And do not (A)be conformed to (B)this [a]world, but be transformed by the (C)renewing of your mind, so that you may [b](D)prove what the will of God is, that which is good and [c]acceptable and perfect.

Read full chapter

Footnotes

  1. Romans 12:2 Or age
  2. Romans 12:2 Or discover
  3. Romans 12:2 Or pleasing

Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.

Read full chapter