Add parallel Print Page Options

И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха от Египетската земя, каза:

Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всеки от мъжки пол един по един.

Всеки в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.

И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.

И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;

От Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;

от Юда, Наасон, Аминадавовият син;

от Исахара, Натанаил, Суаровият син;

от Завулона, Елиав, Хелоновият син;

10 от Иосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;

11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;

12 от Дана, Ахиезар, Амисадаевият син;

13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;

14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;

15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.

16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.

17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,

18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.

19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.

20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички които можеха да излизат на бой,

21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които, можеха да излизат на бой,

23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.

24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32 От Иосифовите потомци: сиреч , от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;

34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числата на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.

36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38 От данците, поколенията им по семействата им, по бещините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.

42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.

45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,

46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.

48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:

49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;

50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.

51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.

52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според установените си войнства.

53 А левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.

54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.

И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо.

Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според установените си войнства; и началникът на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син.

(А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души).

До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син;

(а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);

и Завулоновото племе; и началникът на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син;

(а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи.

10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им войнства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син.

11 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души).

12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син;

13 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души)

14 и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син;

15 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

16 Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда и петдесет души, според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.

17 После да се вдига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си.

18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им войнства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син.

19 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души).

20 До него да бъде Манасиевото племе; и началникът на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син;

21 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);

22 и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син;

23 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

24 Всичките преброени от Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си войнства). Те да се дигат трети.

25 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.

26 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха шестстотин и две хиляди и седемстотин души).

27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син;

28 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души);

29 и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син;

30 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

31 Всичките преброени в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си.

32 Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

33 А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

34 И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове.

И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.

И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.

Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред.

Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.

А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.

И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.

Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир.

И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Йордан, и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.

И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат.

10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, натискаха Го, за да се допрат до Него.

11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син.

12 Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват.

13 След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него.

14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват,

15 и да имат власт да изгонват бесове.

16 Определи: Симона, на когото даде и името Петър;

17 и Якова Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гръма,

18 и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот,

19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Read full chapter