A A A A A
Bible Book List

Исаия 1-2 Bulgarian Bible (BULG)

Видението на Амосовия син Исаия, което видя за Юда и Ерусалим в дните на Юдовите царе Озия, Иотам, Ахаз и Езекия:-

Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо. Защото Господ говорил, казвайки : Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене.

Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават.

Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев. Отделиха се и се върнаха назад.

Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло;

От стъпалото на ногата дори до главата няма в никое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, Нито омекчени с масло.

Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън; Земята ви - чужденци я пояждат пред очите ви, И тя е пуста като разорена от чужденци.

И сионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе, Като пъдарница в градина с краставици, Като обсаден град.

Ако Господ на Силите не би ни оставил малък остатък, Като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили.

10 Чуите словото Господно, князе содомски; Слушайте поуката на нашия Бог, люде гоморски.

11 Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета или от едни козли.

12 Когато дохождате да се явявате пред мене, Кой е поискал от вас* това, да тъпчете дворовете Ми?

13 Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с+ тържественото събрание.

14 Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги търпя.

15 И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си от вас; Даже когато принасяте много молитви не ще да слушам; Ръцете ви са пълни с кръв.

16 Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло,

17 Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.

18 Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.

19 Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята;

20 Но ако откажете и се разбунтувате, Ще бъдете изпоядени от нож, Защото устата Господни изговориха това.

21 Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци.

22 Среброто ти стана шлак; Виното ти се смеси с вода.

23 Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци; Всеки от тях обича подаръци и тича след възнаграждения; Те не осъждат право сирачето, Нито дохожда при тях делото на вдовицата.

24 Затова, казва Господ, Иеова на Силите, Всемогъщият Израилев: Ах! ще се облекча от противниците Си, И ще отдам възмездие на враговете Си;

25 И пак ще туря ръката Си върху тебе, И ще очистя шлака ти като с луга, И ще отделя от тебе всеки примес;

26 И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало; Подир което ще се наречеш Град на правда, Верен град,

27 Сион ще се изкупи чрез правосъдие, И тия, които се върнат в него, чрез правда.

28 А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно, И тия, които са оставили Господа, ще загинат.

29 Защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте; И ще се смутите поради градините, които избрахте

30 Понеже ще стана като дъб, чиито листа вехнат, И като градина, която няма вода.

31 И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да го гаси.

Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

Бог ще седи между народите, И ще решава между племената; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да вдигне нож, Нито ще се учат вече на война.

Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им;

И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова което, самите им пръсти направиха;

И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10 Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страх от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11 И гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки горделив и надменен човек , И против всичко, което се надига, (и ще се унижи)

13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14 Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15 Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16 Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността му ще се унищожи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18 И идолите съвсем ще изчезнат,

19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Ме, Когато стане да разтърси земята.

20 В оня ден човека ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21 За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

Галатяни 5 Bulgarian Bible (BULG)

Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате Христос никак нямя да ви ползува.

Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да ивпълни целия закон.

Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.

Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.

Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?

Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.

Малко квас заквасва цялото тесто.

10 Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да е бил той.

11 И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.

12 Дано се отсечеха ония, които ви разколебават.

13 Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая "Да обичаш ближния си както себе си".

15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16 Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.

17 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.

18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

21 зависти, пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

24 А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

25 Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим.

26 Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes