Add parallel Print Page Options

利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。

哥 轄 的 兒 子 是 暗 蘭 、 以 斯 哈 、 希 伯 倫 、 烏 薛 。

暗 蘭 的 兒 子 是 亞 倫 、 摩 西 , 還 有 女 兒 米 利 暗 。 亞 倫 的 兒 子 是 拿 答 、 亞 比 戶 、 以 利 亞 撒 、 以 他 瑪 。

以 利 亞 撒 生 非 尼 哈 ; 非 尼 哈 生 亞 比 書 ;

亞 比 書 生 布 基 ; 布 基 生 烏 西 ;

烏 西 生 西 拉 希 雅 ; 西 拉 希 雅 生 米 拉 約 ;

米 拉 約 生 亞 瑪 利 雅 ; 亞 瑪 利 雅 生 亞 希 突 ;

亞 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 希 瑪 斯 ;

亞 希 瑪 斯 生 亞 撒 利 雅 ; 亞 撒 利 雅 生 約 哈 難 ;

10 約 哈 難 生 亞 撒 利 雅 ( 這 亞 撒 利 雅 在 所 羅 門 於 耶 路 撒 冷 所 建 造 的 殿 中 , 供 祭 司 的 職 分 ) ;

11 亞 撒 利 雅 生 亞 瑪 利 雅 ; 亞 瑪 利 雅 生 亞 希 突 ;

12 亞 希 突 生 撒 督 ; 撒 督 生 沙 龍 ;

13 沙 龍 生 希 勒 家 ; 希 勒 家 生 亞 撒 利 雅 ;

14 亞 撒 利 雅 生 西 萊 雅 ; 西 萊 雅 生 約 薩 答 。

15 當 耶 和 華 藉 尼 布 甲 尼 撒 的 手 擄 掠 猶 大 和 耶 路 撒 冷 人 的 時 候 , 這 約 薩 答 也 被 擄 去 。

16 利 未 的 兒 子 是 革 順 、 哥 轄 、 米 拉 利 。

17 革 順 的 兒 子 名 叫 立 尼 、 示 每 。

18 哥 轄 的 兒 子 是 暗 蘭 、 以 斯 哈 、 希 伯 倫 、 烏 薛 。

19 米 拉 利 的 兒 子 是 抹 利 、 母 示 。 這 是 按 著 利 未 人 宗 族 分 的 各 家 。

20 革 順 的 兒 子 是 立 尼 ; 立 尼 的 兒 子 是 雅 哈 ; 雅 哈 的 兒 子 是 薪 瑪 ;

21 薪 瑪 的 兒 子 是 約 亞 ; 約 亞 的 兒 子 是 易 多 ; 易 多 的 兒 子 是 謝 拉 ; 謝 拉 的 兒 子 是 耶 特 賴 。

22 哥 轄 的 兒 子 是 亞 米 拿 達 ; 亞 米 拿 達 的 兒 子 是 可 拉 ; 可 拉 的 兒 子 是 亞 惜 ;

23 亞 惜 的 兒 子 是 以 利 加 拿 ; 以 利 加 拿 的 兒 子 是 以 比 雅 撒 ; 以 比 雅 撒 的 兒 子 是 亞 惜 ;

24 亞 惜 的 兒 子 是 他 哈 ; 他 哈 的 兒 子 是 烏 列 ; 烏 列 的 兒 子 是 烏 西 雅 ; 烏 西 雅 的 兒 子 是 少 羅 。

25 以 利 加 拿 的 兒 子 是 亞 瑪 賽 和 亞 希 摩 。

26 亞 希 摩 的 兒 子 是 以 利 加 拿 ; 以 利 加 拿 的 兒 子 是 瑣 菲 ; 瑣 菲 的 兒 子 是 拿 哈 ;

27 拿 哈 的 兒 子 是 以 利 押 ; 以 利 押 的 兒 子 是 耶 羅 罕 ; 耶 羅 罕 的 兒 子 是 以 利 加 拿 ; 以 利 加 拿 的 兒 子 是 撒 母 耳 。

28 撒 母 耳 的 長 子 是 約 珥 , 次 子 是 亞 比 亞 。

29 米 拉 利 的 兒 子 是 抹 利 ; 抹 利 的 兒 子 是 立 尼 ; 立 尼 的 兒 子 是 示 每 ; 示 每 的 兒 子 是 烏 撒 ;

30 烏 撒 的 兒 子 是 示 米 亞 ; 示 米 亞 的 兒 子 是 哈 基 雅 ; 哈 基 雅 的 兒 子 是 亞 帥 雅 。

31 約 櫃 安 設 之 後 , 大 衛 派 人 在 耶 和 華 殿 中 管 理 歌 唱 的 事 。

32 他 們 就 在 會 幕 前 當 歌 唱 的 差 , 及 至 所 羅 門 在 耶 路 撒 冷 建 造 了 耶 和 華 的 殿 , 他 們 便 按 著 班 次 供 職 。

33 供 職 的 人 和 他 們 的 子 孫 記 在 下 面 : 哥 轄 的 子 孫 中 有 歌 唱 的 希 幔 。 希 幔 是 約 珥 的 兒 子 ; 約 珥 是 撒 母 耳 的 兒 子 ;

34 撒 母 耳 是 以 利 加 拿 的 兒 子 ; 以 利 加 拿 是 耶 羅 罕 的 兒 子 ; 耶 羅 罕 是 以 列 的 兒 子 ; 以 列 是 陀 亞 的 兒 子 ;

35 陀 亞 是 蘇 弗 的 兒 子 ; 蘇 弗 是 以 利 加 拿 的 兒 子 ; 以 利 加 拿 是 瑪 哈 的 兒 子 ; 瑪 哈 是 亞 瑪 賽 的 兒 子 ;

36 亞 瑪 賽 是 以 利 加 拿 的 兒 子 ; 以 利 加 拿 是 約 珥 的 兒 子 ; 約 珥 是 亞 撒 利 雅 的 兒 子 ; 亞 撒 利 雅 是 西 番 雅 的 兒 子 ;

37 西 番 雅 是 他 哈 的 兒 子 ; 他 哈 是 亞 惜 的 兒 子 ; 亞 惜 是 以 比 雅 撒 的 兒 子 ; 以 比 雅 撒 是 可 拉 的 兒 子 ;

38 可 拉 是 以 斯 哈 的 兒 子 ; 以 斯 哈 是 哥 轄 的 兒 子 ; 哥 轄 是 利 未 的 兒 子 ; 利 未 是 以 色 列 的 兒 子 。

39 希 幔 的 族 兄 亞 薩 是 比 利 家 的 兒 子 , 亞 薩 在 希 幔 右 邊 供 職 。 比 利 家 是 示 米 亞 的 兒 子 ;

40 示 米 亞 是 米 迦 勒 的 兒 子 ; 米 迦 勒 是 巴 西 雅 的 兒 子 ; 巴 西 雅 是 瑪 基 雅 的 兒 子 ;

41 瑪 基 雅 是 伊 特 尼 的 兒 子 ; 伊 特 尼 是 謝 拉 的 兒 子 ; 謝 拉 是 亞 大 雅 的 兒 子 ;

42 亞 大 雅 是 以 探 的 兒 子 ; 以 探 是 薪 瑪 的 兒 子 ; 薪 瑪 是 示 每 的 兒 子 ;

43 示 每 是 雅 哈 的 兒 子 ; 雅 哈 是 革 順 的 兒 子 。 革 順 是 利 未 的 兒 子 。

44 他 們 的 族 弟 兄 米 拉 利 的 子 孫 , 在 他 們 左 邊 供 職 的 有 以 探 。 以 探 是 基 示 的 兒 子 ; 基 示 是 亞 伯 底 的 兒 子 ; 亞 伯 底 是 瑪 鹿 的 兒 子 ;

45 瑪 鹿 是 哈 沙 比 雅 的 兒 子 ; 哈 沙 比 雅 是 亞 瑪 謝 的 兒 子 ; 亞 瑪 謝 是 希 勒 家 的 兒 子 ;

46 希 勒 家 是 暗 西 的 兒 子 ; 暗 西 是 巴 尼 的 兒 子 ; 巴 尼 是 沙 麥 的 兒 子 ;

47 沙 麥 是 末 力 的 兒 子 ; 末 力 是 母 示 的 兒 子 ; 母 示 是 米 拉 利 的 兒 子 ; 米 拉 利 是 利 未 的 兒 子 。

48 他 們 的 族 弟 兄 利 未 人 也 被 派 辦 神 殿 中 的 一 切 事 。

49 亞 倫 和 他 的 子 孫 在 燔 祭 壇 和 香 壇 上 獻 祭 燒 香 , 又 在 至 聖 所 辦 理 一 切 的 事 , 為 以 色 列 人 贖 罪 , 是 照 神 僕 人 摩 西 所 吩 咐 的 。

50 亞 倫 的 兒 子 是 以 利 亞 撒 ; 以 利 亞 撒 的 兒 子 是 非 尼 哈 ; 非 尼 哈 的 兒 子 是 亞 比 書 ;

51 亞 比 書 的 兒 子 是 布 基 ; 布 基 的 兒 子 是 烏 西 ; 烏 西 的 兒 子 是 西 拉 希 雅 ;

52 西 拉 希 雅 的 兒 子 是 米 拉 約 ; 米 拉 約 的 兒 子 是 亞 瑪 利 雅 ; 亞 瑪 利 雅 的 兒 子 是 亞 希 突 ;

53 亞 希 突 的 兒 子 是 撒 督 ; 撒 督 的 兒 子 是 亞 希 瑪 斯 。

54 他 們 的 住 處 按 著 境 內 的 營 寨 , 記 在 下 面 : 哥 轄 族 亞 倫 的 子 孫 先 拈 鬮 得 地 ,

55 在 猶 大 地 中 得 了 希 伯 崙 和 四 圍 的 郊 野 ;

56 只 是 屬 城 的 田 地 和 村 莊 都 為 耶 孚 尼 的 兒 子 迦 勒 所 得 。

57 亞 倫 的 子 孫 得 了 逃 城 希 伯 崙 , 又 得 了 立 拿 與 其 郊 野 , 雅 提 珥 、 以 實 提 莫 與 其 郊 野 ;

58 希 崙 與 其 郊 野 , 底 璧 與 其 郊 野 ,

59 亞 珊 與 其 郊 野 , 伯 示 麥 與 其 郊 野 。

60 在 便 雅 憫 支 派 的 地 中 , 得 了 迦 巴 與 其 郊 野 , 阿 勒 篾 與 其 郊 野 , 亞 拿 突 與 其 郊 野 。 他 們 諸 家 所 得 的 城 共 十 三 座 。

61 哥 轄 族 其 餘 的 人 又 拈 鬮 , 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 十 座 城 。

62 革 順 族 按 著 宗 族 , 在 以 薩 迦 支 派 的 地 中 , 亞 設 支 派 的 地 中 , 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 , 巴 珊 內 瑪 拿 西 支 派 的 地 中 , 得 了 十 三 座 城 。

63 米 拉 利 族 按 著 宗 族 拈 鬮 , 在 流 便 支 派 的 地 中 , 迦 得 支 派 的 地 中 , 西 布 倫 支 派 的 地 中 , 得 了 十 二 座 城 。

64 以 色 列 人 將 這 些 城 與 其 郊 野 給 了 利 未 人 。

65 這 以 上 錄 名 的 城 , 在 猶 大 、 西 緬 、 便 雅 憫 三 支 派 的 地 中 , 以 色 列 人 拈 鬮 給 了 他 們 。

66 哥 轄 族 中 有 幾 家 在 以 法 蓮 支 派 的 地 中 也 得 了 城 邑 ,

67 在 以 法 蓮 山 地 得 了 逃 城 示 劍 與 其 郊 野 , 又 得 了 基 色 與 其 郊 野 ,

68 約 緬 與 其 郊 野 , 伯 和 崙 與 其 郊 野 ,

69 亞 雅 崙 與 其 郊 野 , 迦 特 臨 門 與 其 郊 野 。

70 哥 轄 族 其 餘 的 人 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 亞 乃 與 其 郊 野 , 比 連 與 其 郊 野 。

71 革 順 族 在 瑪 拿 西 半 支 派 的 地 中 得 了 巴 珊 的 哥 蘭 與 其 郊 野 , 亞 斯 他 錄 與 其 郊 野 ;

72 又 在 以 薩 迦 支 派 的 地 中 得 了 基 低 斯 與 其 郊 野 , 大 比 拉 與 其 郊 野 ,

73 拉 末 與 其 郊 野 , 亞 年 與 其 郊 野 ;

74 在 亞 設 支 派 的 地 中 得 了 瑪 沙 與 其 郊 野 , 押 頓 與 其 郊 野 ,

75 戶 割 與 其 郊 野 , 利 合 與 其 郊 野 ;

76 在 拿 弗 他 利 支 派 的 地 中 得 了 加 利 利 的 基 低 斯 與 其 郊 野 , 哈 們 與 其 郊 野 , 基 列 亭 與 其 郊 野 。

77 還 有 米 拉 利 族 的 人 在 西 布 倫 支 派 的 地 中 得 了 臨 摩 挪 與 其 郊 野 , 他 泊 與 其 郊 野 ;

78 又 在 耶 利 哥 的 約 但 河 東 , 在 流 便 支 派 的 地 中 得 了 曠 野 的 比 悉 與 其 郊 野 , 雅 哈 撒 與 其 郊 野 ,

79 基 底 莫 與 其 郊 野 , 米 法 押 與 其 郊 野 ;

80 又 在 迦 得 支 派 的 地 中 得 了 基 列 的 拉 末 與 其 郊 野 , 瑪 哈 念 與 其 郊 野 ,

81 希 實 本 與 其 郊 野 , 雅 謝 與 其 郊 野 。