A A A A A
Bible Book List

Første Krønikebog 1-3 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

Adam, Set Enosj, Kenan, Mahalal'el, Jered, Enok, Metusalem, Lemek, Noa, Sem, Kam og Jafet. Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma. Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kitæerne og Rodosboerne.

Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an. Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan. 10 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden. 11 Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne, 12 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne. 13 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het, 14 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne, 15 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne, 16 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

17 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj. 18 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber; 19 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. 20 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner. 24 Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela, 25 Eber, Peleg, Re'u, 26 Serug, Nakor, Tara 27 og Abram, det er Abraham.

28 Abrahams Sønner: Isak og Ismael. 29 Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafesj og Kedma. Det var Ismaels Sønner. 32 De Sønner, som Abrahams Medhustru Hetura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan. 33 Midjans Sønner: Efa, Efer, Hallok, Ahida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner. 34 Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.

35 Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora. 36 Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zef, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek. 37 Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. 38 Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan. 39 Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna. 40 Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana. 41 Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran. 42 Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.

43 Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba. 44 Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted. 45 Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted. 46 Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted. 48 Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted. 49 Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted. 50 Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab. 51 DaHadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pioon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.

Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af Kana'anæer kvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var Herren imod, og han lod ham dø. Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas Sønner i alt var fem.

Perez's Sønner: Hezron og Hamul. Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem. Karmis Sønner: Akar, der styrtede Israel i Ulykke, idet han forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på. Etans Sønner: Azarja. Hezrons Sønner, som fødfes ham: Jerame'el, Ram og Kelubaj.

10 Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes Øverste; 11 Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz; 12 Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj; 13 Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin tredje Søn, Sjim'a, 14 sin fjerde Søn Netan'el, sin femte Søn Raddaj, 15 sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David; 16 deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj, Joab og Asa'el, tre. 17 Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaeliten Jeter.

18 Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon. 19 Da Azuba døde, ægtede Kaleb frat, som fødte ham Hur. 20 Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal'el. 21 Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han ægtede, da han var tredsindstyve År gammel, og hun fødte ham Segub. 22 Segub avlede Ja'ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land. 23 Men Gesjur og Aram fratog dem Ja'irs Teltbyer, Kenat med Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs Sønner. 24 Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.

25 Jerame'els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte, dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre. 26 Og Jerame'el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder til Onam. 27 Rams, Jerame'els førstefødtes, Sønner: Ma'az, Jamin og Eker. 28 Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og Abisjur. 29 Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid. 30 Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs. 31 Appajims Sønner: Jisj'i. Jisj'is Sønner: Sjesjan. Sjesjans Sønner: Alaj. 32 Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. 33 Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame'els Efterkommere.

34 Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en ægyptisk Træl ved Navn Jarha, 35 og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte ham Attaj. 36 Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad; 37 Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed; 38 Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja; 39 Azarja avlede Helez; Helez avlede El'asa; 40 El'asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum; 41 Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.

42 Jerame'els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron. 43 Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema. 44 Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorke'am. Rekem avlede Sjammaj. 45 Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur. 46 Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede Gazez. 47 Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja'af. 48 Halebs Medhustru Ma'aka fødfe Sjeber og Tirhana. 49 Sja'af, Madmannasader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas Fader. Kalebs Datter var Aksa.

50 Det var Halebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner: Sjobal, Kirjat-Jearims Fader, 51 Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader. 52 Sjobal, Birjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja, Halvdelen af Manahatiterne. 53 Kirjat-Jearims Slægter: Jitriterne, Putiterne, Sjumatiterne og Misjraiterne; fra dem udgik Zor'atiterne og Esjtaoliterne. 54 Salmas Sønner: Betlehem, Netofatiterne, Atarot-Bet-Joab, Halvdelen af Manahatiterne og Zor'iterne. 55 De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir'atiterne, Sjim'atiterne og Sukatiterne, det er Kiniterne, som nedstammede fra Hammat, Rekabs Slægts Fader.

Davids Sønner, som fødtes ham i Hebron, var følgende: Ammon, den førstefødte, som han havde med Ahinoam fra Jizre'el, den anden Daniel, med Abigajil fra Karmel, den tredje Absalom, en Søn af Ma'aka, Kong Talmaj af Gesjurs Datter, den fjerde Adonija, Haggits Søn, den femte Sjefafja, som han havde med Abital, den sjette Jitream, som han havde med sin Hustru Egla. Seks fødtes ham i Hebron, hvor han herskede syv År og seks Måneder. Tre og tredive År herskede han i Jerusalem. Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua; fremdeles Jibhar, Elisjama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisjama. Be'eljada og Elifelet, i alt ni. Det var alle Davids Sønner foruden Medhustruernes Sønner; og Tamar var deres Søster.

10 Salomos Søn Rehabeam, hans Søn Abija, hans Søn Asa, hans Søn Josafat, 11 hans Søn Joram, hans Søn Ahazja, hans Søn Joas, 12 hans Søn Amazja, hans Søn Azarja, hans Søn Jotam, 13 hans Søn Akaz, hans Søn Ezekias, hans Søn Manasse, 14 hans Søn Amon, hans Søn Josias. 15 Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum. 16 Jojakims Sønner: Hans Søn Jekonja, hans Søn Zedekias.

17 Den fængslede Jekonjas Sønner: Hans Søn Sjealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Sjen'azzar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19 Pedajas Sønner: Zerubbabel og Sjim'i. Zerubbabels Sønner: Mesjullam og Hananja og deres Søster Sjelomit. 20 Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab Hesed, fem. 21 Hananjas Sønner: Pelatja, Jesja'ja, Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22 Sje'kanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og Sjafat, seks. 23 Nearjas Sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre. 24 Eljoenajs Sønner: Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, syv.

Johannes 5:25-47 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

25 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den Time kommer, ja den er nu, da de døde skulle høre Guds Søns Røst, og de, som høre den, skulle leve. 26 Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have Liv i sig selv. 27 Og han har givet ham Magt til at holde Dom, efterdi han er Menneskesøn. 28 Undrer eder ikke herover; thi den Time kommer, på hvilken alle de, som ere i Gravene, skulle høre hans Røst, 29 og de skulle gå frem, de, som have gjort det gode, til Livets Opstandelse, men de, som have gjort det onde, til Dommens Opstandelse. 30 Jeg kan slet intet gøre af mig selv; således som jeg hører, dømmer jeg, og min Dom er retfærdig; thi jeg søger ikke min Villie, men hans Villie, som sendte mig.

31 Dersom jeg vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd ikke sandt". 32 Det er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det Vidnesbyrd er sandt, som han vidner om mig. 33 I have sendt Bud til Johannes, og han har vidnet for sandheden. 34 Dog, jeg henter ikke Vidnesbyrdet fra et Menneske; men dette siger jeg, for at I skulle frelses. 35 Han var det brændende og skinnende Lys, og I have til en Tid villet fryde eder ved hans Lys. 36 Men det Vidnesbyrd, som jeg har, er større end Johannes's; thi de Gerninger, som Faderen har givet mig at fuldbyrde, selve de Gerninger, som jeg gør, vidne om mig, at Faderen har udsendt mig. 37 Og Faderen, som sendte mig, han har vidnet om mig. I have aldrig hverken hørt hans Røst eller set hans skikkelse, 38 og hans Ord have I ikke blivende i eder; thi den, som han udsendte, ham tro I ikke. 39 I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig. 40 Og I ville ikke komme til mig, for at I kunne have Liv. 41 Jeg tager ikke Ære af Mennesker; 42 men jeg kender eder, at I have ikke Guds Kærlighed i eder. 43 Jeg er kommen i min Faders Navn, og I modtage mig ikke; dersom en anden kommer i sit eget Navn, ham ville I modtage. 44 Hvorledes kunne I tro,I, som tage Ære af hverandre, og den Ære, som er fra den eneste Gud, søge I ikke? 45 Tænker ikke, at jeg vil anklage eder for Faderen; der er en, som anklager eder, Moses, til hvem I have sat eders Håb. 46 Thi dersom I troede Moses. troede I mig; thi han har skrevet om mig, 47 Men tro I ikke hans Skrifter, hvorledes skulle I da tro mine Ord?"

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes