A A A A A
Bible Book List

Амос 1-5 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които <чу във> видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;

Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.

Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието му>, Защото плениха всичките <Ми> люде, За да ги предадат на Едома;

Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.

Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя< наказанието> им, Защото предадоха всичките <Ми> люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;

10 Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.

11 Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;

12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.

13 Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;

14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;

15 И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;

Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;

И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да, поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повелението Му, И идолите, след които ходиха бащите им, Ги заблудиха;

Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.

Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;

Те ожидат <да видят> земен прах на главата {Знак на жалеене поради угнетение.} на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсяват светото Ми име;

Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино <купено с парите> на <несправедливо> глобяваните.

Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.

10 Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на аморейците.

11 И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви назореи. Не е ли така, израилтяни? казва Господ.

12 А вие напоявахте назореите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте: Да не пророкувате.

13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви, Както притиска кола пълна със снопи.

14 Бързината ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;

15 Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;

16 И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.

Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, <рече> <Господ>, който възведох от Египетската земя, като казах:

Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.

Ще ходят ли двама заедно, Ако не се съгласят?

Ще изреве ли лъвът в леса Ако няма лов? Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си Ако не е хванал нещо?

Може ли птица да попадне в клопка на земята Дето няма примка за нея? Скача ли примка от земята Без да е хванала нещо?

Може ли да засвири тръба в град И людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ?

Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.

Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?

Прогласете в палатите на Азот И в планините на Египетската земя, И речете: Съберете се по планините на Самария Та вижте големите метежи всред нея, И какви насилия има вътре в нея.

10 Защото казва Господ: Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, Не знаят да вършат правото.

11 Затова, така казва Господ, Иеова: Неприятел ще окръжава земята <ти>, И ще смъкне от тебе силата ти, И палатите ти ще бъдат разграбени.

12 Така казва Господ: Както овчарят изтръгва из лъвовите уста Две колена, или част от ухо, Така ще изтръгнат израилтяните, Които в Самария седят в ъгъла на постелка И на копринени възглавници на легло.

13 Слушайте и предупредете Якововия дом, Казва Господ Иеова, Бог на Силите,

14 Че в деня, когато нанеса наказание върху Израиля за престъплението му, Ще накажа и жертвениците на Ветил, И роговете на жертвеника ще се отсекат и ще паднат на земята.

15 Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща, Къщите от слонова кост ще се съсипят, И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.

Слушайте тая дума, Васански юници, Които сте на Самарийската планина, Които насилвате сиромасите, Които угнетявате немотните, Които казвате на господарите си: Донесете и да пием,

Господ Иеова се закле в светостта Си, Че, ето, идат върху вас дни, Когато ще ви уловят с въдици, И останалите от вас с рибарски куки.

И ще излезете през проломите, Всяка <от вас> направо пред себе си, И ще се хвърлите в Хармон, казва Господ.

Дойдете във Ветил, та вършете нечестие, В Галгал притурете на нечестието си, И донасяйте жертвите си всяка сутрин, Десетъците си през три дни;

Чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва; Прогласете доброволни приноси, и известете ги; Защото така обичате, израилтяни, казва Господ Иеова.

А, <от моя страна>, аз ви дадох чистота на зъбите по всичките ви градове, И оскъдност от хляб по всичките ви места; Но пак се не обърнахте към мене, казва Господ.

При това, Аз удържах от вас и дъжда, Когато оставаха още три месеца до жетва; Дадох дъжд на един град, А на друг град не дадох дъжд; Едно място се напои, А мястото, на което не валя дъжд изсъхна.

Така <жителите на> два-три града, като се скитаха, <Стекоха се> в един град да пият вода, И не можаха да се наситят; Но пак се не обърнахте към Мене, казва Господ.

Поразих ви с изсушителен вятър и мана; Гъсеницата изпояде многото ви градини и лозя, Смоковниците и маслините; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.

10 Пратих върху вас мор, както в Египет; Поразих с меч юношите ви, Като плених и конете ви; И докарах вонята на становете ви до ноздрите ви; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.

11 Разорих <градове> между вас, Както Бог разори Содом и Гомор; И вие станахте като главня изтръгната из огън; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.

12 Затова, според <твоите постъпки> ще ти направя, Израилю; И понеже ще ти направя това, Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.

13 Защото, ето, Онзи, Който образува планините, И създава вятъра, И явява на човека мисълта му, Който обръща зората в тъмнина, И стъпва върху земните височини, Неговото име е Иеова, Бог на Силите.

Слушайте това слово, Плачът, който аз започвам за вас, доме Израилев:

Падна Израилевата девица, Няма да стане вече; Хвърлена е на земята си Без да има кой да я дигне.

Защото така казва Господ Иеова: Градът, из който излизаха хиляда, ще остане със сто за Израилевия дом, И оня, из който излизаха сто, ще остане с десет.

Защото така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете;

Но не търсете Ветил, Нито влизайте в Галгал, Нито заминавайте във Вирсавее; Защото Галгал непременно ще отиде в плен, И Ветил ще изчезне.

Потърсете Господа и ще живеете; Да не би да избухне като огън в Иосифовия дом Та <го> пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.

Вие, които обръщате правосъдието в пелин, И хвърляте правдата на земята,

<Потърсете Този>, Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та <става> нощ, - Този, Който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Иеова е името му,) -

Този, Който нанася внезапна гибел върху силните, Тъй щото гибел достига в крепостите.

10 Те мразят този който изобличава в портата, И се гнусят от онзи, който говори справедливо.

11 Прочее, понеже угнетявате сиромаха И изтръгвате от него жито, <Затова, ако и да> сте построили къщи от дялани камъни, Няма да живеете в тях, <Ако и да> сте насадили приятни лозя, Няма да пиете виното им.

12 Защото зная колко много са вашите престъпления И колко големи са греховете ви, <Вие>, които угнетявате праведния, приемате подкупи, И извръщате <правото> на сиромасите в портата;

13 Затова разумният млъква в такова време; Защото е зло време.

14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете; Така Господ, Бог на Силите, ще бъде с вас, както вие казвате.

15 Мразете злото, обичайте доброто И установявайте правосъдие в портата; Може би Господ, Бог на Силите, да се смили за останалите от Иосифа.

16 Затова, така казва Иеова, Бог на Силите, Господ: Ридание ще има по всичките площади, И по всичките улици ще казват: Горко! горко! Ще повикат земеделеца на жалеене, И изкусните оплаквателки за ридание;

17 И по всичките лозя ще има ридание, Защото Аз ще замина посред тебе, казва Господ.

18 Горко на ония, които желаят денят Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина.

19 Както, ако бягаше човек от лъв, И го срещне мечка, Или, като влезе вкъщи, опре ръката си о стената, И змия го ухапе,

20 <Така> не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?

21 Мразя, презирам празнуванията ви, И няма да благоволя в тържествените ви събрания.

22 Даже ако ми принесете всеизгарянията и жертвите си, Няма да ги приема, Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.

23 Отмахни от Мене шума на песните си, Защото не ща да слушам свиренето на псалтирите ти;

24 Но нека тече правосъдието като вода, И правдата като поток, който не пресъхва.

25 Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и приноси Четиридесет години в пустинята?

26 <Напротив>, носехте царя си Сикут И Хиун, идолите си, Звездата на вашите богове, Които си направихте.

27 Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск, Казва Господ, чието име е Бог на Силите.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes