A A A A A
Bible Book List

I-sai-a 54-58 1934 Vietnamese Bible (VIET)

54  Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát xướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đờn bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc!

Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.

Đừng sợ chi; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương góa bụi.

Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.

Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại.

Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, những vì lòng nhơn từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng Cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy.

Điều đó cũng như nước lụt về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước lụt của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa; thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa, và cũng không trách phạt ngươi.

10 Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhơn từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.

11 Hỡi ngươi đương cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, nầy, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nên ngươi bằng thanh ngọc.

12 Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xép ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quí.

13 Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.

14 Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi.

15 Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã.

16 Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng; và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt.

17 Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Aáy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.

55  Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.

Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.

Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhơn từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít.

Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân.

Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi.

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn,

11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.

13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt.

56  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ.

Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó, giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào!

Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Nầy, ta là cây khô.

Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta,

thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, và một danh tốt hơn danh của con trai con gái; ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi.

Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế, và cầm vững lời giao ước ta,

thì ta sẽ đem họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hi sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Chúa Giê-hô-va, Đấng nhóm dân tan lạc của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó.

Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn-nuốt.

10 Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ;

11 lại là chó mê ăn, không biết no. Aáy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng; mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy.

12 Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội.

57  Người công bình chết, chẳng ai để ý đến; người nhơn đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến.

Người vào trong sự bình an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng, thì được an nghỉ nơi giường mình.

Nhưng các ngươi, là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thõa kia, hãy lại gần đây!

Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao?

Các ngươi hành dâm với nhau trong cây dẽ, dưới cây rậm, giết con cái nơi trũng, dưới lỗ nẻ vầng đá!

Những đá bóng láng nơi khe suối, tức là phần riêng ngươi; thật, đó là phần ngươi; nên ngươi làm lễ quán và dâng của lễ chay cho những đá đó! Ta há chẳng giận về những sự đó sao?

Ngươi đặt giường trên núi rất cao, và lên đó đặng dâng của lễ.

Ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa; vì ngươi đã trần mình cho kẻ khác và leo lên; ngươi đã làm rộng giường mình và lập giao ước với chúng nó. Ngươi lại ngó xem giường chúng nó và ưa thích!

Ngươi đã đem dầu và gia thêm hương liệu dân cho vua kia; đã sai sứ giả mình đi phương xa; hạ mình xuống đến âm phủ!

10 Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài; mà chưa từng nói rằng: Aáy là vô ích! Ngươi đã thấy sức lực mình được phấn chấn, cho nên ngươi chẳng mòn mỏi.

11 Vậy thì ngươi kiêng ai? ngươi sợ ai, nên mới nói dối, nên nới không nhớ đến ta, và không lo đến sự đó? Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi, nên ngươi không kính sợ ta chăng?

12 Nầy, chính ta sẽ rao sự công bình ngươi, mọi việc ngươi làm đều là không ích cho ngươi.

13 Khi ngươi sẽ kêu, hết thảy các thần mà ngươi đã nhóm họp hãy giải cứu ngươi! Gió sẽ đùa các thần ấy đi, một cái thở là làm mất hết thảy. Nhưng kẻ nào ẩn náu nơi ta, sẽ hưởng đất nầy, và được hòn núi thánh của ta làm cơ nghiệp.

14 Người sẽ nói rằng: Hãy đắp đường, hãy đắp đường! hãy ban cho bằng! hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta!

15 Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.

16 Ta chẳng muốn cãi lẽ đời đời, cũng chẳng tức giận mãi mãi; vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta, và các linh hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy.

17 Aáy là vì tội tham lam của nó mà ta giận, và đánh nó. Trong cơn giận, ta đã ẩn mặt ta với nó; nhưng nó cứ trở lui đi, theo con đường của lòng mình.

18 Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho; sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi, cùng cho những kẻ lo buồn với nó.

19 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng: bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lành kẻ ấy.

20 Song những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy.

21 Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.

58  Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy!

Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta; như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình! Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình; và vui lòng gần gủi Đức Chúa Trời,

mà rằng: Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình, và làm khổ cho kẻ làm thuê.

Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao.

Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao?

Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao?

Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?

Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi.

Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất-bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy;

10 nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.

11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.

12 Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại các nần của nhiều đời trước. người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ tu bổ sự hư hoại, và là Kẻ sửa đường lại cho người ở.

13 Nếu ngươi ngừa giữ chơn mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi người thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình,

14 bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Ê-sai 54-58 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Giao Ước Hòa Bình Vĩnh Viễn

54 “Hãy hát lên,
Hỡi người phụ nữ hiếm muộn,
Hỡi người phụ nữ không sinh con!
Hãy cất lên tiếng hát và trỗi giọng reo mừng,
Hỡi người phụ nữ chưa hề kinh nghiệm cơn đau lúc lâm bồn,
Vì con cái của người vợ bị hất hủi sẽ đông hơn con cái của người phụ nữ đang sống với chồng,”
Chúa phán.
“Hãy mở rộng trại của ngươi cho thêm chỗ,
Hãy căng các tấm bạt nơi ở của ngươi ra,
Ðừng giữ lại, hãy nới dài dây căng trại,
Hãy đóng các cọc trại của ngươi cho thật chắc;
Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải và bên trái;
Dòng dõi ngươi sẽ thừa hưởng các nước,
Biến các thành bỏ hoang thành những nơi cư trú đông người.

Ðừng sợ vì ngươi sẽ không bị hổ thẹn;
Chớ bối rối vì ngươi sẽ không bị sỉ nhục,
Vì ngươi sẽ quên hết những nhục nhã của thời còn trẻ;
Ngươi sẽ không còn nhớ đến tủi nhục của thời góa bụa nữa,
Vì Ðấng dựng nên ngươi sẽ làm chồng ngươi;
Danh Ngài là Chúa các đạo quân;
Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
Ngài được tôn là Ðức Chúa Trời của toàn thế giới.
Chúa đã gọi ngươi về,
Ngươi vốn như người vợ bị bỏ,
Người vợ có lòng đầy sầu thảm,
Như người vợ được cưới lúc thanh xuân đã bị hất hủi,
Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.
Vì Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,
Nhưng vì lòng thương xót lớn lao, Ta sẽ đón ngươi về.
Trong cơn thịnh nộ Ta đã ngoảnh mặt khỏi ngươi một thời gian ngắn,
Nhưng bởi tình yêu đời đời Ta sẽ thương xót ngươi;
Chúa, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, phán vậy.

Ðiều nầy đối với Ta cũng giống như trong thời Nô-ê,
Như Ta đã thề rằng nước lụt trong thời Nô-ê sẽ không bao giờ phủ trên mặt đất nữa,
Thì Ta cũng đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi và không trách ngươi nữa.
10 Dù núi dời, dù đồi chuyển,
Nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi,
Và giao ước hòa bình thịnh vượng của Ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,
Chúa, Ðấng thương xót ngươi, phán vậy.

11 Hỡi ngươi là thành khốn khổ, bị bão tố dập vùi, và không được an ủi,
Nầy, Ta sẽ lấy những đá quý với màu sắc đẹp đẽ làm đá lót đường của ngươi,
Lấy bích ngọc làm nền của ngươi.
12 Ta sẽ lấy hồng ngọc xây các tháp canh,
Lấy bạch ngọc xây các cổng,
Tất cả các vách thành sẽ được xây bằng đá quý.
13 Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ;
Con cái ngươi sẽ được hưởng hòa bình thịnh vượng lớn lao.
14 Ngươi sẽ được lập vững trong lẽ công chính;
Sự áp bức sẽ tránh xa ngươi.
Ngươi chẳng còn lo sợ nữa.
Ngươi không còn sợ hãi nữa,
Vì nó sẽ không đến gần ngươi.
15 Nầy, chắc chắn chúng sẽ tụ họp nhau,
Nhưng không phải do Ta sai bảo;
Bất cứ kẻ nào tụ tập nhau để chống lại ngươi sẽ vì ngươi mà bị ngã nhào.

16 Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,
Nó bơm gió thổi vào than để tạo nên lò lửa,
Rồi từ đó chế ra một dụng cụ để dùng.
Và cũng chính Ta đã dựng nên kẻ làm hư để phá hỏng.
17 Mọi vũ khí được chế tạo để đối phó với ngươi sẽ bất thành;
Mọi lưỡi nổi lên chống báng ngươi sẽ bị đem ra xét xử;
Ngươi sẽ kết tội chúng.
Ðó là cơ nghiệp của các tôi tớ Chúa;
Lẽ công chính của họ sẽ do Ta quyết định,”
Chúa phán.

Lời Mời Hưởng Cuộc Sống Sung Mãn

55 “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến với nguồn nước;
Và ai không có tiền, hãy đến mua và ăn!
Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả tiền.
Tại sao các ngươi chi tiền cho những đồ không phải là cơm bánh?
Sao các ngươi trả công cho những thứ chẳng làm cho no?
Hãy chăm chú nghe Ta: Hãy ăn những món ngon,
Hãy để linh hồn các ngươi hưởng những món béo bổ.

Hãy nghiêng tai nghe và hãy đến với Ta,
Hãy nghe, để linh hồn các ngươi sẽ sống.
Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời,
Vì lòng thương xót không lay chuyển mà Ta đã hứa với Ða-vít.
Nầy, Ta đã lập nó làm một nhân chứng cho các dân,
Một lãnh tụ, một tổng tư lệnh cho các nước.
Nầy, ngươi sẽ gọi một nước mà ngươi không biết,
Và nước ngươi không biết sẽ chạy đến với ngươi,
Bởi vì đó là ý muốn của Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
Vì Ngài muốn tôn vinh ngươi.”

Hãy tìm kiếm Chúa trong khi còn tìm được,
Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần.
Kẻ ác khá bỏ đường lối xấu mình;
Người bất chính khá bỏ các ác tưởng;
Hãy trở về với Chúa để được Ngài thương xót;
Hãy đến với Ðức Chúa Trời của chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào.

“Vì ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,
Ðường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta,”
Chúa phán.
“Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
Ðường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

10 Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống đất,
Và không trở lại cho đến khi gội nhuần trái đất,
Khiến cây cối đâm chồi nẩy lộc,
Ban giống cho người gieo,
Ban bánh cho người ăn thể nào,
11 Thì lời Ta cũng vậy;
Những lời đã ra từ miệng Ta sẽ chẳng trở về không,
Nhưng sẽ làm xong mọi điều Ta muốn,
Và hoàn tất những gì Ta sai khiến chúng.

12 Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ,
Và được dẫn đưa trong bình an;
Các núi đồi trước mặt các ngươi sẽ trỗi tiếng hát ca;
Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi.
13 Cây tùng sẽ mọc lên thay gai góc;
Cây sim sẽ mọc lên thế chỗ bụi gai;
Ðiều ấy sẽ làm cho Chúa được lưu danh muôn thuở,
Một chứng tích đời đời, chẳng bị hủy diệt bao giờ.”

Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân

56 Chúa phán thế nầy,
“Hãy duy trì công lý và thực thi công chính,
Vì ơn cứu rỗi của Ta sắp đến rồi,
Ðức công chính của Ta sắp được thể hiện.
Phước cho người nào làm như thế;
Phước cho đứa con nào của loài người giữ chặt điều ấy,
Tức giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
Và giữ tay mình không làm điều gian ác.”
Ðừng để người ngoại bang nào đã kết hiệp với Chúa nói rằng,
Chúa đã hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi dân Ngài,”
Cùng đừng để một người bị hoạn nào nói rằng,
“Giờ đây tôi chỉ còn là một cây khô.”
Chúa phán thế nầy: “Ðối với những người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát Ta,
Chọn làm theo những gì đẹp lòng Ta,
Và giữ chặt lấy giao ước Ta,
Ta sẽ ban cho chúng một địa vị và một danh thơm, trong nhà Ta và trong các tường thành Ta,
Tốt hơn những địa vị và danh thơm các con trai và các con gái có thể mang lại cho chúng;
Ta sẽ ban cho chúng một danh thơm đời đời, một danh sẽ không bị diệt mất.

Ngoài ra những người ngoại đã kết hiệp với Chúa
Ðể phục vụ Ngài,
Ðể yêu kính danh Chúa,
Ðể làm các tôi tớ Ngài,
Tức mọi kẻ giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
Và giữ chặt giao ước Ta,
Ta sẽ đem tất cả những kẻ ấy lên núi thánh của Ta,
Làm cho chúng được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta;
Ta sẽ nhậm những của lễ thiêu và những con vật hiến tế chúng dâng trên bàn thờ,
Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân.”

Chúa Hằng Hữu, Ðấng gom nhóm những người I-sơ-ra-ên tản lạc trở về, phán,
“Ngoài những kẻ đã được gom nhóm,
Ta sẽ gom nhóm những kẻ khác trở về nữa.”

Quở Trách Những Người Lãnh Ðạo Vô Trách Nhiệm

Hỡi tất cả các thú đồng,
Hỡi tất cả các thú rừng,
Hãy đến cấu xé và ăn!
10 Những kẻ canh giữ nó đều đui mù cả rồi;
Cả bọn đều chẳng biết gì;
Chúng như bọn chó câm, không biết sủa,
Mơ mơ màng màng, nằm lên nằm xuống, và mê ngủ.
11 Phải, chúng như lũ chó đói, chẳng bao giờ biết no,
Chúng là những người chăn chẳng hiểu biết;
Chúng thảy đều đi theo đường riêng của mình;
Mỗi người đều tìm lợi riêng cho mình;
Người nào cũng vậy;
Cả bọn đều như thế.
12 Chúng nói với nhau,
“Hãy đến.
Tôi lãnh phần đem rượu.
Chúng ta hãy nhậu cho say.
Rồi ngày mai sẽ như hôm nay,
Và sẽ còn nhậu dài dài như vậy.”

Sự Thờ Lạy Thần Tượng Hư Không

57 Người công chính qua đời mà chẳng ai quan tâm đến;
Người đạo đức bị cất đi mà không ai nghĩ rằng,
Người công chính được cất đi là để tránh khỏi tai họa.
Người ấy sẽ đi vào cõi bình an;
Ai bước đi trong sự chính trực sẽ được an nghỉ trên giường mình.

“Còn các ngươi, hãy đến đây,
Hỡi con cái của mụ phù thủy,
Hỡi dòng dõi của kẻ ngoại tình và phường đĩ điếm.
Các ngươi cười nhạo ai?
Các ngươi lớn mồm và lè lưỡi chống lại ai?
Há chẳng phải các ngươi là con cái của tội lỗi,
Và dòng dõi của dối trá sao?
Há chẳng phải các ngươi đã hành dâm với các thần tượng dưới mọi cây cổ thụ,
Các ngươi giết các con thơ mình trong các thung lũng,
Trong các hốc đá để tế thần sao?
Nằm giữa các viên đá trơn tru trong khe suối sẽ là phần của ngươi,
Chúng, chính chúng, là phần của ngươi;
Ngay cả những vật vô tri như thế mà ngươi cũng dâng lễ quán cho chúng,
Ngươi lấy lúa gạo làm của lễ chay dâng cho chúng,
Ta há có thể cứ thản nhiên trước những hành vi như thế hay sao?
Ngươi đã kê giường cho mình trên đỉnh núi cao chót vót;
Ngươi đã lên tận nơi cao như thế để dâng con vật hiến tế cho các thần tượng.
Sau các cánh cửa và sau các cột cửa, ngươi đã lưu dấu kỷ niệm,
Tại đó ngươi đã phản bội Ta.
Ngươi đã cởi bỏ y phục của ngươi, để lên giường với các thần tượng;
Ngươi đã nới rộng giường của ngươi;
Ngươi đã hứa hẹn thề thốt với chúng;
Ngươi đã yêu mến giường của chúng,
Và ngươi đã thấy chúng lõa lồ.
Ngươi đã đem dầu và rất nhiều dầu thơm đến dâng cho Mô-lếch;[a]
Ngươi đã sai các sứ giả đến tận phương xa,
Và ngươi đã phái chúng đến tận âm phủ.
10 Ngươi đã mệt mỏi vì hành trình dài đằng đẵng,
Nhưng ngươi chẳng than rằng,
‘Thật uổng công phí sức!’
Ngươi cho rằng tay mình thừa sức làm điều mình muốn,
Nên ngươi chẳng ngại mà cứ làm.

11 Ngươi nào có kính nể ai hoặc kính sợ ai,
Có phải vì thế mà ngươi đã nói dối, chẳng nhớ Ta, và không quan tâm gì đến Ta chăng?
Có phải vì đã lâu lắm rồi Ta không nói, nên ngươi không kính sợ Ta chăng?
12 Ta sẽ công bố những gì công chính của ngươi ra,
Cùng các việc làm của ngươi nữa,
Nhưng chúng sẽ chẳng giúp được gì cho ngươi đâu.
13 Khi ngươi kêu cầu,
Hãy để các thần tượng ngươi đã rước về thờ cúng giải cứu ngươi.
Kìa chỉ một cơn gió thổi qua,
Một làn hơi nhẹ lướt qua,
Cũng đủ cuốn tất cả chúng bay đi.
Nhưng ai để lòng tin cậy Ta sẽ được đất làm cơ nghiệp,
Và sẽ thừa hưởng núi thánh của Ta.”

Lời Hứa Giúp Ðỡ và Chữa Lành

14 Có lời phán rằng,
“Hãy đắp đường!
Hãy đắp đường!
Hãy sửa soạn con đường.
Hãy dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường của dân Ta,”

15 Vì Ðấng Chí Cao và Chí Tôn,
Ðấng ngự trong cõi vĩnh hằng,
Ðấng mang danh Ðấng Thánh, phán thế nầy:
“Dù Ta ngự trong cõi chí cao và chí thánh,
Nhưng Ta vẫn ở với người có lòng tan vỡ và khiêm cung,
Ðể làm hồi sinh tinh thần của kẻ khiêm cung,
Và làm hồi sinh tấm lòng của người tan vỡ,
16 Vì Ta sẽ không buộc tội đến đời đời,
Ta sẽ không giận buồn mãi mãi,
Kẻo sinh khí[b] và các linh hồn[c] Ta đã dựng nên phải tàn lụi trước mặt Ta chăng.
17 Vì tội tham lam ích kỷ của nó,
Ta đã giận và đánh phạt nó;
Ta đã ẩn mặt với nó trong cơn nóng giận;
Thế mà nó vẫn trở lại con đường lòng nó muốn đi theo.
18 Ta đã thấy rõ các đường lối nó, dầu vậy Ta sẽ chữa lành nó;
Ta sẽ dẫn dắt nó và làm cho nó cùng những kẻ than khóc của nó được an ủi trở lại.

19 Ta sẽ làm cho môi miệng chúng thốt lên những lời ca ngợi.
Hòa bình thịnh vượng! Hòa bình thịnh vượng đến với những kẻ ở xa và những người ở gần,”
Chúa phán,
“Rồi Ta sẽ chữa lành nó.”
20 Nhưng phường gian ác sẽ giống như biển động;
Chúng không thể lặng yên;
Chúng giống như sóng biển, cứ cuộn lên, đẩy ra bùn, và làm vẩn đục.

21 Ðức Chúa Trời của tôi phán,
“Phường gian ác sẽ không có hòa bình thịnh vượng.”

Sự Kiêng Ăn Ðẹp Lòng Chúa

58 “Hãy hết sức hô lớn lên,
Ðừng ngại ngùng dè giữ!
Hãy cất tiếng kêu vang như tiếng của tù và!
Hãy rao báo cho dân Ta biết thái độ phản bội của chúng.
Hãy nói cho nhà Gia-cốp hay tội lỗi của chúng.
Dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta,
Và lấy làm vui được biết đường lối Ta,
Như thể chúng là một quốc gia thực thi công chính,
Và không quên luật lệ của Ðức Chúa Trời mình;
Chúng cầu xin Ta những luật lệ để thể hiện công lý;
Chúng lấy làm vui được đến gần Ðức Chúa Trời.
Chúng nói, ‘Sao chúng tôi kiêng ăn mà Ngài chẳng thấy?
Sao chúng tôi hạ mình mà Ngài chẳng quan tâm?’

Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn các ngươi vẫn làm điều lòng mình ưa thích;
Các ngươi bóc lột mọi người làm thuê cho mình.
Nầy, các ngươi kiêng ăn để cãi nhau rồi ẩu đả,
Dùng nắm tay đánh đấm cộc cằn.
Các ngươi làm như thế trong ngày kiêng ăn sám hối,
Mà lại mong lời cầu nguyện của mình được thấu đến trời cao.
Phải chăng đó là cách kiêng ăn Ta muốn thấy trong ngày linh hồn ngươi thống khổ?
Phải chăng cúi rạp đầu như sậy lau trước gió,
Và nằm trong vải thô và tro bụi là xong?
Ngươi cho đó là kiêng ăn sám hối, và đó là ngày Chúa chấp nhận hay sao?

Ðây không phải là cách kiêng ăn Ta chấp nhận sao:
Tháo bỏ các xiềng xích của bất công áp bức,
Gỡ bỏ những dây trói buộc người ta vào ách nặng nề,
Trả tự do cho những người bị oan khiên ức hiếp,
Và đập tan mọi xiềng xích gông cùm?
Há chẳng phải chia cơm sẻ bánh cho người đói,
Tiếp vào nhà những kẻ nghèo khó vô gia cư,
Khi thấy ai không đủ quần áo che thân thì cho áo quần để mặc,
Khi bà con ruột thịt gặp cảnh khốn khó đến nhờ thì đừng tìm cách tránh né hay sao?

Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ rực rỡ như ánh bình minh;
Ngươi sẽ được chữa lành nhanh chóng;
Ðức công chính của ngươi sẽ đi trước để mở đường cho ngươi;
Vinh hiển của Chúa sẽ đi sau để bảo vệ ngươi.
Khi ấy ngươi cầu xin, Chúa sẽ trả lời;
Ngươi kêu nài, Ngài sẽ đáp, ‘Có Ta đây.’

Nếu ngươi vất bỏ cái ách ở giữa các ngươi,
Không chỉ tay giá họa người khác,
Không nói lên những lời hiểm ác hại người,
10 Nếu ngươi chia cơm sẻ bánh cho người đói,
Và đáp ứng nhu cầu của người khốn khổ bần hàn,
Thì ánh sáng của ngươi sẽ rạng ngời trong đêm tối,
Ngay cả lúc âm u của ngươi cũng rực sáng tựa giữa trưa.
11 Chúa sẽ luôn luôn dẫn dắt ngươi,
Làm thỏa mãn nhu cầu của ngươi trong những nơi khô hạn,
Khiến xương cốt ngươi được cứng cáp vững vàng.
Ngươi sẽ giống như mảnh vườn được năng tưới,
Như dòng suối nước chẳng cạn bao giờ.
12 Những nơi đổ nát của ngươi sẽ được xây dựng lại;
Ngươi sẽ lập lại nền của nhiều thế hệ trước kia;
Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa các lỗ hổng,
Người tu bổ các đường phố để người ta cư ngụ.

13 Nếu ngươi ngừa giữ chân ngươi trong ngày Sa-bát,
Không làm theo sở thích của ngươi trong ngày thánh của Ta;
Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là ngày vui thích,
Coi ngày thánh của Chúa là ngày tôn trọng;
Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy, không đi theo đường riêng mình, không làm theo sở thích mình, và không nói lời riêng mình;
14 Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích trong Chúa,
Rồi Ta sẽ làm cho ngươi được tôn trọng khắp nơi trên đất;
Ta sẽ nuôi ngươi dư dật bằng sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi,”
Vì miệng Chúa đã phán vậy.

Footnotes:

  1. Ê-sai 57:9 ctd: dâng cho vua (ám chỉ: thần tượng)
  2. Ê-sai 57:16 nt: ruakh (Hebrew)
  3. Ê-sai 57:16 nt: neshamah (Hebrew)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes