Add parallel Print Page Options

В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир, та прогласи из цялото си царство, още и писмено обяви , като рече:

Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Иеова ми е дал всичките царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда.

Прочее, който между вас, от всичките Негови люде, е наклонен , неговият Бог да бъде с него, нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Иеова Израилевият Бог (Той е Бог) дом, който е в Ерусалим.

На всеки, който е оцелял, в каквото и да било място, гдето пришелствува, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и със злато, с имот и с добитък, освен това, което доброволно би се принесло за Божия дом, който е в Ерусалим.

Тогава станаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамина, и свещениците, и левитите, с всичките, на които Бог подбуди духа да възлязат, за да построят Господния дом, който е в Ерусалим.

И всичките им съседи им помагаха със сребърни вещи, със злато, с имот, с добитък и със скъпоценни неща, освен всичко това, което доброволно се принасяше.

И цар Кир извади вещите на Господния дом, който Навуходоносор бе донесъл от Ерусалим и турил в капището на боговете си, -

тях извади персийският цар Кир чрез съкровищника Митридат, и ги брои на управителя на Юда Сасавасар.

И ето числото им: тридесет златни легени, хиляда сребърни легени, двадесет и девет ножове,

10 тридесет златни паници от втори вид, и хиляда други съдове.

11 Всичките златни и сребърни съдове бяха пет хиляди и четиристотин, които всички занесе Сасавасар, когато пленниците се върнаха от Вавилон в Ерусалим.

А ето човеците от Вавилонската област, които се върнаха от плен, от ония, които вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си,

които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана. Числото на мъжете на Израилевите домове беше:

Фаросови потомци, две хиляди и сто и осемдесет и девет души;

Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души;

Арахови потомци, седемстотин и седемдесет и пет души;

Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и дванадесет души;

Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

Затуеви потомци, деветстотин и четиридесет и пет души;

Закхееви потомци, седемстотин и шестдесет души;

10 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души;

11 Виваиеви потомци, шестстотин и двадесет и трима души;

12 Азгадови потомци, хиляда и двеста и двадесет и двама души;

13 Адоникамови потомци, шестстотин шестдесет и шест души

14 Вагуеви потомци, две хиляди и петдесет и шест души;

15 Адинови потомци, четиристотин петдесет и четири души;

16 Атирови потомци от Езекия, деветстотин и осем души;

17 Висаеви потомци, триста двадесет и трима души;

18 Иораеви потомци, сто и дванадесет души;

19 Асумови потомци, двеста и двадесет и трима души;

20 потомци от Гивар, деветдесет и пет души;

21 потомци от Витлеем, сто и двадесет и трима души;

22 нетофатски мъже, петдесет и шест души;

23 анатотски мъже, сто и двадесет и осем души;

24 потомци от Азмавет, четиридесет и двама души;

25 потомци от Кириатиарим, от Хефира, и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души;

26 потомци от Рама и Гавая, шестстотин и двадесет и един души;

27 михмаски мъже, сто и двадесет и двама души;

28 ветилски и гайски мъже, двеста и двадесет и трима души;

29 потомци от Нево, петдесет и двама души;

30 Магвисови потомци, сто и петдесет и шест души;

31 потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

32 Харимови потомци, триста и двадесет души;

33 потомци от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и пет души;

34 потомци от Ерихон, триста и четиридесет и пет души;

35 потомци от Сеная, три хиляди и шестстотин и тридесет души.

36 Свещениците: Едаиеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души;

37 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души;

38 Пасхорови потомци, хиляда и двеста и четиридесет и седем души;

39 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет.

40 Левитите: Исусови и Кадмиилови потомци, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

41 Певците: Асафовите потомци, сто и двадесет и осем души.

42 Потомците на вратарите: Селумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, всичко сто и тридесет и девет души.

43 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфаеви потомци, Таваотови потомци,

44 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

45 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци,

46 Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци,

47 Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реаиеви потомци,

48 Расинови потомци, Некодаеви потомци, Газамови потомци,

49 Озаеви потомци, Фасееви потомци, Висаеви потомци,

50 Асанаеви потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци,

51 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

52 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

53 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

54 Несиеви потомци, Атифаеви потомци.

55 Потомците на Соломоновите слуги: Сотаеви потомци, Софаретови потомци, Ферудаеви потомци,

56 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

57 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохертови потомци, от Севаим, Амиеви потомци.

58 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

59 А ето тия, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адан и Емир, но които не можеха да покажат бащините си домове и рода си, че бяха от Израиля;

60 Далаиеви потомци, Товиеви потомци и Некодаеви потомци, шестстотин и петдесет и двама души;

61 и от свещеническите потомци: Авиеви потомци, Акосови потомци, потомците на Верзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхно име.

62 Тия търсиха регистрите си между преброените по родословие, но не се намериха; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

64 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

65 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста и тридесет и тридесет и седем души. Те имаха и двеста певци и певици.

66 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските, двеста и четиридесет и пет;

67 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; и ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

68 А някои от началниците на бащините домове , когато дойдоха в Господния дом, който е в Ерусалим, принесоха доброволно за Божия дом, за да го издигнат на мястото му;

69 според силата си внесоха в съкровищницата за делото шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди драхми злато, пет хиляди фунта сребро, и сто свещенически одежди.

70 Така свещениците, левитите, някои от людете, певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си, - целият Израил в градовете си.

И като настъпи седмият месец, и израилтяните бяха в градовете, людете се събраха като един човек в Ерусалим.

Тогава стана Исус, Иоседековият син, с братята си свещениците, и Зоровавел, Салатииловия син, с братята си, та издигнаха олтара на Израилевия Бог, за да принесат всеизгаряния върху него, според предписаното в закона на Божия човек Моисей.

И понеже се бояха от людете на ония места, поставиха олтара на мястото му, и принасяха върху него всеизгаряния Господу, всеизгаряния заран и вечер.

И пазиха празника на шатроразпъването, според предписаното, и принасяха ежедневните всеизгаряния на брой както бе наредено, според определеното за всеки ден,

и от тогава на сетне и постоянните всеизгаряния, и приносите по новолунията и по всичките осветени Господни празници, както и тия на всекиго, който би принесъл доброволен принос Господу.

От първия ден на седмия месец почнаха да принасят всеизгаряния Господу; но основите на Господния храм не бяха още положени.

И дадоха пари на каменоделците и на дърводелците, и ядене, пиене и дървено масло на сидонците и на тиряните, за да докарат кедрови дървета от Ливан в морето при Иопия, според както персийският цар Кир беше им позволил.

И във втория месец на втората година от завръщането им при Божия дом в Ерусалим, Зоровавел Салатииловия син, Исус Иоседековият син и другите от братята им свещеници и левити, и всички, които бяха дошли от плена в Ерусалим, почнаха да работят ; и поставиха левитите, от двадесетгодишна възраст и нагоре, да надзирават работата на Господния дом.

И Исус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му, и синовете на Юда, станаха като един човек, за да надзирават работниците по Божия дом; също и синовете на Инадада, с техните синове и братя левитите.

10 И когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците в одеждите им с тръби, и левитите, Асафовите потомци, с кимвали, за да хвалят Господа, според наредбата на Израилевия цар Давида.

11 И пееха ответно, като хвалеха Господа и Му благодаряха защото е благ, защото е до века милостта Му към Израиля. И всичките люде нададоха голямо възклицание и хвалеха Господа, понеже основите на Господния дом бидоха положени.

12 Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове , старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас като се основаваше тоя дом пред очите им; а мнозина възкликнаха гръмогласно от радост;

13 така щото людете не можеха да различават гласа на веселото възклицание от гласа на плача на людете; защото людете възклицаваха със силен глас, и гласът се чуваше на далеч.