A A A A A
Bible Book List

Jesaja 11-13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Ett skott ur Jishajs stam

11 Ett skott ska växa fram ur Jishajs avhuggna stam,
    ett skott ur dess rot ska bära frukt.
Herrens Ande ska vila över honom,
    visdomens och förståndets Ande,
insiktens och kraftens Ande,
    kunskapens och Herrens fruktans Ande.
Han har sin glädje i att frukta Herren.

Han dömer inte efter det som ögonen ser,
    skipar inte rätt efter det man hör.
Han dömer de fattiga i rättfärdighet
    och skipar rättvisa åt de förtryckta i landet.
Hans ord är en käpp som slår ner på jorden
    och med sin andedräkt förgör han de onda.
Rättfärdigheten är hans bälte
    och sanningen bär han kring midjan.

Då ska vargar bo tillsammans med lamm,
    och leoparden ligga bland killingar.
Kalvar, lejon och gödboskap betar tillsammans,
    och en liten pojke vallar dem.
Kon betar tillsammans med björnen,
    deras ungar ligger bredvid varandra,
    och lejon äter hö som kor.
Småbarn leker vid kobrans håla,
    och ett barn sticker handen i ett giftormsbo.
Ingenstans på mitt heliga berg
    ska man göra något ont eller fördärvligt,
för jorden ska vara full av Herrens kunskap,
    så som vattnet fyller havet.

10 Då ska folken söka sig till Jishajs rot, som står som ett banér för alla folk, och den plats där han bor ska vara full av härlighet. 11 Då ska Herren för andra gången räcka ut sin hand för att friköpa resten av sitt folk som är kvar, från Assyrien, Egypten, Patros, Kush, Elam, Shinar, Hamat och länderna utmed kusterna.

12 Han ska resa ett banér för folken
    och samla de förskingrade av Israel
och de kringspridda från Juda
    från jordens alla ändar.
13 Då ska Efraims avund upphöra
    och Judas fiendskap ta slut,
så att Efraim inte mer avundas Juda
    och Juda inte mer är fientligt mot Efraim.
14 De ska anfalla filistéernas sluttning i väster
    och tillsammans plundra folken i öster.
De ska lägga beslag på Edom och Moab
    och lägga under sig ammoniterna.
15 Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut,
    gripa tag i Eufratfloden genom sin heta vind,
så att den delas i sju småfloder,
    som går att ta sig över torrskodd till fots.
16 Det ska finnas en rak väg
    för den rest av hans folk
som är kvar från Assyrien,
    på samma sätt som för Israels folk
när de kom från Egypten.

Lovsång till Herren

12 Den dagen ska du säga:

”Jag prisar dig, Herren!
    Du var vred på mig,
men din vrede är över,
    och nu har du tröstat mig.
Ja, Gud är min räddning,
    jag är trygg och inte rädd,
för Herren är min starkhet och min sång.
    Han har blivit min räddning.
Med glädje ska ni ösa vatten
    ur räddningens källor.”

Den dagen ska ni säga:

”Prisa Herren,
    åkalla honom!
Gör hans gärningar kända bland folken,
    förkunna hans upphöjda namn.
Sjung till Herrens ära,
    för det härliga han har gjort,
låt det bli känt över hela jorden.
    Ropa och sjung av glädje,
ni som bor på Sion,
    för stor är han som bor mitt ibland er,
Israels Helige.”

Nationernas dom och hopp om upprättelse

(13:1—27:13)

Profetia över Babylonien

13 Profetia över Babylon, som Jesaja, Amos son, fick i en syn.

Res ett banér på en kal bergstopp.
    Ropa till dem
och vinka till dem att dra in
    genom de förnämas portar.
Jag har befallt mina heliga,
    jag har också kallat in mina krigare
för att verkställa min vrede,
    dem som gläds över min seger.

På bergen hörs ett oväsen,
    som bland folkmassor,
ett larm av riken, av samlade nationer.
    Det är härskarornas Herre som mönstrar sin armé.
De kommer från fjärran land,
    långt bortifrån horisonten,
Herren och hans vredes redskap,
    för att ödelägga hela landet.

Jämra er, för Herrens dag är nära!
    Den kommer med våld från den Väldige.
Därför förlamas alla armar,
    och alla blir modlösa.
De grips av skräck,
    smärta och ångest drabbar dem,
som en kvinnas födslovåndor.
    Handfallna ser de på varandra
med hettande kinder.

Se, Herrens dag kommer
    med fruktansvärd, brinnande vrede.
Jorden ska läggas öde
    och dess syndare utplånas därifrån.
10 Himlens stjärnor och stjärnbilder
    ska inte mer lysa.
Mörk går solen upp,
    och månen ger inget ljus.
11 Jag ska straffa världen
    för dess ondska,
och de gudlösa för deras synd.
    Jag ska göra slut på de stoltas övermod
och slå ner de skoningslösas högfärd.
12     Jag ska göra människan lika sällsynt som guld,
mänskligheten ovanligare än guld från Ofir.
13     Jag ska få himlen att darra,
och jorden ska skakas i sina grundvalar
    genom härskarornas Herres förbittring,
på hans glödande vredes dag.

14 Som en jagad gasell,
    som får utan herde
ska de återvända,
    var och en fly till sitt eget land.
15 Den som grips ska stickas ner,
    den som fångas ska falla för svärd.
16 Deras spädbarn krossas inför deras ögon.
    Deras hus plundras
och kvinnorna våldtas.

17 Jag ska sätta mederna i rörelse mot dem,
    de som inte bryr sig om silver
    eller gillar guld.
18 Deras bågar fäller de unga,
    de har inget förbarmande med spädbarn
    och inget medlidande med de små.
19 För Babylonien, kungarikenas krona,
    kaldéernas härlighet och stolthet,
ska det gå som när Gud
    förgjorde Sodom och Gomorra.
20 Aldrig mer ska det bebyggas,
    generation efter generation ska det vara obebott,
ingen arab ska slå upp sina tält där,
    inga herdar låta sina får vila där.
21 Det ska bli ett tillhåll för ökendjur,
    och husen ska fyllas av schakaler.
Berguvar ska bosätta sig där
    och bockar hoppa omkring.[a]
22 Hyenor ska yla i dess borgar
    och schakaler i de lyxiga palatsen.
Dess tid är snart inne,
    dess dagar är räknade.

Footnotes:

  1. 13:21 Översättningen av djurnamnen är osäker; bockar kan ev. också syfta på demoner i v. 21, 22.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jesaja 11-13 Svenska 1917 (SV1917)

11 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.

Han skall hava sitt välbehag i HERRENS fruktan; och han skall icke döma efter som ögonen se eller skipa lag efter som öronen höra.

Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.

Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet omkring hans höfter.

Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.

Kor och björnar skola gå och beta, deras ungar skola ligga tillhopa, och lejon skola äta halm likasom oxar.

Ett spenabarn skall leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga.

Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

10 Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

11 Och HERREN skall på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand, för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.

12 Och han skall resa upp ett baner för hednafolken och samla Israels fördrivna män; och Juda förskingrade kvinnor skall han hämta tillhopa från jordens fyra hörn.

13 Då skall Efraims avund upphöra och Juda ovänskap bliva utrotad; Efraim skall ej hysa avund mot Juda, och Juda icke ovänskap mot Efraim.

14 Men såsom rovfåglar skola de slå ned på filistéernas skuldra västerut, tillsammans skola de taga byte av österlänningarna; Edom och Moab skola gripas av deras hand, och Ammons barn skola bliva dem hörsamma.

15 Och HERREN skall giva till spillo Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot floden i förgrymmelse; och han skall klyva den i sju bäckar och göra så, att man torrskodd kan gå däröver.

16 Så skall där bliva en banad väg för den kvarleva av hans folk, som har blivit räddad från Assur, likasom det var för Israel på den dag då de drogo upp ur Egyptens land.

12 På den tiden skall du säga: »Jag tackar dig, HERRE, ty väl var du vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig.

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Och I skolen ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor

och skolen säga på den tiden: »Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken; förtäljen att hans namn är högt.

Lovsjungen HERREN, ty han har gjort härliga ting; detta vare kunnigt över hela jorden.

Ropen av fröjd och jublen, I Sions invånare, ty Israels Helige är stor bland eder.

13 Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos' son.

Resen upp ett baner på ett kalt berg, ropen högt till dem; viften med handen att de må draga in genom de mäktiges portar.

Jag själv har bådat upp mina invigda, ja, kallat mina hjältar till mitt vredesverk, min stolta skara, som jublar.

Hör, det larmar på bergen såsom av ett stort folk. Hör, det sorlar av riken med hopade hednafolk. HERREN Sebaot mönstrar sin krigarskara.

Ifrån fjärran land komma de, ifrån himmelens ända, HERREN och hans vredes redskap, för att fördärva hela jorden.

Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.

Därför sjunka alla händer ned, och alla människohjärtan förfäras.

Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, våndas såsom en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre; röda såsom eldslågor äro deras ansikten.

Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo.

10 Ty himmelens stjärnor och stjärnbilder sända ej mer ut sitt ljus, solen går mörk upp, och månens ljus skiner icke.

11 Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska och de ogudaktiga för deras missgärning; jag skall göra slut på de fräckas övermod och slå ned våldsverkarnas högmod.

12 Jag skall göra en man mer sällsynt än fint guld, en människa mer sällsynt än guld från Ofir.

13 Därför skall jag komma himmelen att darra, och jorden skall bäva och vika från sin plats -- genom HERREN Sebaots förgrymmelse, på hans glödande vredes dag.

14 Och likasom jagade gaseller och en hjord som ingen samlar vända de då hem, var och en till sitt folk, och fly, var och en till sitt land.

15 Men envar som upphinnes bliver genomborrad, och envar som gripes faller för svärd.

16 Deras späda barn krossas inför deras ögon, deras hus plundras, och deras kvinnor skändas.

17 Ty se, jag vill uppväcka mot dem mederna, som akta silver för intet och icke fråga efter guld.

18 Deras bågar skola fälla de unga männen, med frukten i moderlivet hava de intet förbarmande, och barnen skona de icke.

19 Och det skall gå med Babel, rikenas krona, kaldéernas ära och stolthet, likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra.

20 Aldrig mer skall det bliva bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott; ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde lägra sig där med sin hjord.

21 Nej, öknens djur skola lägra sig där, och dess hus skola fyllas av uvar; strutsar skola bo där, och gastar skola hoppa där.

22 Schakaler skola tjuta i dess palatser och ökenhundar i praktbyggnaderna. Snart kommer dess tid; dess dagar skola ej fördröjas.

Efesierbrevet 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Enhet genom Guds Ande

Därför vill jag, som sitter fängslad för Herrens skull, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt er kallelse. Var alltid ödmjuka och milda, och behandla varandra med tålamod och kärlek. Sträva efter att bevara enheten i Anden genom att leva i frid med varandra, så att det är en kropp och en Ande, liksom ni är kallade till ett och samma hopp. Det finns en Herre, en tro och ett dop, en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting och i allting.

Men var och en av oss har fått nåden alltefter den gåva som Kristus har gett. Därför sägs det:

”Han steg upp i höjden
    och tog fångar,
    och han gav människorna gåvor.”[a]

Att han steg upp måste ju betyda att han först hade kommit ner till jorden.[b] 10 Och han som kom ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allting. 11 Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer[c] och lärare. 12 De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp, 13 tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds Son, så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet.

14 Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna och blåses åt olika håll av varje lärovind i bedrägliga mänskliga spel som med list lockar till villfarelser. 15 Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.

Regler för det nya livet

17 För Herrens skull vill jag därför uppmana er: Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är meningslösa, 18 och deras förstånd är i mörker. De har ingen del i det liv som Gud ger, för de är okunniga och hårdhjärtade. 19 Utan att skämmas kastar de sig ut i ett omoraliskt liv och ägnar sig helt åt all slags orenhet och själviskhet.

20 Men ni är inte sådana, ni som har lärt känna Kristus. 21 Ni har fått höra budskapet om honom, och ni har undervisats om honom så som sanningen är i Jesus. 22 Därför ska ni sluta leva som ni gjorde förut och kasta av er ert gamla jag som går under och är fyllt av bedrägliga begär. 23 Ni ska förnyas till ande och sinne 24 och ta på er den nya människan, som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet.

25 Ljug därför inte längre, utan tala sanning med varandra.[d] Vi är ju varandras lemmar. 26 Grips ni av vrede, så synda inte.[e] Låt inte er vrede fortgå tills solen går ner. 27 Låt inte djävulen få något tillfälle. 28 Den som är tjuv ska sluta att stjäla och i stället börja arbeta och göra rätt för sig. Då kan han också dela med sig till människor i nöd. 29 Tala aldrig något oanständigt, utan säg bara sådant som bygger upp och behövs och kan bli till välsignelse för dem som lyssnar. 30 Gör inte Guds heliga Ande ledsen. Anden har ni ju fått som ett sigill för befrielsens dag. 31 Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott, hån, förolämpningar och all annan ondska. 32 Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.

Footnotes:

  1. 4:8 Se Ps 68:19.
  2. 4:9 Eller: till underjorden, dvs. de dödas värld.
  3. 4:11 Egentligen herdar, som begreppet pastor härstammar från.
  4. 4:25 Se Sak 8:16.
  5. 4:26 Se Ps 4:5.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Efesierbrevet 4 Svenska 1917 (SV1917)

Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:

en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse --

en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader,

han som är över alla, genom alla och i alla.

Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.

Därför heter det: »Han for upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor.»

Men detta ord »han for upp», vad innebär det, om icke att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder?

10 Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.

11 Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

12 Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,

13 till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.

14 Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

15 Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus.

16 Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.

17 Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,

18 hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

19 Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.

20 Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,

21 om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:

22 att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,

23 och nu förnyens genom Anden som bor i edert sinne,

24 och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

25 Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

26 »Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,

27 och given icke djävulen något tillfälle.

28 Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist.

29 Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.

30 Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

31 All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.

32 Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder. 5:1. 5:2. tryckta upplagan. --Red för den elektroniska upplagan. elektroniska utgåvan.

Viewing of
Cross references
Footnotes