Add parallel Print Page Options

22 Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:

Може ли човек да бъде полезен Богу? Ако разумен може да бъде полезен на семе си.

Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва? Или ползува ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?

Поради твоя ли страх от Него Той те изобличава, И влиза в съд с тебе?

Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни?

Защото без причина си взел залог от брата си. И си лишил голите от дрехите им,

Не си напоил с вода уморения, И си задържал хляб от гладния.

А който беше як, той придобиваше земята; И който беше почитан, той се заселваше в нея.

Вдовици си отпратил празни, И мишците на сирачетата си строшил.

10 За това примки те обикалят, И страх внезапен те ужасява,

11 Или тъмнина, та не виждаш, И множество води те покрива.

12 Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!

13 А ти казваш: Где ще знае Бог? През мрака ли може да съди?

14 Облаци Го покриват, та не вижда: И ходи по свода небесен,

15 Забележил ли си ти стария път, По който са ходили беззаконниците? -

16 Тия, които преждевременно бидоха грабнати, И чиято основа порой завлече,-

17 Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И - какво може Всемогъщият да стори за нас?-

18 При все, че Той напълни с блага домовете им. Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

19 Праведните гледат и се радват; И невинните им се присмиват, като казват:

20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас, И огън погълна останалите от тях?

21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.

22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си.

23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,

24 Хвърли* злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците;

25 И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе.

26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия, И ще въздигаш лицето си към Бога.

27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.

28 И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.

29 Когато те унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.

30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.

23 А Иов в отговор рече:

И днес оплакването ми е горчиво; Ръката ми е по-тежка от въздишането ми.

Ах, да бих знаел где да Го намеря! Отишъл бих до престола Му,

Изложил бих делото си пред Него, И напълнил бих устата си с доводи,

Узнал бих думите, които Той би ми отговорил, И разбрал бих какво щеше да ми рече.

Щеше ли Той да се препира с мене с голямата Си сила? Не! щеше само да внимава в мен.

Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него; И така аз бих се освободил за винаги от Съдията си.

Обаче, ето, отивам напред, но няма Го, И назад, но не го виждам,

Наляво, гдето работи, но не мога да Го видя; Крие се надясно, и Го не виждам.

10 Знае, обаче, пътя ми; когато ме изпита, Ще изляза като злато.

11 Ногата ми се е държала здраво в Неговите стъпки; Опазил съм пътя Му без да се отклоня;

12 От заповедите на устните Му не съм се оттеглил назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.

13 Но Той е на един ум, и кой може да Го отвърне? И каквото желае душата Му, това прави.

14 Защото върши това, което е определено за мене; И много такива неща има у Него.

15 Затова, смущавам се в присъствието Му; Когато размишлявам треперя от Него.

16 Защото сам Бог е разслабил сърцето ми, И Всемогъщият ме е смутил;

17 Тъй като не по причина на тъмнината се отсичат думите ми Нито по причина на мрака, който покрива лицето ми.

24 Защо, ако времената не са открити от Всемогъщия, Ония които Го познават, не виждат дните Му за съд?

Едни преместят межди, Грабят стада и ги пасат;

Откарват осела на сирачетата; Вземат в залог говедото на вдовицата;

Изтласкват бедните от пътя; Сиромасите на земята се крият заедно от тях.

Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си, Подраняват да търсят храна; Пустинята из доставя храна за чадата им.

Жънат фуража в нивата, за да го ядат. И берат лозата на неправедника;

Цяла нощ лежат голи без дрехи, И нямат завивка в студа;

Измокрюват се от планинските дъждове, И прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.

Други грабват сирачето от съседите, И вземат залог от сиромаха.

10 Голи, тия ходят крадешком без дреха, И гладни, носят сноповете;

11 Изтискват дървено масло в техните огради, Тъпчат линовете им, а остават жадни.

12 Умиращите охкат из града, И душата на ранените вика; Но пак това безумие Бог не гледа.

13 Дали са от противниците на виделината; Не знаят пътищата й, И не стоят в пътеките й,

14 Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се, А нощем е като крадец.

15 Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне, Като казва: Око не ще ме види; И преличава лицето си.

16 В тъмнината пробиват къщи; Те се затварят през деня, Видело не познават.

17 Защото за всички тях зората е като мрачната сянка; Понеже познават ужасите на мрачната сянка.

18 Бърже се отдалечат по лицето на водата; Делът им е проклет на земята; Не се обръщат вече към пътя за лозята.

19 Както сушата и топлината поглъщат водата от снега, Така и преизподнята грешните.

20 Майчината утроба ще ги забрави; Червеят ще има сладко ястие в тях; Няма вече да се спомнят; И неправдата ще се строши като дърво.

21 Поглъщат неплодната, която ражда; И на вдовицата не правят добро,

22 Влачат и мощните със силата си; Те стават, и никой не е безопасен в живота си.

23 Бог им дава безопасност, и те се успокояват с нея, Но очите Му са върху пътищата им.

24 Въздигнаха се за малко, и, ето, че ги няма! Снишават се; и както всички други си отиват, И отсичат се като главите на класовете.

25 И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец, И ще обърне в нищо думите ми?

11 И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово.

И когато Петър възлезе в Ерусалим, ония, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки:

При необрязани човеци си влизал и си ял с тях.

А Петър захвана та им изложи наред станалото, като каза:

Аз бях на молитва в град Иопия, и в изстъпление видях видение: един съд като голяма плащаница слизаше, спускан чрез четирите ъгъла от небето, и дойде дори до мене.

В него като се взрях и разсъждавах, видях земните четвероноги, зверове, и гадини, и небесни птици.

Чух още и глас който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж.

Но аз рекох, Никак Господи, защото не е влизало в устата ми нищо мръсно или нечисто.

Обаче, втори глас от небето продума, Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.

10 Това стана три пъти, след което всичко се дръпна пак на небето.

11 И, ето, същия час трима човека, изпратени от Кесария до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме.

12 И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и шестимата тия братя, и влязохме в къщата на човека.

13 И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва, Прати човеци в Иопия да повикат Симона, чието презиме е Петър;

14 той ще ти каже думи чрез които ще се спасиш и целия ти дом.

15 И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях както и на нас изначало.

16 Тогава си спомних думата на Господа, как каза, Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.

17 И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз та да можех да възпрепятствувам на Бога?

18 Като чуха това, те престанаха да възражават, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.

19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър, и Антиохия, като на никой друг не известяваха словото, освен на юдеите.

20 Обаче между тях имаше някои Кипряни и Киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса.

21 Господнята ръка беше с тях; та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.

22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия;

23 който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се, и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце.

24 Понеже той беше добър човек пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

25 Тогава той отиде в Тарс да търси Савла;

26 и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха с църквата цяла година, научиха значително множество. И първом в Антиохия учениците се нарекоха Християни.

27 И през тия дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия,

28 един от които, на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена; какъвто и стана в дните на Клавдия.

29 Затова, учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея;

30 което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савла.