A A A A A
Bible Book List

Второ Царе 5:1-10 Bulgarian Bible (BULG)

Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давида в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние.

И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; а на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля.

Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царуваше четиридесет години.

В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува над целия Израил и Юда тридесет и три години.

След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусците, жителите на земята; а те говориха на Давида казвайки: Няма да влезеш тук; но и слепите и куците ще те отблъснат; защото си думаха: Давид не ще може да влезе тука.

Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

И в оня ден Давид каза: Който удари евусците, нека хвърли във вадата слепите и куците, които са омразни на Давидовата душа; понеже и слепите и куците бяха казали, че той няма да влезе в жилището им.

И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. И Давид построи здания около Мило и навътре.

10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на Силите беше с него.

Първо Летописи 11-12 Bulgarian Bible (BULG)

11 Тогава целият Израил се събра при Давида в Хеврон и рекоха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът,

И по-напред още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля, и на тебе Господ твоят Бог каза: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над людете Ми Израиля.

И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон; и Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля, според Господното слово чрез Самуила.

Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим (който бе Евус), гдето бяха жителите на земята, евусците.

А жителите на Евус рекоха на Давида: Няма да влезеш тук. Обаче, Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

И рече Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Иоав, Саруиният син, се качи пръв; и стана военачалник.

Тогава Давид се зесели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град.

И той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Иоав поправи останалата част от града.

И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.

10 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господното слово относно Израиля.

11 А ето изчислението на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той като махаше копието си против триста души неприятели , уби ги в едно сражение.

12 И след него бе ахохиецът Елеазар Додовият син, който бе един от тримата силни мъже.

13 Той бе с Давида във Фас-дамим*, когато филистимците се събраха за бой там, гдето имаше частица земя пълна с ечемик; и когато людете побягнаха пред филистимците,

14 те застанаха всред нивата и я защитаваха и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.

15 После, трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давида в одоламската пещера; а филистимският стан бе разположен в рафаимската долина.

16 И като беше Давид тогава в канарата, а филистимският гарнизон бе в това време във Витлеем,

17 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата;

18 то тия трима пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давида. Но Давид отказа да пие, а я възля Господу, като рече:

19 Да ми не даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кравта на тия мъже, които туриха живота си в опасност? защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.

20 И Иоавовият брат Ависей беше главен между другите , трима; защото той като махаше копието си против триста души неприятели , уби ги и си придоби име между тримата.

21 Между тримата той бе по-славен от двамата, и стана им началник; но не стигна до първите трима.

22 Ванаия, Иодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, - той уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;

23 при това, той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Ванаия слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.

24 Тия неща стори Ванаия, Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.

25 Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не стигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.

26 А силните мъже между войските бяха: Асаил, Иоавовият брат, Елханан, син на Додо от Витлеем.

27 Самот арорецът, Хелис фелонецът,

28 Ирас, сина на текоеца Екис, Авезер анатонецът,

29 Сивехай хустанецът, Илай ахохиецът,

30 Маарай нетофатецът, Хелед, син на нетофатеца Ваана,

31 Итай, син на Риваия от Гавая, която принадлежеше на Вениаминовите потомци, Ванаия пиратонецът,

32 Урай от долините Гаас, Авиил арватецът,

33 Азмавет варумецът, Елиава саалвонецът,

34 синовете на Асима гизонеца, Ионатан син на арареца Сагий,

35 Ахиам син на арареца Сахар, Елифал Уровият син,

36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът,

37 Есро кармилецът, Наарай Есвеевият син,

38 Иоил, Натановият брат, Мивар Аргиевият син,

39 Селек амонецът, Нахарай виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син,

40 Ираз иетерецът, Гарив етерецът,

41 Урия хетеецът, Завад Аалаевият син,

42 Адина син на рувимеца Сиза, началник на рувимците, и тридесет души с него,

43 Анан, син на Мааха, Иосафат митнецът,

44 Озия астеротецът, Сама и Еиил синове на Хотама ароирецът,

45 Един син на Симрия, брат му Иоха тисецът,

46 Елиил маавецът, Еривай и Иосавия Елнаамови синове, Етема моавецът,

47 Елиил, Овид и Ясиил месоваецът.

12 И ето ония, които дойдоха при Давида в Сиклаг, докато още се затваряше, за да се крие от Саула, Кисовия син; те бяха от силните мъже, които му помагаха във война.

Те бяха въоръжени с лъкове, и можеха да си служат и с дясната и с лявата ръка за хвърляне камъни с прашка и за стреляне с лък, и бяха от Сауловите братя, от Вениамина.

Началник беше Ахиезер, после Иоас, синове на гаваатеца Сама; Езиил и Филет, Азмаветови синове; Вераха, анатотецът Ииуй,

гаваонецът Исмаия, силен между тридесетте, и над тридесетте; Еремия, Яазаил, Иоанан, гедиротецът Иозавад,

Елузай, Еримот, Ваалия, Семария, еруфецът Сафатия,

Елкана, Есия, Азареил, Иозер и Ясовеам, Кореовците;

и Иоила и Зевадия, синове на Ероама от Гедор.

И някои от гадците се отделиха та дойдоха при Давида в канарата в пустинята, мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чиито лица бяха като лъвови лица, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.

Те бяха : Езер, първият; Авдия, вторият; Елиав, третият;

10 Мисмана, четвъртият; Еремия петият;

11 Атай, шестият; Елиил, седмият;

12 Иоанан, осмият; Елзавад, деветият;

13 Еремия, десетият; и Махванай, единадесетият.

14 Тия от гадците бяха военачалници; който беше най-долен, между тях , беше над сто войници , а който беше най-горен, беше над хиляда.

15 Тия бяха, които преминаха Иордан в първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове и разгониха всичките жители на долините към изток и към запад.

16 Също и от вениаминците и юдейците дойдоха при Давида в канарата.

17 А Давид излезе да ги посрещне та им проговори, казвайки: Ако идете при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли за да ме предадете на неприятелите ми, като няма насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и нака изобличи това.

18 Тогава дойде дух на Амасия, гладния между началниците, и рече : Твои сме, Давиде, и от към твоя страна, Есеев сине! Мир, мир на тебе! мир и на помощниците ти! защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие, и постави ги началници на дружината си.

19 и от Манасия се присъединиха някои към Давида, когато дойде с филистимците на бой против Саула; обаче не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, върнаха го, понеже думаха: Той ще мине към господаря си Саула с опасност за главите ни.

20 А като се връщаше в Сиклаг, присъединиха се към него от Манасия: Адна, Иозавад, Едиил, Михаил, Иозавад, Елиу и Салатай, военачалници на Манасиевите хиляди.

21 Те помогнаха на Давида против разбойниците, защото те всички бяха силни и храбри; и станаха военачалници.

22 Защото от ден на ден прииждаха мъже при Давида, за да му помагат, докле стана голяма войска, като войска Божия.

23 И ето броят на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давида в Хеврон, за да възвърнат нему Сауловото царство според Господното слово:

24 от Юдейците шест хиляди и осемнадесет щитоносци и колесници, въоръжени за бой;

25 от симеонците седем хиляди и сто души, силни и храбри за бой;

26 от левийците, четири хиляди и шестстотин души;

27 а Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,

28 и Садок силен и храбър младеж, и от бащиния му дом двадесет и двама началника;

29 а от вениаминците, Сауловите братя три хиляди души; защото до тогаз по-голямата част от тях бяха поддържали Сауловия дом;

30 от ефремците, двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри, именити мъже от бащиния си дом;

31 от половината на Манасиевото племе, осемнадесет хиляди души, които се определиха по име да дойдат и направят Давида цар;

32 от исахарците, въже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил, с двадесетте им началници, и всичките им братя действуващи под тяхна заповед;

33 от Завулона, петдесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да го поставят в строй с всякакви военни оръжия, и да управляват сражението, с непоколебимо сърце;

34 от Нефталима, хиляда началници, и с тях тридесет и седем хиляди щитоносци и копиеносци;

35 от данците, двадесет и осем хиляди и шестстотин мъже, които можеха да се строят за бой;

36 от Асира, четиридесет хиляди души, които можаха да излизат с войската, да я поставят в строй;

37 а оттатък Иордан, от рувимците, от гадците и от половината племе на Манасия, стои двадесет хиляди души с всякакви военни оръжия за бой.

38 Всички тия военни мъже нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил; така всички други в Израиля бяха с едно сърце да направят Давида цар.

39 И там бяха с Давида три дни та ядяха и пиеха, защото братята им бяха приготвили за тях.

40 Освен това, и ония, които бяха близо до тях, дори до Исахара, Завулона и Нефталима донесоха им храна с осли, с камили, с мъски и с волове, - храни от брашно, низаници смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце; защото беше веселие в Израиля.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes