A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 95 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Lova Herren och lyssna till vad han sagt

95 Kom, låt oss sjunga högt till Herrens ära! Stäm upp en glädjefull lovsång till vår mäktige räddare!

Kom till honom fyllda av tacksamhet! Låt oss sjunga lovsånger till honom,

för Herren är den störste bland alla gudar.

De djupaste dalar och de högsta berg, håller han i sin hand. Allt är hans.

Han skapade havet och hans händer har format landet. De är också hans.

Kom, knäböj inför Herren, vår skapare,

för han är vår Gud! Vi är hans får och han är vår herde. O, att du idag bara ville lyssna till honom när han kallar på dig, och komma till honom!

Förhärda inte era hjärtan, som Israel gjorde i öknen vid Meriba och Massa.

Där tvivlade era förfäder på Gud, fast de hade sett så många av hans under. De prövade hans tålamod hårt.

10 I fyrtio år såg jag på dem med avsmak, säger Herren Gud. De var ett folk vars hjärtan och tankar var långt borta ifrån mig. De vägrade att följa mina lagar.

11 Därför svor jag i min vrede att de aldrig skulle få komma in i det utlovade landet, till den viloplats som jag hade förberett åt dem.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Psaltaren 95 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

En uppmaning att hylla och lyda Herren

95 Kom, låt oss sjunga till Herrens ära,
    jubla inför vår frälsnings klippa!
Kom till honom med tacksamhet!
    Låt oss sjunga lovsånger till honom,

för Herren är en stor Gud,
    en stor kung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup,
    och honom tillhör bergstopparna.
Hans är havet, för han har gjort det,
    och det torra landet, som hans händer har format.

Kom, låt oss tillbe, falla ner och böja knä
    inför Herren, vår skapare,
för han är vår Gud! Vi är hans folk,
    fåren i hans hjord och i hans omsorg.

Om ni idag hör hans röst:
”Förhärda inte era hjärtan,
    som vid Meriva, som den där dagen i Massa i öknen,
där era fäder satte mig på prov,
    de prövade mig, fastän de hade sett mina gärningar.
10 I fyrtio år var jag förbittrad på detta släkte,
    och jag sa:
’Detta folk far vilse i sina hjärtan.
    De känner inte mina vägar.’
11 Därför svor jag i min vrede:
    ’De ska aldrig komma in i min vila.’ ”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 97-99 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Herren är hela världens Herre

97 Bara Herren är kung! Låt hela jorden brista ut i jubel! Också de många öarna långt borta ska glädja sig.

Moln och mörker omger honom. Han regerar med rättfärdighet och rättvisa.

Eld går ut från honom och bränner upp alla hans fiender.

Hans blixtar lyser upp hela världen. Jorden ser det och darrar.

Bergen smälter som vax inför hela världens Herre.

Himlarna vittnar om hans rättfärdighet. Ja, alla folk ser hans makt och härlighet.

Låt alla dem som tillber dessa värdelösa avgudar, och också skryter med det, stå där med sin skam, för alla andra gudar måste böja sig inför honom!

8-9 Glädje råder på berget Sion, och människorna i Juda städer jublar inför dig, för du dömer med rättvisa. De är glada för att du regerar över hela jorden och att du är större och mäktigare än alla andra gudar.

10 Herren älskar dem som hatar ondskan. Han räddar sitt folk undan det onda.

11 Han sprider ljus och glädje över de gudfruktigas liv.

12 Därför har de orsak att vara glada i Herren och tacka hans heliga namn.

Gud har befriat Israel

98 Sjung en ny sång till Herren, ja, berätta om allt det väldiga han gjort! För genom sin väldiga kraft och helighet har han vunnit seger.

2-3 Alla folk, som känner honom, vet att han har befriat Israel. Han har bevisat att man kan lita på hans löften. Han har fullföljt sitt löfte om att vara god mot Israel. Hela jorden har sett hur Gud har frälst sitt folk.

Därför brister jorden ut i lovsång och höjer glädjerop till Gud.

Sjung lovsånger och spela på harpor.

Blås i kornetter, och låt trumpeter och horn ljuda! Spela upp en jubelsymfoni inför Herren, vår kung!

Låt haven brusa och allt som finns däri! Låt jorden och alla som bor på den jubla och ropa: Äran tillhör Herren!

8-9 Låt vågorna klappa sina händer av glädje! Låt bergen sjunga glädjesånger inför Herren! Han kommer för att döma alla folk med fullkomlig rättvisa!

Tillbe Gud den helige!

99 Herren är kung! Folken bävar! Han har sin tron på keruberna, och därför darrar hela jorden.

Herren sitter på tronen i Jerusalem. Bara han har makt över jordens alla folk.

Och alla prisar hans storhet och hans heliga namn.

Du store kung, som älskar rättvisa, du är ärlig i allt vad du gör, och därför har du infört lag och ordning i Israel.

Lova Herren, vår Gud, fall ner och tillbe honom framför tronen.

När Mose och Aron, som var hans präster, och Samuel, en av hans många profeter, ropade till honom om hjälp, svarade han dem.

Han talade till dem från ett moln, och de följde de instruktioner han gav dem.

Herre, vår Gud, du svarade ditt folk och förlät dem deras synder. Men du var också en Gud som straffade dem när de handlade fel.

Lova Herren, vår Gud! Be till honom på hans heliga berg i Jerusalem! Herren, vår Gud, är helig.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

Psaltaren 97-99 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herrens allmakt

97 Herren är kung!
    Låt hela jorden brista ut i jubel,
    kustländerna långt borta glädja sig!

Moln och mörker omger honom.
    Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.
Eld går ut framför honom
    och bränner upp alla hans fiender runt omkring.
Hans blixtar lyser upp hela världen.
    Jorden ser det och darrar.
Bergen smälter som vax inför Herren,
    hela jordens Herre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.
    Alla folk ser hans härlighet.

De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,
    de som skryter med sina avgudar,
för alla gudar måste böja sig inför honom.

Sion hör det och gläder sig,
    Juda städer jublar över dina domar, Herre.
För du, Herre, är den högste över hela jorden,
    upphöjd över alla andra gudar.

10 Hata det onda, ni som älskar Herren.
    Han bevarar sina frommas liv
    och räddar dem ur de gudlösas våld.
11 Ljus sprids ut över de rättfärdiga
    och glädje över de rättsinniga.
12 Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,
    och prisa hans heliga namn.

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

98 Sjung en ny sång till Herren,
    för han har gjort under!
Genom sin väldiga kraft och helighet
    har han vunnit seger.
Herren har gjort sin räddning känd,
    han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,
    ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

Höj jubelrop till Herren, hela jorden,
    brist ut i glädjerop, sjung, och spela!
Lova Herren med harpa,
    spela på harpor, sjung lovsånger!
Blås i trumpeter och horn!
    Höj jubelrop inför kungen, Herren!

Låt haven brusa och allt som finns däri,
    jorden och alla som bor på den!
Låt floderna klappa i händerna!
    Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger
inför Herren, för han kommer för att döma jorden
    och folken med rättvisa.

Helig men förlåtande Kung

99 Herren är kung!
    Folken bävar.
Han har sin tron på keruberna.
    Jorden darrar.
Herren är stor i Sion,
    upphöjd över alla folk.
De prisar ditt namn,
    som är stort och fruktansvärt.
Helig är han.

Kungen som är mäktig älskar det rätta,
    du upprätthåller rättvisan,
    du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.
Ära Herren, vår Gud,
    fall ner inför hans fotpall.
        Helig är han.

Mose och Aron var bland hans präster,
    Samuel bland dem som åkallade honom,
de ropade till Herren,
    och han svarade dem.
Han talade till dem från molnstoden,
    och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

Herre, vår Gud,
    du svarade dem
och var för dem en Gud som förlät dem
    men som också straffade dem när de handlade fel.
Ära Herren, vår Gud!
    Be till honom på hans heliga berg!
    Helig är Herren, vår Gud.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes