A A A A A
Bible Book List

1 Krønikebok 1-3 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Adam, Set, Enos,

Kenan, Mahalalel, Jared,

Enok, Metusalah, Lamek,

Noah, Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras.

Og Gomers sønner var Askenas og Difat og Togarma.

Og Javans sønner var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim.

Kams sønner var Kus og Misra'im, Put og Kana'an.

Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.

10 Og Kus fikk en sønn som hette Nimrod; han var den første som fikk velde på jorden.

11 Og Misra'im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne

12 og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne.

13 Og Kana'an blev far til Sidon - det var hans førstefødte - og Het

14 og jebusittene og amorittene og girgasittene

15 og hevittene og arkittene og sinittene

16 og arvadittene og semarittene og hamatittene.

17 Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek.

18 Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk Eber.

19 Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden, og hans bror hette Joktan.

20 Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah

21 og Hadoram og Usal og Dikla

22 og Ebal og Abimael og Sjeba

23 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.

24 Sem, Arpaksad, Salah,

25 Eber, Peleg, Re'u,

26 Serug, Nakor, Tarah,

27 Abram, det er Abraham.

28 Abrahams sønner var Isak og Ismael.

29 Dette er deres ætter: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam.

30 Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema,

31 Jetur, Nafis og Kedma; dette var Ismaels venner.

32 Og de sønner som Abrahams medhustru Ketura fødte, var: Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah; og Joksans sønner var Sjeba og Dedan;

33 og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner.

34 Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel.

35 Esaus sønner var Elifas, Re'uel og Je'us og Jaelam og Korah.

36 Elifas' sønner var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenas og Timna og Amalek.

37 Re'uels sønner var Nahat, Serah, Samma og Missa.

38 Og Se'irs sønner var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan.

39 Og Lotans sønner var Hori og Homam; og Lotans søster var Timna.

40 Sobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Onam; og Sibeons sønner var Aja og Ana.

41 Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran.

42 Esers sønner var Bilhan og Sa'avan og Ja'akan; Disans sønner var Us og Aran.

43 Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba.

44 Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge i hans sted.

45 Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.

46 Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Ajut.

47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.

48 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.

49 Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.

50 Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans by hette Pa'i, og hans hustru hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter.

51 Og Hadad døde. Og Edoms stammefyrster var: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alja, stammefyrsten Jetet,

52 stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,

53 stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,

54 stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster.

Dette var Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar og Sebulon,

Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

Judas sønner var Er og Onan og Sela; disse tre fikk han med Suas datter, kana'anittinnen; men Er, Judas førstefødte, mishaget Herren, og han lot ham dø.

Og hans sønnekone Tamar fødte ham Peres og Serah, så at Judas sønner i alt var fem.

Peres' sønner var Hesron og Hamul.

Og Serahs sønner var Simri[a] og Etan og Heman og Kalkol og Dara, tilsammen fem.

Og Karmis[b] sønn var Akar[c], som førte Israel i ulykke, fordi han bar sig troløst at med det bannlyste gods.

Og Etans sønn var Asarja.

Og de sønner som Hesron fikk, var Jerahme'el og Ram og Kelubai[d].

10 Og Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Nahson, høvding for Judas barn,

11 og Nahson fikk sønnen Salma, og Salma fikk sønnen Boas,

12 og Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai.

13 Og Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab, hans annen sønn, og Simea, den tredje,

14 Netanel, den fjerde, Raddai, den femte,

15 Osem, den sjette, David, den syvende.

16 Og deres søstre var Seruja og Abiga'il. Og Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet.

17 Og Abiga'il fødte Amasa, og Amasas far var ismaelitten Jeter.

18 Og Kaleb, Hesrons sønn, fikk barn med sin hustru Asuba og med Jeriot; og dette var hennes[e] sønner: Jeser og Sobab og Ardon.

19 Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til hustru, og med henne fikk han sønnen Hur,

20 og Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.

21 Siden giftet Hesron sig med en datter av Gileads far Makir; han tok henne til hustru da han var seksti år gammel, og fikk med henne sønnen Segub.

22 Og Segub fikk sønnen Ja'ir; han hadde tre og tyve byer i Gileads land.

23 Men gesurittene og arameerne tok Ja'irs byer fra dem og likeså Kenat med tilhørende landsbyer - i alt seksti byer. Alle disse[f] var sønner av[g] Gileads far Makir.

24 Og efterat Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte hans hustru Abia ham Ashur, Tekoas[h] far.

25 Og sønnene til Jerahme'el, Hesrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem; dem hadde han med Akia.

26 Jerahme'el hadde også en annen hustru, som hette Atara; hun var mor til Onam.

27 Og sønnene til Ram, Jerahme'els førstefødte, var Ma'as og Jamin og Eker.

28 Og Onams sønner var Sammai og Jada. Og Sammais sønner var Nadab og Abisur.

29 Abisurs hustru hette Abiha'il, og med henne fikk han Akban og Molid.

30 Og Nadabs sønner var Seled og Appa'im; Seled døde uten sønner.

31 Og Appa'ims sønn var Jisi; og Jisis sønn var Sesan; og Sesans barn[i] var Aklai.

32 Og sønnene til Sammais bror Jada var Jeter og Jonatan. Jeter døde uten sønner.

33 Og Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahme'els sønner.

34 Sesan hadde ingen sønner, bare døtre. Men Sesan hadde en egyptisk tjener, som hette Jarha,

35 og han lot sin tjener Jarha få sin datter til hustru, og med henne fikk han sønnen Attai.

36 Og Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk sønnen Sabad,

37 og Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk sønnen Obed,

38 og Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk sønnen Asarja,

39 og Asarja fikk sønnen Hales, og Hales fikk sønnen Elasa,

40 og Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk sønnen Sallum,

41 og Sallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk sønnen Elisama.

42 Og sønnene til Jerahme'els bror Kaleb var Mesa hans førstefødte - han var far til Sif - og sønnene til Hebrons far Maresa.

43 Og Hebrons sønner var Korah og Tappuah og Rekem og Sema.

44 Og Sema fikk sønnen Raham, far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sammai.

45 Og Sammais sønn var Maon, og Maon var far til Betsur.

46 Og Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosa og Gases; og Haran fikk sønnen Gases.

47 Og Jehdais sønner var Regem og Jotam og Gesan og Pelet og Efa og Sa'af.

48 Kalebs medhustru Ma'aka fødte Seber og Tirhana;

49 hun fødte også Sa'af, far til Madmanna, og Seva, far til Makbena og Gibea; og Kalebs datter var Aksa.

50 Dette var Kalebs sønner: Sobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur og far til Kirjat-Jearim,

51 Salma, far til Betlehem, Haref, far til Betgader.

52 Og sønnene til Kirjat-Jearims far Sobal var Haroe[j] og halvdelen av Hammenuhot-ætten.

53 Og Kirjat-Jearims ætter var jitrittene og putittene og sumatittene og misra'ittene; fra dem stammer soratittene og estaolittene.

54 Salmas sønner var Betlehem og netofatittene, Atrot-Bet-Joab og halvdelen av manahtittene, sorittene.

55 Og de skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var tiratittene, simatittene, sukatittene; dette er de kinnitter som nedstammer fra Hammat, far til Rekabs hus.

Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre'el; den annen, Daniel[k], med Abiga'il fra Karmel;

den tredje, Absalom, var sønn av Ma'aka, en datter av kongen i Gesur Talmai; den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit;

den femte, Sefatja, fikk han med Abital; den sjette, Jitream, med sin hustru Egla.

Disse seks fikk han i Hebron; der regjerte han i syv år og seks måneder, og i tre og tretti år regjerte han i Jerusalem.

Dette er de sønner han fikk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua[l], Ammiels datter -

og Jibhar og Elisama og Elifelet

og Nogah og Nefeg og Jafia

og Elisama og Eljada og Elifelet, ni i tallet.

Alle disse var Davids sønner foruten de sønner han fikk med sine medhustruer; og Tamar var deres søster.

10 Og Salomos sønn var Rehabeam; hans sønn Abia; hans sønn Asa; hans sønn Josafat;

11 hans sønn Joram; hans sønn Akasja; hans sønn Joas,

12 hans sønn Amasja; hans sønn Asarja; hans sønn Jotam;

13 hans sønn Akas; hans sønn Esekias; hans sønn Manasse;

14 hans sønn Amon; hans sønn Josias.

15 Og Josias' sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans annen sønn, Sedekias, den tredje, Sallum, den fjerde.

16 Og Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sedekias.

17 Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sealtiel

18 og Malkiram og Pedaja og Senassar, Jekamja, Hosama og Nedabja.

19 Og Pedajas sønner var Serubabel og Sime'i; og Serubabels sønner var Mesullam og Hananja - deres søster var Selomit -

20 og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet.

21 Og Hananjas sønner var Pelatja og Jesaja, Refajas sønner, Arnans sønner, Obadjas sønner og Sekanjas sønner.

22 Og Sekanjas sønn var Semaja; og Semajas sønner var Hattus og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet.

23 Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet.

24 Og Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, syv i tallet.

Footnotes:

 1. 1 Krønikebok 2:6 kalles Sabdi, JOS 7, 1.
 2. 1 Krønikebok 2:7 Karmi var sønn av Sabdi, 1KR 2, 7. JOS 7, 1.
 3. 1 Krønikebok 2:7 kalles ellers Akan.
 4. 1 Krønikebok 2:9 kalles Kaleb.
 5. 1 Krønikebok 2:18 Asubas.
 6. 1 Krønikebok 2:23 Segub, Ja'ir og deres ætt, 1KR 2, 21. 22.
 7. 1 Krønikebok 2:23 De regnes for sønner av Makir, altså til Manasse stamme, 4MO 32, 40, fordi de nedstammet fra Makirs datter, 1KR 2, 21. Deres stamfar Hesron var av Juda stamme, 1KR 2, 5.
 8. 1 Krønikebok 2:24 d.e. Tekoas innbyggeres. Således er og navnene på de byer som forekommer i det følgende, å forstå om disse byers innbyggere.
 9. 1 Krønikebok 2:31 d.e. datter, 1KR 2, 34.
 10. 1 Krønikebok 2:52 d.s.s. Reaja 1KR 4, 2.
 11. 1 Krønikebok 3:1 d.s.s. Kilab, 2SA 3, 3.
 12. 1 Krønikebok 3:5 d.s.s. Batseba, 2SA 12, 24.

Johannes 5:25-47 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

25 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

26 For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv,

27 og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn.

28 Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst,

29 og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse.

30 Jeg kan ikke gjøre noget av mig selv; som jeg hører, så dømmer jeg, og min dom er rettferdig; for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig.

31 Vidner jeg om mig selv, da er mitt vidnesbyrd ikke sant;

32 det er en annen som vidner om mig, og jeg vet at det vidnesbyrd han vidner om mig, er sant.

33 I har sendt bud til Johannes, og han har vidnet for sannheten;

34 jeg tar ikke imot vidnesbyrd av et menneske, men jeg sier dette forat I skal bli frelst.

35 Han var det brennende og skinnende lys, men I vilde bare en tid fryde eder i hans lys.

36 Men jeg har det vidnesbyrd som er større enn det Johannes har vidnet; for de gjerninger som Faderen har gitt mig å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gjør, de vidner om mig at Faderen har utsendt mig.

37 Og Faderen, som har sendt mig, han har vidnet om mig; hverken har I nogensinne hørt hans røst eller sett hans skikkelse,

38 og hans ord har I ikke blivende i eder; for den han har sendt, ham tror I ikke.

39 I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig;

40 og I vil ikke komme til mig for å få liv.

41 Jeg tar ikke ære av mennesker;

42 men jeg kjenner eder og vet at I ikke har kjærligheten til Gud i eder.

43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.

44 Hvorledes kan I tro, I som tar ære av hverandre, og den ære som er av den eneste Gud, den søker I ikke?

45 I må ikke tenke at jeg vil anklage eder hos Faderen; det er en som anklager eder, Moses, han som I har satt eders håp til.

46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

47 men tror I ikke hans skrifter, hvorledes kan I da tro mine ord?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes