Add parallel Print Page Options

Възкресението на Исус Христос

20 (A)В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.

(B)Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.

И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;

и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.

(C)И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.

(D)След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени

(E)и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място.

Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва.

(F)Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

10 И така, учениците се върнаха пак у дома си.

Христос се явява на Мария Магдалена

11 (G)А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба

12 и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.

13 И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.

14 (H)Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.

15 Исус ѝ каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.

16 Исус ѝ каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи „Учителю!“.)

17 (I)Исус ѝ каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

18 (J)Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ казал това.

Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

19 (K)А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!

20 (L)И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.

21 (M)И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

22 И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.

23 (N)На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.

Исус Христос и Тома

24 (O)А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус.

25 (P)Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

26 И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!

27 (Q)Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

28 Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!

29 (R)Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.

30 (S)А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга.

31 (T)А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.