Add parallel Print Page Options

49 (По слав. 48). За първият певец, псалом на Кореевите синове. Слушайте това, всички племена; Внимавайте всички жители на вселената,

И ниско поставени и високопоставени, Богати и сиромаси заедно.

Устата ми ще говорят мъдрост, И размишлението на сърцето ми ще бъде за разумни неща;

Ще поведа към притча ухото си, Ще изложа на арфа гатанката си.

Защо да се боя във време на бедствие, Когато ме обкръжи беззаконието до петите?

От ония, които уповават на имота си, И се хвалят с голямото си богатство,

Ни един от тях не може никак да изкупи брата си, Нито да даде Богу откуп за него.

(Защото толкова скъп е откупът на душата им, Щото всеки трябва да се оставя от това за винаги),

Та да живее вечно И да не види изтление.

10 Защото гледа, бе мъдрите умират, И еднакво с тях погиват безумният и несмисленият, И оставят богатството си на други.

11 Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно, И жилищата им из род в род; Наричат земите си със своите си имена.

12 Но човекът не пребъдва в чест; Прилича на животните, които загиват.

13 Това е пътят на безумните; Но пак идещите подир тях човеци одобряват думите им. (Села).

14 Назначават се като овци за преизподнята; Смъртта ще им бъде овчар; И праведните ще ги обладаят призори; И красотата им ще овехтее, Като остава преизподнята жилище на всеки един от тях.

15 Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята. Защото ще ме приеме. (Села)

16 Не бой се, когато забогатее човек, Когато се умножи славата на дома му;

17 Защото, когато умре няма да вземе със себе си нищо, Нито ще мине славата му на друг подир него,

18 Ако и да е облажавал душата си приживе, И човеците да те хвалят, когато правиш добро на себе си.

19 Пак ще дойда при рода на бащите си. които никога няма да видят виделина.

20 Човек, който е на почит, а не разбира, Прилича на животните, които загиват.

50 (По слав. 49). Асафов* псалом. Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването на слънцето до захождането му.

От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщащ, И около Него силна буря.

Ще призове небесата отгоре, И земята, за да съди людете Си, казвайки:

Съберете Ми Моите светии, Които направиха с Мене завет с жертви.

И небесата ще известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села)

Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.

Не ще да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене,

Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти;

10 Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове.

11 Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми.

12 Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.

13 Ще ям ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли?

14 Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си;

15 И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

16 Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си,

17 Тъй като сам ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?

18 Ако видиш крадец, тичаш с него, И с прелюбодейците участвуваш.

19 Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство.

20 Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш клетвата против сина на майка си.

21 Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; Но Аз ще те изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти.

22 Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога, Да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.

23 Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.

Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

(което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания),

за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,

а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;

чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи;

между които сте и вие призвани от Исуса Христа:

до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.

Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благоденствието на Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си,

10 молящ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после сега да дойда при вас.

11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване,

12 то ест, за да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша и моя,

13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас както между другите народи; но досега съм бил възпиран.

14 Имам длъжност към гърци и към варвари, към учени и към неучени;

15 и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.

16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника.

17 Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".

18 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятсвуват на истината чрез неправда.

19 Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.

20 Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

21 Защото, като познаха Бога, не Го просвавиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.

22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,

23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини.

24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на начистота, защото да се обезчестят телата им между сами тях, 25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие.

28 И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

29 изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;

30 шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,

31 безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;

32 които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.