25 For (A)whoever wants to save his [a]life will lose it; but whoever loses his [b]life for My sake will find it.

Read full chapter

Footnotes

  1. Matthew 16:25 Or soul
  2. Matthew 16:25 Or soul

25 Sapagkat(A) ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay[a] ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito.

Read full chapter

Footnotes

  1. Mateo 16:25 o kaluluwa .

25 Ang(A) naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.

Read full chapter