A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 42-44 Bulgarian Bible (BULG)

42 Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север: и заведе ме в стаята, която бе срещу отделеното място, и срещу зданието към север.

В лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северната врата; а широчината му бе петдесет лакти.

Срещу двадесетте лакти, които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж.

И пред стаите имаше коридор десет лакти широк навътре - път сто лакти дълъг; и вратите на стаите бяха към север.

А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече, отколкото от долните и средните етажи на зданието.

Защото те бяха на третия етаж, и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова, най-горният етаж се стесняваше повече нежели най-долният и средният етаж, почвайки от земята.

И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти.

Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти.

А под тия стаи беше входът от изток като се отива към тях от външния двор.

10 Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред определеното място, и пред зданието.

11 И коридорът пред тях беше на изглед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според техните врати.

12 И като имаше врати на стаите, които бяха на юг, така имаше и врата гдето почваше коридорът, коридорът право срещу стената към изток като се влиза в тях.

13 Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях, и приноса за престъпление; защото мястото е свето.

14 Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават при онова, което принадлежи на людете.

15 А като свърши измерванията на дома отвътре, изведе ме по портата, която гледа към изток, и измери дома околовръст.

16 Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстикова мярка.

17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.

18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.

20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя светото от несветото място.

43 После ме заведе при портата, портата, която гледа към изток;

и ето, славата на Израилевия Бог идеше от източния път; гласът Му беше като глас на много води; и светът сияеше от славата Му.

И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши; виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.

И Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.

И Духът ме дигна та ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът бе пълен с Господната слава.

И чух едного да ми говори из дома; и човек стоеше при мене и ми рече:

Сине човешки, това е мястото на престола Ми, и мястото на стъпалата на нозете Ми, гдето ще обитавам всред израилтяните до века; и Израилевият дом няма вече да омърси светото Ми име, ни те, ни царете им, с блудствата си или с труповете на идолите*си на високите си места.

Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати при стълбовете на Моите врати, така щото нямаше друго освен стената между Мене и тях, те мърсяха светото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова, изтребих ги в гнева Си.

Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам всред тях до века.

10 Ти, сине човешки, покажи тоя дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му.

11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на дома и образа му, изходите му и входовете му, всичките му разпореждания и всичките му наредби, [всичките му разпореждания] и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и всичките му наредби, и да ги извършват.

12 Ето законът на дома: Целият предел на върха на планината околовръст ще бъде пресвет. Ето, това е законът на дома.

13 И ето мерките на олтара в лакти, като се смята лакът един лакът и длан: Дълбочината му да бъде един лакът, и широчината му един лакът, и первазът му около краищата му една педя; това ще бъде основата на олтара.

14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица да бъде два лакътя, и широчината един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица да бъде четири лакти, широчината един лакът.

15 И горната част на олтара да бъде четири лакти висока; а от огнището на олтара нагоре да има четири рога.

16 И огнището на олтара да бъде дванадесет лакти на длъж и дванадесет на шир; да образува квадрат с четирите си страни.

17 И полицата да бъде четиринадесет лакти на длъж и четиринадесет на шир по четирите си страни; и первазът около него да бъде половин лакът; и дъното му един лакът наоколо, а стъпалата му да гледат към изток.

18 И рече ми: Сине човешки, така казва Господ Иеова: Тия са наредбите на олтара, в деня, когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв.

19 И на Левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават при Мене да Ми служат, казва Господ Иеова, да дадеш юнец в приноса за грях.

20 И като вземеш от кръвта му, да я туриш на четирите рога на олтара, на четирите ъгли на полицата, и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него.

21 После да вземеш и юнеца, който е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.

22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистят олтара както го очистиха с юнеца.

23 Като свършиш чистенето му, да принесеш юнец без недостатък, и овен от стадото без недостатък.

24 И като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях, и нека ги принесат всеизгаряне Господу.

25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят тоже юнец и овен от стадото, които нямат недостатък.

26 Седем дни нека правят умилостивение за олтара и го чистят; така ще го осветят.

27 И като се свършат тия дни, от осмия ден нататък нека принасят свещениците всеизгарянията ви на олтара, и примирителните ви приноси; и Аз ще ви приема, казва Господ Иеова.

44 Тогава Той ме върна по пътя на външната порта на светилището, която гледа към изток; и тя бе затворена.

И Господ ми рече: Тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори, и никой човек да не влезе през нея; защото Господ Израилевият Бог е влязъл през нея; затова, тя ще бъде затворена.

А князът, който като княз ще седне в нея, за да яде хляб пред Господа, той ще влезе през пътя на предверието на тая порта, и през същия път ще излезе.

Тогава ме заведе по пътя на северната порта срещу дома; и като погледнах, ето, Господният дом бе пълен с Господната слава; и паднах на лицето си.

И Господ ми рече: Сине човешки, внимавай в сърцето си, погледни с очите си, и чуй с ушите си всичко, което ти казвам за всичките наредби на Господния дом, и за всичките му закони; и забележи добре входа на дома, с всичките изходи и светилището.

И кажи на бунтовниците, сиреч, на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Доме Израилев, нека ви са доволно всичките мерзости, които извършихте,

дето въведохте инородци, с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми та да го мърсят, дори в Моя дом, и дето, когато принасяте хляба Ми, тлъстината и кръвта, престъпихте завета Ми, в прибавка на всичките ви други мерзости.

И не сте изпълнили службата на светите Ми неща, но сте поставили за себе си стражари над службата в светилището ми.

Така казва Господ Иеова: От всичките инородци, които са между израилтяните, никой инородец с необрязано сърце, и необрязана плът да не влиза в светилището Ми.

10 Но и левитите, които се отдалечиха от мене, когато заблуждаваше Израил, който заблуди от Мене и отиде след идолите си, те ще носят беззаконието си.

11 Но пак, те ще бъдат служители в светилището Ми, да надзирават върху портите на дома и да служат в дома; те ще колят всеизгарянията и жертвите на людете, и те ще стоят пред тях, за да им слугуват.

12 Понеже им слугуваха пред идолите им, и станаха спънка за увличане Израилевия дом в беззаконие, затова Аз дигнах ръката Си против тях, казва Господ Иеова; и те ще носят беззаконието си.

13 И няма да се приближават при мене, за да ми свещенодействуват, нито да се приближават при нищо от светите ми неща, нито при пресветите; но ще носят срама си и мерзостите, които извършиха.

14 Обаче, ще ги поставя стражари над службата на дома за всичката му прислуга, и за всичко, което ще се върши в него.

15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми, когато израилтяните заблуждаваха от Мене, те нека се приближават при Мене, за да Ми служат, и нека стоят пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта, казва Господ Иеова.

16 Те нека влизат в светилището Ми, и те нека се приближават при трапезата, за да Ми служат, и те нека извършват службата Ми.

17 И когато влизат в портите на вътрешния двор нека обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено на тях, докато служат в портите на вътрешния двор и в дома.

18 Нека имат ленени гъжви на главите си, нека имат и ленени гащи на кръста си; да не опасват нищо, което причинява пот.

19 А когато излизат във външния двор, във външния двор към людете, нека събличат дрехите, с които са служили, и като ги слагат в светите стаи нека обличат други дрехи, за да не освещават людете с одеждите си.

20 И да не бръснат главите си, нито да оставят космите си да растат, но само да стрижат главите си.

21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор.

22 И да не си вземе за жена вдовица или напусната; но да вземат девица от рода на Израилевия дом, или вдовица овдовяла от свещеник.

23 И нека учат людете Ми да различават между свето и несвето, и нека ги упътват да разпознават нечисто от чисто.

24 И в препирните те нека стоят да съдят; според Моите съдби нека ги съдят; и нека пазят законите Ми и повеленията Ми във всичките Ми определени празници; и нека освещават съботите Ми.

25 Да не се допират при мъртъв човек та да се осквернят; обаче за баща или за майка, за син или за дъщеря, за брат или за неженена сестра, за тях бива да се оскверняват.

26 А след като се очисти оскверненият и му минат* седем дни,

27 тогава в деня, когато влиза в светилището, във вътрешния двор, за да служи в светилището, нека принася приноса си за грях, казва Господ Иеова.

28 А колкото за наследството им, Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израиля, защото Аз съм притежанието им.

29 Нека ядат хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; и всяко обречено нещо в Израиля да бъде тяхно.

30 И първенците от всичките първи рожби от всичко, и всеки принос от всичко, от всичките видове на вашите приноси, да бъдат на свещениците; тоже да давате на свещеника първака от тестото си, за да почива благословение на домовете ви.

31 Свещениците да не ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица или животно.

Първо Йоаново 1 Bulgarian Bible (BULG)

Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота,_

(защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),_

това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос.

И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10 Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes