A A A A A
Bible Book List

Псалми 1-2 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;

Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.

Не <е> така <с> нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.

Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;

Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?

Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, <като> казват:

Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, <казвайки:>

Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.

Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.

Поискай от Мене и Аз ще <ти> дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.

Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.

10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.

11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.

12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 15 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

15 (По слав. 14). Давидов псалом. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свет хълм?

Оня, който ходи незлобливо, който върши правда, И който говори истина от сърцето си;

Който не одумва с езика си, Нито струва зло на приятеля си, Нито приема <да хвърли> укор против ближния си,

Пред чиито очи е презрян безчестният; Но той почита ония, които се боят от Господа; Който, <ако и да> се <е> клел за своя повреда не се отмята;

Който не дава парите си с лихва, Нито приема подкуп против невинния. Който прави това няма да се поклати до века.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 22-24 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

22 (По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? <Защо стоиш> далеч и не ми помагаш, <Нито внимаваш> на думите на охкането {Еврейски: Рикаенето.} ми?

Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.

Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.

На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,

Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.

А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете.

Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава <и казват:>

Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.

Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам <като бях> на майчините си гърди,

10 На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.

11 Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.

12 Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.

13 Отвориха срещу мене устата си, <Като> лъв, който граби и реве.

14 Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.

15 Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.

16 Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.

17 Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.

18 Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.

19 Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.

20 Избави от меч душата ми, Живота {Еврейски: Едничката ми <душа.>} ми от силата на кучето.

21 Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!

22 Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.

23 Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.

24 Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.

25 От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание; Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.

26 Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.

27 Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе Всичките племена на народите;

28 Защото царството е на Господа, И Той владее над народите.

29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,

30 Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на <идното> поколение.

31 Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, <казвайки>, че Той е сторил <това>.

23 (По слав. 22). Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.

На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.

Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.

Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.

Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.

24 (По слав. 23). Давидов псалом. Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея;

Защото Той я е основал върху моретата, И затвърдил върху водите.

Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?

Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.

Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си.

Това е поколението на ония, които Го дирят; Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Села).

Издигнете, порти, главите си, И бъдете издигнати вие, вечни врати, И ще влезе Царят на славата.

Кой е Тоя Цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой.

Издигнете, порти, главите си, И бъдете издигнати вие, вечни врати, И ще влезе Царят на славата.

10 Кой е Тоя Цар на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата (Села).

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 47 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

47 (По слав. 46). За първия певец, псалом на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество.

Защото Господ Всевишен е страшен, Велик цар е над цялата земя.

Покори племена под нас, И народи под нозете ни.

Избра за нас наследството ни, Превъзходната <земя> на Якова, когото възлюби. (Села).

Възлезе Бог с възклицание Господ с тръбен глас.

Пейте на Бога, пейте; Пейте на нашия цар, пейте.

Защото Бог е цар на цялата земя; Пейте с разбиране.

Бог царува над народите; Бог седи на светия Си престол.

Началниците на племената се събраха, <За да станат> люде на Бога Авраамов; Защото земните защитници принадлежат Богу, Който е превъзвишен.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Псалми 68 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

68 (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, Да! нека тържествуват твърде много.

Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.

Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)

Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при Божието присъствие, <Самата> оная Синайска планина <се разтресе >При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепял.

10 Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

11 Господ издава дума <за победа;> Известителките за нея са голямо множество.

12 Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.

13 Щете ли да лежите всред кошарите, <Когато> крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й с жълто злато?

14 Когато Всесилният разпръсваше царе в тая <земя, >Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

15 Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.

16 Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в <който> Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава <там> до века,

17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях в светилището, <както бе> в Синай.

18 Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш <като> Господ Иеова.

19 Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)

20 Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

21 Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.

22 Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна <враговете> Си от морските дълбочини;

23 За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти <да има> дял от неприятелите <ти>.

24 Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.

25 Напред вървяха певците, Подир тях свирещите с инструменти Всред девици биещи тъпанчета

26 В събранията благославяйте Бога; <Благославяйте> Господа, <вие които сте> от Израилевия източник.

27 Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, <и> Нефталимовите първенци.

28 Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

29 От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

30 Смъмри зверовете в тръстиката, Многото бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.

31 Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

32 Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)

33 Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

34 Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е <защита> над Израиля, И силата Му <стига> до облаците.

35 Боже, от светилищата Си <се явяваш> страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете <Си>. Благословен да е Бог.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes