A A A A A
Bible Book List

Châm Ngôn 16-18 1934 Vietnamese Bible (VIET)

16  Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.

Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.

Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.

Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.

Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.

Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.

Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.

Thà ít của mà có sự công bình, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.

Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

10 Lời của Chúa ở môi vua; Miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán.

11 Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.

12 Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa; Vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền.

13 Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua; Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng.

14 Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết; Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi.

15 Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống; A 16 Được sự khôn ngoan, thật quí hơn vàng ròng biết mấy! Được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!

17 Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình.

18 Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

19 Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì, Còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo.

20 Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay.

21 Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.

22 Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống; Nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sự sửa phạt của nó.

23 Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình.

24 Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.

25 Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.

26 Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, Bởi vì miệng người thúc giục người.

27 Thằng điếm toan mưu hại người ta; Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.

28 Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.

29 Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình, Và dẫn người vào con đường không tốt.

30 Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu đều gian tà, Và kẻ nào bặm môi mình, đều làm thành việc ác.

31 Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong đường công bình.

32 Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.

33 Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

17  Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.

Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ, Và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em.

Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người.

Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm.

Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình; Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.

Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha.

Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay.

Của hối lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may mắn.

Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt.

10 Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.

11 Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch; Vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó.

12 Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con, Hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó.

13 Tai họa không hề lìa khỏi nhà Của kẻ lấy ác trả thiện.

14 Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.

15 Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.

16 Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, Thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi?

17 Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

18 Kẻ ngu muội giao tay, Chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình.

19 Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; Ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập.

20 Kẻ nào có lòng vày vò không tìm được phước hạnh; Và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại.

21 Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu; Còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ.

22 Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.

23 Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, Đặng làm sai lệch các lối xét đoán.

24 Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng; Song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực.

25 Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó.

26 Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, Hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ.

27 Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.

28 Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kẻ là thông sáng.

18  Kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưa thích; Nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật.

Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng; Nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra.

Khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến nữa; Và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nha.

Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy.

Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, Đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán.

Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, Và miệng nó chiều sự đánh đập.

Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó; Môi nó vốn một cai bẫy gài linh hồn của nó.

Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, Và nó thấu đến ruột gan.

Kẻ thả trôi trong công việc mình, Cũng là anh em của kẻ phá hại.

10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.

11 Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người, Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao.

12 Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

13 Trả lời trước khi nghe, Aáy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.

14 Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn mình; Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?

15 Lòng người khôn khéo được sự tri thức; Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.

16 Của lễ của người nào dẹp đường cho người, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.

17 Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người.

18 Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng, Và phân rẽ những kẻ có quyền thế.

19 Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố; Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.

20 Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ.

21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.

22 Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.

23 Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.

24 Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Châm Ngôn 16-18 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sự toan tính trong lòng thuộc về loài người,
Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ Chúa.
Mọi đường lối của người ta đều trong sạch theo mắt họ;
Nhưng Chúa cân nhắc tấm lòng.
Hãy phó thác các công việc của bạn cho Chúa,
Thì các chương trình của bạn sẽ thành công.
Chúa có mục đích khi dựng nên mọi vật,
Ngay cả những kẻ gian ác cho ngày tai vạ.
Chúa gớm ghiếc những kẻ có lòng kiêu ngạo;
Dầu ở nơi nào chúng cũng không sao khỏi bị phạt.
Nhờ ơn thương xót và lòng trung thành mà lỗi lầm được chuộc,
Do kính sợ Chúa mà người ta xa lánh điều ác.
Khi đường lối người nào đẹp lòng Chúa,
Dù người ấy có kẻ thù, Ngài cũng khiến chúng đến làm hòa.
Thà ít của mà công bình đạo đức,
Còn hơn lợi tức nhiều mà bất công bất chính cặp theo.
Tâm trí người ta toan tính đường lối họ,
Nhưng Chúa định đoạt các bước tiến của mỗi người.
10 Khi môi vua đã phán những lời bày tỏ tấm lòng kính sợ Chúa,
Thì miệng vua không thể truyền ra một phán quyết ác gian.
11 Cán cân công bình và bàn cân chính xác đều thuộc về Chúa,
Tất cả các trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12 Vua mà còn làm ác thì quả là điều gớm ghiếc,
Vì ngôi vua được lập lên để thi hành sự công chính.
13 Môi chân thật làm các vua vui thích,
Ai nói lời chân chính sẽ được họ mến thương.
14 Cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả của tử thần,
Người khôn ngoan biết làm nguôi cơn thịnh nộ đó.
15 Nét mặt vua vui tươi đem đến niềm hy vọng sống,
Ân điển của vua khác nào mây mang lại trận mưa xuân.
16 Ðược khôn ngoan sang hơn vàng biết mấy!
Ðược thông sáng đáng hơn bạc biết bao!
17 Người ngay thật chọn con đường tránh xa điều ác,
Ai giữ được đường lối mình giữ được mạng sống mình.
18 Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại,
Sự tự cao đi trước sự sụp đổ.
19 Thà khiêm tốn sống chung với những người nghèo khó,
Còn hơn được chia chiến lợi phẩm với những kẻ kiêu căng.
20 Ai làm theo lời chỉ dẫn khôn ngoan sẽ thành công tốt đẹp;
Người tin cậy Chúa thật có phước hạnh thay.
21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người thông sáng;
Lời nói dịu dàng làm tăng sức thuyết phục người nghe.
22 Sự khôn ngoan là nguồn sự sống cho ai có nó;
Còn lời chỉ bảo của kẻ điên rồ là dại dột u mê.
23 Từ lòng người khôn sáng thoát ra những lời nói khôn ngoan;
Lời ở môi người ấy chứng tỏ rằng đó là người tri thức.
24 Lời hay ý đẹp giống như mật của tàng ong,
Làm ngọt ngào tâm hồn và khỏe mạnh xương cốt.
25 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường mới biết ra là tử lộ.
26 Cơn đói khát thôi thúc người lao công kiếm việc,
Bụng cồn cào buộc người ấy phải tìm kế sinh nhai.
27 Kẻ vô lại toan tính chuyện hại người,
Lời nói của nó như lửa hừng thiêu hủy.
28 Kẻ xuyên tạc gieo rắc sự xung đột;
Kẻ rỉ tai gây chia rẽ bạn bè.
29 Kẻ hung ác xúi giục người khác làm bậy,
Ðể đẩy họ vào con đường bất hảo.
30 Nó nháy mắt làm hiệu toan tính chuyện gian tà,
Nó bặm môi ngầm bảo người ta thực hiện điều ác.
31 Tóc bạc là mão miện vinh hiển;
Có được nó nhờ sống đời công chính.
32 Người chậm nóng giận giỏi hơn người dũng mãnh;
Người kiềm chế tính tình mình giỏi hơn người chiếm được thành.
33 Người ta bắt thăm để nhờ may rủi,
Nhưng Chúa định đoạt mọi sự.

17 Thà ăn miếng bánh khô mà ấm êm hòa thuận,
Hơn một nhà đầy bánh thịt mà xung đột gây gổ với nhau.
Tôi tớ khôn sáng sẽ chỉ huy con trai gây xấu hổ,
Và sẽ chia phần gia tài như anh chị em trong gia đình.
Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng,
Còn Chúa trui luyện tấm lòng.
Kẻ làm ác nghe theo môi của kẻ gian ác;
Kẻ nói dối nghe theo lưỡi của kẻ hiểm độc.
Ai chế nhạo người nghèo là làm nhục Ðấng Tạo Hóa mình,
Kẻ nào vui khi thấy người ta bị nạn sẽ không khỏi bị hình phạt.
Cháu chắt là mão miện của người già cả,
Ông bà cha mẹ là vinh hiển của con cháu.
Lời hay đẹp không xứng cho kẻ điên dại,
Môi giả dối lại càng bất xứng cho các bậc cầm quyền.
Của hối lộ là viên ngọc nhiệm mầu trước mắt người đem biếu,
Nó quay về hướng nào, hướng đó được hanh thông.
Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm,
Còn cứ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.
10 Một lời quở trách thấm sâu vào trí người khôn ngoan
Hơn trăm roi đánh vào lưng kẻ dại dột.
11 Kẻ gian ác chỉ tìm dịp để phản bội,
Nên một sứ giả bạo tàn sẽ được phái đến để đối phó với nó.
12 Thà gặp gấu cái bị cướp con,
Hơn là gặp kẻ dại đang say sưa trong cơn điên cuồng của nó.
13 Kẻ lấy oán trả ân,
Sự xui xẻo sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nó.
14 Khơi mào sự xung đột như tháo nước cho tuôn chảy,
Vậy hãy ngưng ngay trước khi sự cãi vã bắt đầu.
15 Ai cho kẻ gian ác là đúng và ai lên án người ngay lành,
Cả hai đều trở thành gớm ghiếc trước mặt Chúa.
16 Sao kẻ dại đóng học phí mua sự khôn ngoan,
Trong khi đầu óc nó không muốn học hỏi?
17 Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình,
Và có anh chị em ruột giúp nhau trong lúc khó khăn.
18 Thật là người thiếu hiểu biết mới đưa tay ra bảo lãnh,
Ðể bảo đảm trả nợ cho kẻ khác.
19 Kẻ thích phạm tội yêu mến sự xung đột;
Kẻ xây ngạch cửa cho cao sẽ có ngày bị vấp ngã gãy xương.
20 Tâm địa gian trá không đem lại thành quả;
Miệng lưỡi điêu ngoa ắt rước họa vào thân.
21 Ai sinh đứa con điên rồ hãy chờ đón nhận phiền muộn;
Cha mẹ đứa con hư sẽ không có niềm vui.
22 Lòng vui mừng là phương thuốc hay;
Còn tinh thần suy sụp đày xương cốt khô héo.
23 Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ,
Ðể làm sai lệch con đường công lý.
24 Mặt người thông sáng hướng nhìn vào sự khôn ngoan;
Còn kẻ dại dột thả mắt trông vẩn vơ nơi chân trời góc bể.
25 Ðứa con dại dột làm buồn lòng cha nó,
Và gây đắng cay sầu khổ cho mẹ nó.
26 Thật là không đúng khi phạt người vô tội,
Hay đánh đòn người cao thượng vì đức chính trực của họ.
27 Người cẩn trọng ít nói là người có tri thức;
Người điềm tĩnh là người sáng suốt.
28 Ngay cả kẻ dại dột khi im lặng cũng được xem là khôn ngoan,
Khi nó không nói, người ta cứ tưởng là nó thông sáng.

18 Ai cố tình xa lánh mọi người là kẻ chỉ muốn chiều theo ý mình,
Kẻ ấy bất đồng ý kiến với mọi người kể cả những người khôn.
Kẻ dại dột không thích sự thông sáng,
Nhưng chỉ thích bộc lộ lòng dạ mình ra.
Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,
Khi kẻ gây nhục đến, sự hổ nhuốc cũng đến theo.
Lời của miệng người ta giống như vực nước sâu thăm thẳm;
Nguồn của sự khôn ngoan khác nào một dòng suối tuôn tràn.
Thiên vị kẻ gian ác là điều chẳng đúng;
Gạt bỏ công lý để kết án người vô tội là sai.
Lưỡi kẻ dại dột gây ra điều xung đột;
Miệng kẻ dại khờ chuốc đòn vọt vào thân.
Miệng kẻ dại dột đem sự hủy diệt đến cho nó;
Môi kẻ dại khờ là cái bẫy nó gài để hại chính mình.
Lời kẻ mách lẻo giống như miếng ăn ngon miệng;
Nó thấm tận vào gan ruột người nghe.
Kẻ thả trôi công việc mình là anh chị em của kẻ phá hoại.
10 Danh của Chúa là tháp cao vững chắc;
Người ngay lành chạy vào trú ẩn ắt sẽ được an toàn.
11 Của cải người giàu là thành trì kiên cố của họ;
Trong suy nghĩ của người giàu, của cải đó là một bức tường cao.
12 Trước khi bị hủy diệt lòng người ta hay kiêu ngạo;
Sự khiêm nhường đi trước, sự tôn trọng theo sau.
13 Ai trả lời trước khi nghe
Là kẻ dại dột và sẽ chuốc lấy hổ thẹn.
14 Tinh thần lạc quan khiến ta ráng gượng lên giữa cơn đau yếu,
Nhưng ai có thể chịu đựng nổi tinh thần bi quan?
15 Tâm trí người thông minh tìm dịp lãnh hội thêm kiến thức;
Tai người khôn ngoan kiếm cơ hội nghe tri thức giãi bày.
16 Quà cáp có khả năng làm cho cửa mở,
Ðưa người ta đến gặp những yếu nhân.
17 Người tố cáo nói xong nghe có lý,
Nhưng khi nghe bị cáo trình bày mới hiểu kỹ nguồn cơn.
18 Khi khó xử mà đôi bên đồng ý bắt thăm ngưng tranh tụng,
Dùng rủi may để phân thắng bại là cách giải quyết nên làm.
19 Lấy lại lòng của một người đã bị mích lòng thật khó hơn chiếm một thành kiên cố;
Sự xích mích giữa đôi bên giống như những song sắt cản trở ở cổng lâu đài.
20 Bông trái của miệng làm bụng được no thỏa;
Kết quả của môi khiến bao tử được no nê.
21 Sống hay chết do quyền của lưỡi;
Ai yêu mến nó sẽ hưởng hoa lợi của nó.
22 Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước;
Ấy là người được ân huệ Chúa ban cho.
23 Người nghèo khổ ngỏ lời xin nhã nhặn;
Kẻ giàu sang đáp xẳng xớm khó nghe.
24 Lắm kẻ dùng tình bạn làm phương tiện để lợi dụng;
Nhưng có một bạn tốt sát cánh với ta hơn anh chị em ruột.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes