A A A A A
Bible Book List

Неемия 6-7 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А Санавалат, Товия, арабинът Гисам, и останалите от неприятелите ни, като чуха, че съм бил заградил стената, и че не останало вече пролом в нея, ако и да не бях поставил врати на портите до онова време,

Санавалат и Гисам пратиха до мене да кажат: Дойди, нека се срещнем в <едно от> селата на Оновото поле. Но те възнамеряваха да ми сторят зло.

И пратих им човеци да кажат: Голяма работа върша, и не мога да сляза; защо да се спира работата като я оставя и сляза при вас?

И пращаха до мене четири пъти по същия начин; но аз им отговарях все така.

Тогава за пети път Санавалат прати слугата си до мене по същия начин с отворено писмо в ръката му,

в което бе писано: Слух се носи между народите, пък и Гисам казва, че ти и юдеите мислите да се подигнете, за която причина ти и градиш стената; и, според тия думи, ти искаш да им станеш цар.

Назначил си още и пророци да разгласяват за тебе в Ерусалим, като казват: Цар има в Юда. И сега ще се извести на царя според тия думи. Дойди сега, прочее, и нека се съветваме заедно.

Тогава пратих до него <човеци> да кажат: Няма такова нещо каквото ти казваш; но ти ги измислюваш от себе си.

Защото те всички искаха да ни плашат, казвайки: Ръцете им ще ослабнат от работата, та няма да се свърши. А сега, <о Боже>, подкрепи Ти ръцете ми.

10 Тогава аз отидох в къщата на Семаия син на Делаия, Метавеиловия син, който бе затворен; и той <ми> каза: Нека се срещнем в Божия дом, всред храма, и нека затворим вратите на храма; защото тия идат да те убият, да! тая нощ ще дойдат да те убият.

11 Но аз казах: Човек като мене бива ли да бяга? и кой човек като мене би влязъл в храма за да избави живота си? Не ща да вляза.

12 И познах, че, ето, Бог не бе го пратил; но той от себе си произнесе това пророчество против мене, и Товия и Санавалат бяха го подкупили.

13 С тая цел бе подкупен, да се уплаша та да направя така, и да съгреша, и те да имат причина, да злословят, за да ме укорят.

14 Спомни си, Боже мой, за Товия и Санавалата според тия техни дела, още и за пророчицата Ноадия и за другите пророци, които искаха да ме плашат.

15 Така се свърши стената на двадесет и петия <ден> от <месец> Елул, за петдесет и два дни.

16 И когато чуха това всичките ни неприятели, тогава всичките езичници около нас се уплашиха, и много се снишиха пред своите очи, защото познаха, че това дело стана от нашия Бог.

17 При това, в ония дни Юдовите благородни пращаха често писма до Товия, и <писма> от Товия дохождаха до тях.

18 Защото в Юда имаше мнозина, които се бяха заклели да му бъдат <привързани>, понеже бе зет на Сехания Араховия син, и син му Иоанан бе взел за жена дъщерята на Месулама Варахиевия син.

19 Още и приказваха пред мене за неговите благодеяния, а моите думи носеха нему. И Товия пращаше писма, за да ме уплаши.

А като се съгради стената и поставих вратите, и определиха се вратарите, певците и левитите,

предадох Ерусалим под грижата на брата си Анания и на началника на крепостта Анания; защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина.

И рекох им: Да се не отварят ерусалимските порти преди да припече слънцето; и вратите да <остават> заключени и залостени до тогаз, до когато не стоят <стражите да пазят при тях;> и поставете стражи из ерусалимските жители, всеки на стражата си, всеки срещу къщата си.

А градът бе широк и голям, и людете в него малцина, и нямаше къщи построени.

И моят Бог тури в сърцето ми да събера благородните, по-първите човеци и людете, за да бъдат изброени по родословие. И намерих книгата на родословието на ония, които възлязоха най-напред, намерих и писано в нея:

Ето човеците на <Вавилонската> област, които възлязоха от плена на закараните, които вавилонският цар Навуходоносор бе преселил, и които се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си,

които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Наамания, Мардохея, Валасана, Мисиерета, Вагуя, Наума и Ваана. Числото на мъжете от Израилевите люде <беше следното:>

Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души.

Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души.

10 Арахови потомци, шестстотин и петдесет и двама души.

11 Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и осемнадесет души.

12 Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

13 Затуеви потомци, осемстотин и четиридесет и пет души.

14 Закхееви потомци, седемстотин и шестнадесет души.

15 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и осем души.

16 Виваеви потомци, шестстотин и двадесет и осем души.

17 Азгадови потомци, две хиляди и триста и двадесет и двама души.

18 Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и седем души.

19 Вагуеви потомци, две хиляди и шестстотин и седем души.

20 Адинови потомци, шестстотин и петдесет и пет души.

21 Атирови потомци, от Езекия, деветдесет и осем души.

22 Асумови потомци, триста и двадесет и осем души.

23 Висаеви потомци, триста и двадесет и четири души.

24 Арифови потомци, сто и дванадесет души.

25 Гаваонски мъже, деветдесет и пет души.

26 Витлеемски и нетофатски мъже, сто и осемдесет и осем души.

27 Анатотски мъже, сто и двадесет и осем души.

28 Вет-асмаветски мъже, четиридесет и двама души.

29 Мъже от Кириатиарим, от Хефира и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души.

30 Мъже от Рама и от Гава, шестстотин и двадесет и един човека.

31 Мъже от Михмас, сто и двадесет и двама души.

32 Мъже от Ветил и от Гай, сто и двадесет и трима души.

33 Мъже от другия Нево, петдесет и двама души.

34 Потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

35 Харимови потомци, триста и двадесет души.

36 Мъже от Ерихон, триста и четиридесет и пет души.

37 Мъже от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и един човек.

38 Мъже от Сеная, три хиляди и деветстотин и тридесет души.

39 Свещениците: Едаеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души.

40 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души.

41 Пасхорови потомци, хиляда и четиридесет и седем души.

42 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет души.

43 Левитите: Исусови потомци от Кадмиила, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

44 Певците: Асофови потомци, сто и четиридесет и осем души.

45 Вратарите: Селумови потомци, Атирови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, сто и тридесет и осем души.

46 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци,

47 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

48 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Салмаеви потомци,

49 Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци,

50 Реаеви потомци, Расинови потомци, Некодаеви потомци,

51 Газамови потомци, Озаеви потомци, Фасееви потомци,

52 Висаеви потомци, Меунимови потомци, Нафусесимови потомци,

53 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

54 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

55 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

56 Насиеви потомци и Атифаеви потомци.

57 Потомци на Соломоновите слуги: Сотаиеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци,

58 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

59 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохеретови потомци от Севаим, Амонови потомци.

60 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

61 А ето ония, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адон и Емир, но не можеха да покажат бащините си домове, нито рода си, дали бяха от Израиля:

62 Делаиеви потомци, Товиеви потомци, Некодаеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души.

63 И от свещениците: Аваиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Варзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Варзелай и се нарече с тяхното име;

64 те потърсиха регистъра си <между> преброените по родословие, но не се намери; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

65 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

66 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

67 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста тридесет и седем души. Те имаха и двеста и четиридесет и пет певци и певици.

68 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет;

69 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; а ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

70 А някои от началниците на бащините <домове> дадоха за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет легени и петстотин и тридесет свещенически одежди.

71 И някои от началниците на бащините <домове> внесоха в съкровищницата за делото двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста фунта сребро.

72 И внесеното от другите люде бе двадесет хиляди драхми злато, две хиляди фунта сребро, и шестдесет и седем свещенически одежди.

73 Така свещениците, левитите, вратарите, певците, някои от людете, нетинимите и целият Израил се заселиха в градовете си; когато настъпи седмият месец, израилтяните бяха <вече> в градовете си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes