A A A A A
Bible Book List

Jozue 15 Bible 21 (B21)

Juda

15 Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:

Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, až dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich [a] jižní hranice.

Východní hranici tvoří Mrtvé moře až po ústí Jordánu.

Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu [b] naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, až dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu té hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). 10 Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou. 11 Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři.

12 Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží.

To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů.

13 Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových – Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) 14 Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy, 15 a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer).

16 Káleb tehdy řekl: „Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu.“ 17 Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.

18 Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: „Co bys ráda?“

19 „Dej mi, prosím, dárek,“ odpověděla. „Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.

20 Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody:

21 V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedeš, Chacor, Jitnan, 24 Zif, Telem, Bealot, 25 Chacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor), 26 Amam, Šema, Molada, 27 Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet, 28 Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia, 29 Baala, Ijim, Ecem, 30 Eltolad, Kesil, Chorma, 31 Ciklag, Madmana, Sansana, 32 Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon – celkem dvacet devět měst s jejich osadami.

33 V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna, 34 Zanoach, En-ganim, Tapuach, Enam, 35 Jarmut, Adulam, Socho, Azeka, 36 Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim – celkem čtrnáct měst s osadami. 37 Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád, 38 Dilhan, Micpe, Jokteel, 39 Lachiš, Bockat, Eglon, 40 Kabon, Lachmas, Kitliš, 41 Gederot, Bet-dagon, Naama a Makeda – celkem šestnáct měst s osadami. 42 Dále: Libna, Eter, Ašan, 43 Jiftach, Ašna, Neciv, 44 Keila, Achzíb a Mareša – celkem devět měst s osadami. 45 Dále Ekron, jeho vesnice a osady, 46 na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, 47 také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami až k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře.

48 Na horách: Šamir, Jatir, Socho, 49 Dana, Kiriat-sana (což je Debir), 50 Anav, Eštemo, Anim, 51 Gošen, Cholon a Gilo – celkem jedenáct měst s osadami. 52 Dále: Arab, Duma, Ešean, 53 Janim, Bet-tapuach, Afeka, 54 Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior – celkem devět měst s osadami. 55 Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta, 56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach, 57 Kajin, Gibea a Timna – celkem deset měst s osadami. 58 Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor, 59 Maarat, Bet-anot a Eltekon – celkem šest měst s osadami. 60 Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba – dvě města s osadami.

61 Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka, 62 Nibšan, Ir-melach a En-gedi – celkem šest měst s osadami.

63 Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes.

Footnotes:

  1. Jozue 15:4 podle LXX (MT: vaše)
  2. Jozue 15:7 podle Syr (MT: ke Gilgalu); srov. Jozue 18:17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes