A A A A A
Bible Book List

Неемия 10-11 Bulgarian Bible (BULG)

10 А ония, които подпечатаха, бяха: управителят Неемия, Ахалиевият син и Седекия,

Сераия, Азария, Еремия,

Пасхор, Амария, Мелхия,

Хатус, Севания, Малух,

Харим, Меримот, Авдия,

Даниил, Ганатон, Варух,

Месулам, Авия, Миамин,

Маазия, Велгай и Семаия; те бяха свещеници.

Левити: Исус, Азаниевият син, Вануй от Инададовите потомци и Кадмиил;

10 и братята им Севания, Одия, Келита, Фелаия, Анан,

11 Михей, Реов, Асавия,

12 Закхур, Серевия, Севания,

13 Одия, Ваний и Венину.

14 Началниците на людете: Фарос, Фаат-моав, Елам, Зату, Ваний,

15 Вуний, Азгад, Вивай,

16 Адония, Вагуй, Адин,

17 Атир, Езекия, Азур,

18 Одия, Асум, Висай,

19 Ариф, Анатот, Невай,

20 Матфиас, Месулам, Изир,

21 Месизавеил, Садок, Ядуа,

22 Фелатия, Анан, Анаия,

23 Осия, Анания, Асув,

24 Алоис, Филея, Совив,

25 Реум, Асавна, Маасия,

26 Ахия, Анан, Ганан,

27 Малух, Харим и Ваана.

28 А останалите от людете, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите, и всички, които бяха се отделили от племената на земите и се прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше,

29 присъединиха се към братята си, големците си, и постъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез Божия слуга Моисея, и да пазят и вършат всичките заповеди на Иеова нашия Господ, съдбите Му и повеленията Му;

30 и да не даваме дъщерите си на племената на земята, и да не вземаме техните дъщери за синовете си;

31 и ако племената на земята донесат стоки или каква да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свет ден; и да се отказваме от обработването на земята всяка седма година и от изискването на всеки дълг.

32 Наредихме Си още да се задължим да даваме всяка година по една трета от сикъла за службата на дома на нашия Бог,

33 за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, в съботите и на новолунията и на празниците, и за светите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израиля, и за всичката работа на дома на нашия Бог.

34 И ние - свещениците, левитите и людете - хвърлихме жребие помежду си за приноса на дървата, за да ги докарват в дома на нашия Бог, според бащините ни домове, в определените времена всяка година, за да горят върху олтара на Господа нашия Бог според предписаното в закона;

35 и всяка година да донасяме в Господния дом първите плодове от земята си и първите плодове от рожбата на всяко дърво;

36 и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, според предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си;

37 и да донасяме на свещениците, в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето тесто, и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, тоже и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десетъците от земята си, и левитите да вземат десетъците по всичките градове, гдето обработваме земята.

38 И някой свещеник, Ааронов потомец да бъде с левитите, когато вземат десетъците; и левитете да донасят десетъка от десетъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата.

39 Защото израилтяните и левийците трябва да донасят приносите от житото, от виното и от дървеното масло в стаите, гдето са съдовете на светилището, и служащите свещеници, вратарите и първенците. И няма да оставим дома на нашия Бог.

11 И първенците на людете се заселиха в Ерусалим; а останалите от людете хвърлиха жребие, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в своя град, а девет части от населението в другите градове.

И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.

А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Ерусалим; (а в Юдовите градове се заселиха, всеки по притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

в Ерусалим се заселиха някои от юдейците и от вениаминците. От юдейците: Атаия син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеила, от Фаресовите потомци;

и Маасия син на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоярива, син на Захария, син на Силония.

Всичките Фаресови потомци, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин и шестдесет и осем храбри мъже.

А вениаминците бяха следните: Салу син на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, син на Исаия;

и с тях Гавай и Салай; деветстотин двадесет и осем души.

Иоил, Захриевият син, беше надзирател над тях, а Юда Сенуиният син, беше втори над града.

10 От свещениците: Едаия, Иояривовият син, Яхин,

11 Сераия син на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, син на управителя на Божия дом Ахитов;

12 и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин и двадесет и двама души; и Адаия син на Ероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, син на Мелхия;

13 и братята му, началници на бащините домове; двеста и четиридесет и двама души; и Амасай син на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, син на Емира;

14 и братята им, силни и храбри мъже, сто и двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, бе надзирател над тях.

15 А от левитите: Семаия син на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, син на Вуний;

16 и Саветай и Иозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

17 И Матания син на Михея, син на Завдия, син на Асафа, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галала, син на Едутуна.

18 Всичките левити в светия град бяха двеста и осемдесет и четири души.

19 А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто и седемдесет и двама души.

20 А останалите от Израиля, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдови градове, всеки в наследството си.

21 А нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

22 А надзирател над левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михея, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

23 Защото имаше царска заповед за тях, и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

24 А Петаия, син на Месизавеила, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всички що се касаеше до людете.

25 А колкото за селата с нивите им, някои от юдеите се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

26 и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

27 Асар-суал, Вирсавее и селата му,

28 в Сиклаг, Мекона и селата му,

29 в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

30 Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

31 А вениаминците се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гаия, Ветил и селата му,

32 в Анатон, Ноб, Анания,

33 Асора, Рама, Гатаим,

34 Адид, Севоим, Невалат,

35 Лод, Оно и в долината на дърводелците.

36 А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.

Деяния 4:1-22 Bulgarian Bible (BULG)

И когато те още говореха на людете, свещениците и началникът на храмовата стража и Садукеите надойдоха върху тях,

възмутени задето те поучаваха людете и проповядваха, в лицето на Исуса, възкресението на мъртвите.

И тъй, туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за утрешния ден, защото беше вече привечер.

А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха; и числото на повярвалите мъже стигна до пет хиляди.

И на утрешния ден се събраха в Ерусалим началниците им, Старейшините, и книжниците;

и първосвещеникът Анна, и Каиафа, Йоан, Александър и всички които бяха от първосвещеническия род.

И като поставиха Петра и Йоана насред, питаха ги: С каква сила, или в кое име, извършихте това?

Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: Началници народни и Старейшини,

ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен,

10 да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.

11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.

12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим.

13 А те, като гледаха с дързост на Петра и Йоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исуса.

14 А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха какво да противоречат.

15 Затова, като им заповядаха да излязат вън от синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки:

16 Какво да сторим на тия човеци, защото на всичките Ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях и не можем да го опровергаем.

17 Но, за да се не разнася повече между людете, нека ги заплашим, та да не говорят вече никому в това име.

18 прочее, те ги повикаха та им заръчаха да не говорят никак, нито да поучават в Исусовото име.

19 А Петър и Йоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бог, разсъдете;

20 Защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули.

21 А те, като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат, поради людете; защото всички славеха Бога за станалото.

22 Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от четиридесет години.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes