A A A A A
Bible Book List

Jòb 28-29 Haitian Creole Version (HCV)

28 ¶ Gen mi n anba tè kote yo jwenn ajan. Gen kote se la yo netwaye lò.

Yo fouye tè pou jwenn fè. Yo fonn wòch pou jwenn kwiv.

Yo desann ak limyè anba tè, kote ki fè nwa anpil, yo fouye byen fon nan vant latè, mezi yo kapab. Y' al chache wòch ki kache kote ki fè nwa anpil la.

Byen lwen, kote moun pa ka rete, kote moun pa janm mete pye yo, moun ap fouye gwo koridò anba tè. Y'ap travay pou kont yo, ak yon kòd pase nan ren yo, y'ap balanse nan twou yo.

Manje soti nan tè. Men, nan zantray latè a dife fin debòde.

Wòch latè a gen bèl pyè safi ladan l'. Nan pousyè a yo jwenn ti grenn lò.

Koukou pa janm konnen chemen pou ale la. Karanklou pa janm wè kote sa a ak je l'.

Ni lyon, ni ankenn lòt bèt nan bwa, pa janm mete pye yo la.

Yo fouye nan wòch dife. Yo fè gwo twou byen fon nan pye mòn yo.

10 Yo fè gwo koridò byen long nan wòch yo. Yo jwenn tout kalite bèl pyè bijou ki koute chè.

11 Yo fouye nan sous tèt dlo yo tou. Yo mete deyò tou sa ki te kache.

12 Men, kote nou ka jwenn konesans lan? Kote bon konprann lan ye menm?

13 Lèzòm pa konnen sa pou yo fè pou yo mete men sou li. Yo pa jwenn li ankenn kote sou latè.

14 ¶ Fon lanmè a deklare li pa gen bagay konsa. Lanmè a deklare bon konprann pa lakay li.

15 Ou te mèt gen lò, ou pa ka achte l'. Ou pa ka bay lajan pou ou genyen l'.

16 Li gen plis valè pase lò peyi Ofi a. Bèl pyè oniks ak safi pa ka parèt la.

17 Yo pa ka konpare l' ni ak lò ni ak bèl kristal. Yo pa ka boukante l' pou yon bèl veso fèt an lò.

18 Pou grenn koray ak wòch kristal menm, yo pa ka parèt la. Pito ou al dèyè bon konprann pase ou ale dèyè bèl pyè lanbi.

19 Topaz peyi Letiopi pa vo anyen devan l'. Pi bon lò a pa ka konpare ak bon konprann.

20 ¶ Men, kote nou ka jwenn konesans lan? Kote bon konprann lan ye menm?

21 Pa gen moun, pa gen bèt ki ka wè l', pa menm zwazo k'ap vole nan syèl la.

22 Ata lanmò ak simityè di se tande yo tande nonmen non l'.

23 Se Bondye ase ki konn chemen an. Se li ase ki konnen kote li rete.

24 Paske Bondye wè dènye bout latè. Li voye je l', li gade tou sa ki anba syèl la.

25 Lè Bondye t'ap bay van yo pèz yo, lè li t'ap bay dlo lanmè a mezi kote pou l' rive a,

26 lè li t'ap bay lòd kote pou lapli tonbe ak chemen pou loraj yo pran lè y'ap gwonde,

27 se lè sa a li te wè bon konprann, li wè sa li vo. Li egzaminen l' byen egzaminen, li sonde l' byen sonde.

28 Apre sa, Bondye di moun konsa: -Gen krentif pou Bondye, se sa ki rele bon konprann. Vire do bay sa ki mal, men sa ki rele gen lespri.

29 ¶ Jòb tanmen pale ankò, li di:

-Ki moun ki va fè m' viv tan lontan an, lè Bondye t'ap voye je sou mwen an?

Lè sa a, Bondye te toujou la avèk mwen. Limyè li te klere anwo tèt mwen, li t'ap moutre m' kote pou m' mete pye m' nan fènwa a.

Nan tan sa a, tout zafè m' t'ap mache byen. Bondye te zanmi m'. Li t'ap pwoteje kay mwen.

Bondye ki gen tout pouvwa a te toujou la avèk mwen. Mwen t'ap viv nan mitan tout pitit gason m' yo.

Bèf ak kabrit mwen yo te konn bay anpil lèt. Pye oliv mwen yo te donnen menm nan tè wòch.

¶ Lè mwen parèt pòtay lavil la, lè mwen pran plas mwen nan mitan chèf fanmi yo,

wè yo wè m', jenn gason yo mete kò yo sou kote, granmoun yo leve kanpe pa respè pou mwen.

Notab yo sispann pale, yo fèmen bouch yo.

10 Ata chèf yo pa ka pale ankò! Lang yo vin lou nan bouch yo.

11 Tout moun ki te wè m' t'ap mache fè lwanj mwen, tout moun ki te tande m' te kontan avè m'.

12 Mwen lonje men bay pòv malere ki nan ka ansanm ak timoun san papa ki san sekou.

13 Moun ki te nan pi gwo mizè t'ap fè lwanj mwen. Mwen te fè kè vèv yo kontan.

14 Mwen te toujou fè sa ki dwat. Mwen pa t' janm nan patipri.

15 Se mwen ki te wè pou avèg yo. Se mwen ki te mache pou kokobe yo.

16 Mwen te yon papa pou pòv malere yo. Mwen te kanpe pou defann kòz etranje yo.

17 Mwen te kraze pouvwa malveyan yo. Mwen sove moun ki te anba men yo.

18 ¶ Mwen t'ap di nan kè m': M'a viv kont viv mwen. M'a mouri sou kabann mwen ak kè poze.

19 Mwen te tankou yon pyebwa plante bò larivyè. Sou tout branch li yo se lawouze.

20 Moun pa ta janm sispann fè lwanj mwen. Mwen t'ap toujou gen tout fòs mwen sou mwen.

21 Lè m'ap pale, tout moun fèmen bouch yo. Yo louvri zòrèy yo, y'ap tann konsa konsèy m'ap bay.

22 Pawòl mwen tonbe nan kè yo tankou grenn lapli. Lè m' fin pale, pesonn pa gen anyen pou di ankò.

23 Yo t'ap tann mwen pale tankou tè sèk k'ap tann lapli. Yo rete bouch louvri pou ranmase sa m'ap di.

24 Lè yo dekouraje, mwen fè yon ti ri ak yo. Sa te kont pou remoute kouraj yo.

25 Mwen te kanpe alatèt yo. Mwen mennen yo tankou yon wa k'ap mennen sòlda li yo. Mwen di yo sa pou yo fè. Mwen te ba yo kouraj lè yo nan lafliksyon.

Job 28-29 New International Version (NIV)

Interlude: Where Wisdom Is Found

28 There is a mine for silver
    and a place where gold is refined.
Iron is taken from the earth,
    and copper is smelted from ore.
Mortals put an end to the darkness;
    they search out the farthest recesses
    for ore in the blackest darkness.
Far from human dwellings they cut a shaft,
    in places untouched by human feet;
    far from other people they dangle and sway.
The earth, from which food comes,
    is transformed below as by fire;
lapis lazuli comes from its rocks,
    and its dust contains nuggets of gold.
No bird of prey knows that hidden path,
    no falcon’s eye has seen it.
Proud beasts do not set foot on it,
    and no lion prowls there.
People assault the flinty rock with their hands
    and lay bare the roots of the mountains.
10 They tunnel through the rock;
    their eyes see all its treasures.
11 They search[a] the sources of the rivers
    and bring hidden things to light.

12 But where can wisdom be found?
    Where does understanding dwell?
13 No mortal comprehends its worth;
    it cannot be found in the land of the living.
14 The deep says, “It is not in me”;
    the sea says, “It is not with me.”
15 It cannot be bought with the finest gold,
    nor can its price be weighed out in silver.
16 It cannot be bought with the gold of Ophir,
    with precious onyx or lapis lazuli.
17 Neither gold nor crystal can compare with it,
    nor can it be had for jewels of gold.
18 Coral and jasper are not worthy of mention;
    the price of wisdom is beyond rubies.
19 The topaz of Cush cannot compare with it;
    it cannot be bought with pure gold.

20 Where then does wisdom come from?
    Where does understanding dwell?
21 It is hidden from the eyes of every living thing,
    concealed even from the birds in the sky.
22 Destruction[b] and Death say,
    “Only a rumor of it has reached our ears.”
23 God understands the way to it
    and he alone knows where it dwells,
24 for he views the ends of the earth
    and sees everything under the heavens.
25 When he established the force of the wind
    and measured out the waters,
26 when he made a decree for the rain
    and a path for the thunderstorm,
27 then he looked at wisdom and appraised it;
    he confirmed it and tested it.
28 And he said to the human race,
    “The fear of the Lord—that is wisdom,
    and to shun evil is understanding.”

Job’s Final Defense

29 Job continued his discourse:

“How I long for the months gone by,
    for the days when God watched over me,
when his lamp shone on my head
    and by his light I walked through darkness!
Oh, for the days when I was in my prime,
    when God’s intimate friendship blessed my house,
when the Almighty was still with me
    and my children were around me,
when my path was drenched with cream
    and the rock poured out for me streams of olive oil.

“When I went to the gate of the city
    and took my seat in the public square,
the young men saw me and stepped aside
    and the old men rose to their feet;
the chief men refrained from speaking
    and covered their mouths with their hands;
10 the voices of the nobles were hushed,
    and their tongues stuck to the roof of their mouths.
11 Whoever heard me spoke well of me,
    and those who saw me commended me,
12 because I rescued the poor who cried for help,
    and the fatherless who had none to assist them.
13 The one who was dying blessed me;
    I made the widow’s heart sing.
14 I put on righteousness as my clothing;
    justice was my robe and my turban.
15 I was eyes to the blind
    and feet to the lame.
16 I was a father to the needy;
    I took up the case of the stranger.
17 I broke the fangs of the wicked
    and snatched the victims from their teeth.

18 “I thought, ‘I will die in my own house,
    my days as numerous as the grains of sand.
19 My roots will reach to the water,
    and the dew will lie all night on my branches.
20 My glory will not fade;
    the bow will be ever new in my hand.’

21 “People listened to me expectantly,
    waiting in silence for my counsel.
22 After I had spoken, they spoke no more;
    my words fell gently on their ears.
23 They waited for me as for showers
    and drank in my words as the spring rain.
24 When I smiled at them, they scarcely believed it;
    the light of my face was precious to them.[c]
25 I chose the way for them and sat as their chief;
    I dwelt as a king among his troops;
    I was like one who comforts mourners.

Footnotes:

  1. Job 28:11 Septuagint, Aquila and Vulgate; Hebrew They dam up
  2. Job 28:22 Hebrew Abaddon
  3. Job 29:24 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Travay 13:1-25 Haitian Creole Version (HCV)

13 ¶ Nan legliz Antiòch la te gen kèk pwofèt ak moun ki t'ap bay enstriksyon: se te Banabas, Simeon (yo te rele Ti Nwa), Lisiyis, moun Sirèn, Manayèn (ki te grandi ansanm ak Ewòd, gouvènè a), epi Sòl.

Yon jou, yo t'ap fè sèvis pou Bondye, yo t'ap fè jèn, lè Sentespri di yo: Mete Banabas ak Sòl apa pou mwen, pou yo fè travay mwen chwazi pou yo fè a.

Lè sa a, yo fè jèn, yo lapriyè, yo mete men sou tèt Banabas ak Sòl, epi yo kite yo ale.

¶ Se konsa Sentespri te voye Banabas ak Sòl an misyon. Y' al nan peyi Selesi. Antan yo la, yo pran yon batiman pou lil Chip.

Lè yo rive Salamin yo tanmen anonse pawòl Bondye a nan sinagòg jwif yo. Yo te gen Jan Mak avèk yo pou ede yo.

Yo travèse tout lil la nèt jouk Pafòs. Rive la, yo jwenn yon majisyen ki te rele Bajezi. Se te yon jwif ki te pran pòz pwofèt li.

Li te bon zanmi ak Sèjiyis Polis, chèf lil la. Sèjiyis Polis la te yon nonm lespri. Li fè rele Banabas ak Sòl paske li te vle tande pawòl Bondye a.

Men, Elimas (se te non majisyen an nan lang grèk) t'ap kenbe tèt ak yo. Li t'ap chache detounen gouvènè a pou l' pa t' kwè.

Men, Sòl (yo te rele Pòl tou), anba pouvwa Sentespri, fikse je l' sou majisyen an,

10 li di li: Ou menm, ou se pitit Satan. Ou plen riz ak mechanste nan kè ou, ou pa vle wè anyen ki bon. Eske ou p'ap sispann vire travay Bondye a lanvè?

11 Koulye a, koute: Bondye pral mete men sou ou: ou pral vin avèg, ou p'ap wè limyè solèy pou kèk tan. Menm lè a, je Elimas vin bouche, li wè tou nwa. Li t'ap vire adwat agoch, li t'ap chache yon moun pou pran men l' pou kondi li.

12 Lè gouvènè a wè sak te rive a, li kwè. Sa te frape l' anpil lè l' tande tou sa yo t'ap moutre li sou Seyè a.

13 Pòl ak kanmarad li yo pran batiman nan lavil Pafòs, y' al lavil Pèj nan peyi Panfili. Antan yo la, Jan Mak kite yo, li tounen Jerizalèm.

14 ¶ Yo kite Pèj, yo pousib wout yo jouk yo rive lavil Antiòch nan peyi Pisidi. Jou repo a, yo antre nan sinagòg la, yo chita.

15 Apre moun yo te fin li nan liv lalwa a ak nan liv pwofèt yo, chèf sinagòg la voye di yo: Frè m' yo, si nou gen kèk pawòl pou ankouraje asanble a, nou mèt pale koulye a.

16 Pòl leve kanpe, li fè yon siy ak men l', epi li di: Nou menm moun ras Izrayèl, ak nou menm moun lòt nasyon ki gen krentif pou Bondye, koute mwen.

17 Bondye pèp Izrayèl la te chwazi zansèt nou yo. Antan yo t'ap viv tankou etranje nan peyi Lejip, li fè pèp la vin yon kantite. Apre sa, ak fòs ponyèt li, li fè yo soti kite peyi a.

18 Pandan karantan, li pran pasyans ak yo nan dezè a.

19 Li detwi sèt nasyon nan peyi Kanaran, li pran tout tè yo, li bay pèp li a pou pwopryete pa yo,

20 pou katsansenkant (450) lanne. Apre sa, li mete jij pou kòmande yo jouk pou rive nan tan pwofèt Samyèl.

21 Lè sa a, yo mande pou yon wa. Bondye ba yo Sayil, pitit gason Kis la, moun branch fanmi Benjamen, pou wa pandan karantan.

22 Lè li wete Sayil, li ba yo David pou wa. Men sa Bondye te di sou David: Mwen jwenn David, pitit gason Izayi a. Se yon nonm ki fè m' plezi. Li va fè tou sa m' vle l' fè.

23 Se Jezi, yonn nan pitit pitit David yo, Bondye mete pou delivre pèp Izrayèl la, jan l' te pwomèt la.

24 Men, anvan Jezi te vini, Jan t'ap mache bay mesaj sa a, li t'ap rele tout pèp Izrayèl la pou yo te tounen vin jwenn Bondye, pou yo te resevwa batèm.

25 Lè Jan te prèt pou fini ak misyon l' lan, li di pèp la: Ki moun nou kwè mwen ye? Moun n'ap tann lan, se pa mwen. Men, koute, moun sa a ap vini apre mwen. Mwen menm, mwen pa bon ase pou m' ta demare kòd sapat ki nan pye li.

Acts 13:1-25 New International Version (NIV)

13 Now in the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen (who had been brought up with Herod the tetrarch) and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.

On Cyprus

The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper.

They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul, Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas the sorcerer (for that is what his name means) opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, 10 “You are a child of the devil and an enemy of everything that is right! You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? 11 Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun.”

Immediately mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. 12 When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord.

In Pisidian Antioch

13 From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. 14 From Perga they went on to Pisidian Antioch. On the Sabbath they entered the synagogue and sat down. 15 After the reading from the Law and the Prophets, the leaders of the synagogue sent word to them, saying, “Brothers, if you have a word of exhortation for the people, please speak.”

16 Standing up, Paul motioned with his hand and said: “Fellow Israelites and you Gentiles who worship God, listen to me! 17 The God of the people of Israel chose our ancestors; he made the people prosper during their stay in Egypt; with mighty power he led them out of that country; 18 for about forty years he endured their conduct[a] in the wilderness; 19 and he overthrew seven nations in Canaan, giving their land to his people as their inheritance. 20 All this took about 450 years.

“After this, God gave them judges until the time of Samuel the prophet. 21 Then the people asked for a king, and he gave them Saul son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled forty years. 22 After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him: ‘I have found David son of Jesse, a man after my own heart; he will do everything I want him to do.’

23 “From this man’s descendants God has brought to Israel the Savior Jesus, as he promised. 24 Before the coming of Jesus, John preached repentance and baptism to all the people of Israel. 25 As John was completing his work, he said: ‘Who do you suppose I am? I am not the one you are looking for. But there is one coming after me whose sandals I am not worthy to untie.’

Footnotes:

  1. Acts 13:18 Some manuscripts he cared for them
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes