A A A A A
Bible Book List

Nehemias 7-8 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Da Muren var bygget, lod jeg Portfløjene indsætte, og Dørvogterne, Sangerne og Leviterne blev ansat. Overbefalingen over Jerusalem gav jeg min Broder Hanani og Borgøversten Hananja; thi han var en pålidelig Mand og frygtede Gud som få; og jeg sagde til dem: "Jerusalems Porte må ikke åbnes, før Solen står højt på Himmelen; og medens den endnu står der, skal man lukke og stænge Portene og sætte Jerusalems Indbyggere på Vagt, hver på sin Post, hver ud for sit Hus!"

Men Byen var udstrakt og stor og dens Indbygere få, og Husene var endnu ikke opbygget. Da skød min Gud mig i Sinde at samle de store, Forstanderne og Folket for at indføre dem i Slægtsfortegnelser. Og da fandt jeg Slægtebogen over dem, der først var draget op, og i den fandt jeg skrevet:

Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Land flygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort, men nu vendte de til bage til Jerusalem og Juda, hver til sin By; de kom sammen med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Azarja, Ra'amja, Nahamani, Mordokaj, Bilsjan, Misperet, Bigvaj, Nehum og Ba'ana. Tallet på Mændene i Israels Folk var:

Par'osj's Efterkommere 2172, Sjefatjas Efterkommere 372, 10 Aras Efterkommere 652, 11 Pahat-Moabs Efterkommere, Je suas og Joabs Efterkommere, 2818, 12 Elams Efterkommere 1254, 13 Zattus Efterkommere 845, 14 Zakkajs Efterkommere 760, 15 Binnujs Efterkommere 648, 16 Bebajs Efterkommere 628, 17 Azgads Efterkommere 2322, 18 Adonikams Efterkommere 667, 19 Bigvajs Efterkommere 2067, 20 Adins Efterkommere 655, 21 Aters Efterkommere gennem Hizkija 98, 22 Hasjums Efterkommere 328, 23 Bezajs Efterkommere 324, 24 Harifs Efterkommere 112, 25 Gibeons Efterkommere 95, 26 Mændene fra Betlehem og Netofa 188, 27 Mændene fra Anatot 128, 28 Mændene fra Bet-Azmavet 42, 29 Mændene fra Hirjat-Jearim, Kefra og Be'erot 743; 30 Mændene fra Rama og Geba 621, 31 Mændene fra Mikmas 122, 32 Mændene fra Betel og Aj 123, 33 Mændene fra det andet Nebo 52, 34 det andet Elams Efterkommere 1254, 35 Harims Efterkommere 320, 36 Jerikos Efterkommere 345, 37 Lods, Hadids og Onos Efterkommere 721, 38 Sena'as Efterkommere 3930.

39 Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973, 40 Immers Efterkommere 1052, 41 Pasjhurs Efterkommere 1247, 42 Harims Efterkommere 1017.

43 Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74.

44 Tempelsangerne var: Asafs Efterkommere 148.

45 Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere 138.

46 Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots, 47 Keros's, Si'as, Padons, 48 Lebanas, Hagabas, Salmajs, 49 Hanans, Giddels, Gahars, 50 Reajas, Rezins, Nekodas, 51 Gazzams, Uzzas, Paseas, 52 Besajs, Me'uniternes, Nefusiternes, 53 Bakbuks, Hakufas, Harhurs, 54 Bazluts, Mehidas, Harsjas, 55 Barkos's, Siseras, Temas, 56 Nezias og Hatifas Efterkommere.

57 Efterkommerne af Salomos Trælle var: Sotaj s, Soferets, Peridas, 58 Ja'alas, Darkons, Giddels, 59 Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Haz-zebajims og Amons Efterkommere. 60 Alle Tempeltrælle og Efferkommerne af Salomos Trælle var tilsammen 392.

61 Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addon og Immer, kunde ikke opgive, hvorvidt deres Fædrenehuse og Slægt hørte til Israeliterne: 62 Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 642. 63 Og følgende Præster: Habajas, Hakoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem. 64 De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem; derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden. 65 Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.

66 Hele Menigheden udgjorde 42360 67 foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7337, hvor til kom 245 Sangere og Sangerinder. Deres Heste udgjorde 736, deres Mulddyr 245, 68 deres Kameler 435 og deres Æsler 6720.

69 En Del af Fædrenehusenes Overhoveder ydede Tilskud til Byggearbejdet. Statholderen gav til Byggesummen 1000 Drakmer Guld, 50 Skåle og 30 Præstekjortler. 70 Af Fædrenehusenes Overhoveder gav nogle til Byggesummen 20.000 Drakmer Guld og 2.200 Miner Sølv. 71 Og hvad det øvrige Folk gav, løb op til 20.000 Drakmer Guld, 2.000 Miner Sølv og 67 Præstekjortler.

72 Derpå bosatte Præsterne, Leviterne og en Del af Folket sig i Jerusalem og dets Område, men Sangerne, Dørvogterne og hele det øvrige Israel i deres Byer. (Kap.8) Da den syvende Måned indtraf - Israeliterne boede nu i deres Byer -

samledes hele Folket fuldtalligt på den åbne Plads foran Vandporten og bad Ezra den Skriftlærde om at hente Bogen med Mose Lov, som Herren havde pålagt Israel. Så hentede Præsten Ezra Loven og fremlagde den for forsamlingen, Mænd, Kvinder og alle, der havde Forstand til at høre; det var den første Dag i den syvende Måned; og vendt mod den åbne Plads foran Vandporten læste han den op fra Daggry til Middag for Mændene, Kvinderne og dem, der kunde fatte del, og alt Folket lyttede til Lovbogens Ord. Ezra den Skriftlærde stod på en Forhøjning af Træ, som var lavet i den Anledning, og ved Siden af ham stod til højre Mattitja, Sjema, Anaja, Urija, Hilkija og Ma'aseja, til venstre Pedaja, Misjael, Malkija, Hasjum, Hasjbaddana, Zekarja og Mesjullam. Og Ezra åbnede Bogen i hele Folkets Påsyn, thi han stod højere end Folket, og da han åbnede den, rejste hele Folket sig op. Derpå lovpriste Ezra Herren, den store Gud, og hele Folket svarede med oprakte Hænder: Amen, Amen! Og de bøjede sig og kastede sig med Ansigtet til Jorden for Herren. Og Leviterne Jesua, Bani, Sjerebja, Jamin, Akkub, Sjabbetaj, Hodija, Ma'aseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan og Pelaja udlagde Loven for Folket, medens Folket blev på sin Plads, og de oplæste Stykke for Stykke af Bogen med Guds Lov og udlagde det, så man kunde fatte det.

Derpå sagde Nehemias, det er Statholderen, og Præsten Ezra den Skriftlærde og Leviterne, der underviste Folket, til alt Folket: Denne Dag er helliget Herren eders Gud! Sørg ikke og græd ikke! Thi hele Folket græd, da de hørte Lovens Ord. 10 Og han sagde til dem: Gå hen og spis fede Spiser og drik søde brikke og send noget til dem, der intet har, thi denne Dag er helliget vor Herre; vær ikke nedslåede, thi Herrens Glæde er eders Styrke! 11 Og Leviterne tyssede på alt Folket og sagde: Vær stille, thi denne Dag er hellig, vær ikke nedslåede! 12 Da gik alt Folket hen og spiste og drak og sendte Gaver, og de fejrede en stor Glædesfest; thi de fattede Ordene, man havde kundgjort dem.

13 Næste Dag samledes Overhovederne for alt Folkets Fædrenehuse og Præsterne og Leviterne hos Ezra den Skriftlærde for at mærke sig Lovens Ord, 14 og i Loven som Herren havde påbudt ved Moses, fandt de skrevet, at Israeliterne på Højtiden i den syvende Måned skulde bo i Løvhytter, 15 og at man i alle deres Byer og i Jerusalem skulde udråbe og kundgøre følgende Budskab: Gå ud i Bjergene og hent Grene af ædle og vilde Oliventræer, Myrter, Palmer og andre Løvtræer for at bygge Løvhytter som foreskrevet! 16 Så gik Folket ud og hentede det og byggede sig Løvhytter på deres Tage og i deres Forgårde og i Guds Hus's Forgårde og på de åbne Pladser ved Vandporten og Efraimsporfen. 17 Og hele Forsamlingen, der var vendt tilbage fra Fangenskabet, byggede Løvbytter og boede i dem. Thi fra Josuas, Nuns Søns, Dage og lige til den Dag havde Israeliterne ikke gjort det, og der herskede såre stor Glæde. 18 Og han læste op af Bogen med Guds Lov Dag for Dag fra den første til den sidste; og de fejrede Højtiden i syv Dage, og på den ottende holdtes der festlig Samling på foreskreven Måde.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes