for Petahja, det tyvende for Esekiel,

17 det en og tyvende for Jakin, det to og tyvende for Gamul,

18 det tre og tyvende for Delaja, det fire og tyvende for Ma'asja.

19 Dette var den orden som de skulde gjøre tjeneste i, når de gikk inn i Herrens hus, således som det var foreskrevet dem av Aron, deres far, efter den befaling Herren, Israels Gud, hadde gitt ham.

20 Vedkommende Levis andre barn, så hørte til Amrams sønner Subael, til Subaels sønner Jehdeja.

21 Av Rehabjas sønner var Jissia overhodet.

22 Til jisharittene hørte Selomot, til Selomots sønner Jahat.

23 Og [Hebrons] sønner var Jeria, Amarja - hans annen sønn - Jahasiel, den tredje, Jekamam, den fjerde.

24 Ussiels sønn var Mika; til Mikas sønner hørte Samur.

25 Jissia var Mikas bror; til Jissias sunner hørte Sakarja.

26 Meraris sønner var Mahli og Musi, sønner av hans sønn Ja'asia.

27 Meraris sønner gjennem hans sønn Ja'asia var også Soham og Sakkur og Ibri.

28 Mahlis sønn var Eleasar; men han hadde ingen sønner.

29 Til Kis, det er Kis' sønner, hørte Jerahme'el.

30 Musis sønner var Mahli og Eder og Jerimot. Dette var levittenes sønner efter sine familier.

31 De kastet og lodd likesom deres brødre Arons sønner, mens kong David og Sadok og Akimelek og prestenes og levittenes familiehoder var til stede - overhodene for familiene like så vel som deres yngste brødre.

25 Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring[a] spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt:

Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;

av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks[b] i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris;

av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;

alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.

Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.

Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.

Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.

Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;

10 den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

11 det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

12 den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

13 den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

14 den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

15 den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

16 den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

17 den tiende blev Sime'i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

18 den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

19 det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

20 den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

21 den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

22 det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

23 det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

24 det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

25 det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

26 det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

27 det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

28 det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

29 det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

30 det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

31 det fire og tyvende for Romamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.

Footnotes:

  1. 1 Krønikebok 25:1 d.e. som drevet av Guds à nd sang til Guds pris.
  2. 1 Krønikebok 25:3 seks, fordi Sime'i (1KR 25, 17) er regnet med.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes