A A A A A
Bible Book List

A-mốt 1-5 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô -a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

Người nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át.

Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát.

Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen; còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm.

Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.

Ta sẽ dứt dân cư khỏi A Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em.

10 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.

11 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bẻ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời.

12 Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.

13 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đờn bà chửa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình.

14 Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giã trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.

15 Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi.

Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào, giữa tiếng kêu, khi tiếng kèn thổi.

Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó, và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng nó.

Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem.

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Y-sơ-ra-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép.

Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó, và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta.

Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo xống đã nhận làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó.

Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới.

10 Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, và dắt các ngươi trong đồng vắng trải bốn mươi năm, hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp.

11 Ta đã dấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi, và dấy mấy người Na-xi-rê lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, chẳng phải vậy sao?

12 Nhưng các ngươi đã cho các người Na-xi-rê uống rượu, và cấm các kẻ tiên tri rằng: Chớ nói tiên tri!

13 Nầy, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép.

14 Người lẹ làng sẽ không thể trốn được; người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình.

15 Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chơn lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ khí huyết cứu mình;

16 và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô.

Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.

Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?

Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao?

Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới há có dựt lên khỏi đất?

Kèn thổi trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?

Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.

Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên tri?

Hãy rao truyền ra trong các đền đài A 10 Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp dựt ở trong các đền đài mình.

11 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất nầy; nó cất mất sức mạnh ngươi, và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá.

12 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách, cũng sẽ được cứu cách như vậy.

13 Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp.

14 Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên; những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.

15 Bấy giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng uống!

Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu.

Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Hãy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm! Mỗi buổi sáng hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi!

Hãy đốt của lễ thù ân có men; hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ biết; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Còn như ta, ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta!

Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo.

Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm đến cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-li-ve của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

10 Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

11 Ta đã lật đổ giữa các ngươi, như Đức Chúa Trời đã lập đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Giê-hô-va phán vậy.

12 Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.

13 Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Aáy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.

Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi!

Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy.

Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!

Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê -e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được.

Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!

Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rau và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va.

Aáy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.

10 Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng.

11 Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó.

12 Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.

13 Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy.

15 Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Của lễ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

16 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc.

17 Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

18 Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Aáy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng.

19 Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm.

20 Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?

21 Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.

22 Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.

23 Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi.

24 Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

25 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao?

26 Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình.

27 Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

A-mốt 1-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Dẫn Nhập

Các sứ điệp của A-mốt, một trong những người chăn bầy ở Tê-cô-a, mà ông đã thấy liên quan đến I-sơ-ra-ên trong thời của U-xi-a vua Giu-đa và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách vua I-sơ-ra-ên, hai năm trước khi động đất.

Sự Ðoán Phạt của Chúa

Ông nói, “Chúa gầm thét từ Si-ôn và cất tiếng từ Giê-ru-sa-lem;
Những người chăn than thở vì các đồng cỏ héo khô,
Ngay cả trên đỉnh Núi Cạt-mên cũng bị khô cằn.”

Ða-mách

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Ða-mách nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì chúng đã đập nát Ghi-lê-át bằng dụng cụ bằng sắt,
Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến nhà Ha-xa-ên;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bên Ha-đát.
Ta sẽ bẻ gãy các thanh cài cổng Thành Ða-mách;
Ta sẽ tiêu diệt dân cư ở Thung Lũng A-ven,
Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Bết Ê-đen.
Dân chúng của A-ram sẽ bị đem lưu đày tại Ki-rơ,” Chúa phán.

Ga-xa và Phi-li-tin

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Ga-xa nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã bắt dân cả vùng đem lưu đày và trao nộp chúng cho Ê-đôm,
Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ga-xa;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.
Ta sẽ tiêu diệt dân cư của Ách-đốt,
Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Ách-kê-lôn.
Ta sẽ trở tay chống lại Éc-rôn,
Và những kẻ còn sót lại của Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt,” Chúa Hằng Hữu phán.

Ty-rơ

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Ty-rơ nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã bắt dân cả vùng đem lưu đày và trao nộp họ cho Ê-đôm,
Nó đã không nhớ đến giao ước kết nghĩa huynh đệ giữa hai dân tộc,
10 Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ty-rơ,
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.”

Ê-đôm

11 Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Ê-đôm nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã dùng gươm đuổi giết em nó,
Nó đã không giữ lại trong lòng mảy may lòng thương xót,
Thay vào đó nó để cho lòng hận thù dày vò nó mãi,
Và nó nuôi cơn thịnh nộ kéo dài đến muôn đời,
12 Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Tê-man;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bô-ra.”

Am-môn

13 Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Am-môn nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã mổ bụng đàn bà có thai tại Ghi-lê-át để bành trướng lãnh thổ của nó,
14 Nên Ta sẽ nhen lên một ngọn lửa trên tường Thành Ráp-ba;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó,
Giữa lúc tiếng gào thét trong ngày chiến trận,
Cùng với cuồng phong trong ngày giông bão.
15 Vua của nó sẽ bị bắt đem đi lưu đày,
Hắn và các quan tướng của hắn sẽ bị bắt đem đi cùng một lúc,” Chúa phán.

Mô-áp

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Mô-áp nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm ra tro bụi,
Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Mô-áp;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Kê-ri-ốt.
Mô-áp sẽ bị diệt vong trong cảnh hỗn loạn, giữa những tiếng gào thét giao tranh và những tiếng kèn xung trận.
Ta sẽ tiêu diệt kẻ cầm quyền phán xét khỏi nó, và diệt trừ tất cả các kẻ có quyền hành chung với kẻ ấy,” Chúa phán.

Giu-đa

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của Giu-đa nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì chúng đã loại bỏ Luật Pháp của Chúa và không vâng giữ các luật lệ Ngài,
Chúng đã để các thần tượng giả dối lừa gạt chúng đi sai lạc,
Ðó là các thần tượng giả dối mà tổ tiên chúng đã tin thờ,
Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Giu-đa;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Giê-ru-sa-lem.”

I-sơ-ra-ên

Chúa phán thế nầy, “Vì tội của I-sơ-ra-ên nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì chúng đã bán đứng người công chính để lấy bạc,
Chúng đã bán người nghèo để lấy một đôi giày,
Chúng đã đạp đầu người nghèo vào bụi đất,
Chúng đã cướp công lý của người bị áp bức,
Tệ hơn nữa, hai cha con ăn nằm với một người phụ nữ,
Khiến cho danh thánh của Ta bị ô uế giữa các dân.
Chúng mặc những y phục của người ta cầm thế mà phủ phục trước bàn thờ các thần tượng của chúng;
Trong đền thờ các thần tượng của chúng, chúng dâng rượu tế mua bằng tiền lừa gạt người ta.
Dù vậy Ta đã phù hộ chúng bằng cách tiêu diệt dân A-mô-ri trước mặt chúng,
Ðó là dân cao lớn như cây bá hương và mạnh mẽ như cây sồi;
Trên mặt đất, Ta đã diệt trừ mọi trái; dưới mặt đất, Ta đã không cho một rễ nào được sống còn.
10 Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng hoang và ban cho các ngươi xứ của dân A-mô-ri.
11 Ta đã nuôi dưỡng một số con trai các ngươi thành các tiên tri, một số người trẻ của các ngươi thành những người Na-xi-rê;
Hỡi dân I-sơ-ra-ên, có đúng như thế không?” Chúa phán.

12 “Thế nhưng các ngươi đã bắt những người Na-xi-rê uống rượu,
Và đã ra lệnh cho các tiên tri rằng ‘Các ông không được nói tiên tri.’
13 Này, Ta sẽ ép các ngươi như chiếc xe chở đầy những bó lúa cán xuống mặt đường.
14 Do đó người nhanh lẹ sẽ không thoát chết,
Người mạnh mẽ sẽ không duy trì được sức lực,
Kẻ dũng mãnh sẽ không cứu được mạng sống mình,
15 Quân xạ tiễn sẽ không trụ được tại chỗ,
Các chiến sĩ chạy nhanh nhất cũng không chạy thoát,
Ngay cả những kỵ binh cỡi các chiến mã cũng không chạy thoát kịp để giữ mạng mình,
16 Thậm chí kẻ can đảm nhất giữa vòng các dũng sĩ sẽ chạy trốn trần truồng trong ngày ấy,” Chúa phán.

Tội Lỗi của I-sơ-ra-ên và Hình Phạt

“Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy, sứ điệp Chúa đã phán nghịch lại các ngươi,
Tức toàn thể gia tộc Ta đã đem lên khỏi đất Ai-cập,
‘Giữa mọi gia tộc trên thế gian, Ta chỉ chọn các ngươi,
Vì vậy Ta phải hạch tội các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.’

Hai người không cùng một hướng đi há có thể đồng hành với nhau sao?
Chẳng phải sư tử rống lên trong rừng khi nó không tìm được con mồi sao?
Chẳng phải sư tử tơ gào thét trong hang khi nó không bắt được con mồi sao?
Nếu trong cái bẫy giăng ra trên đất không có mồi để nhử, há có con chim nào sa vào đó chăng?
Nếu không có gì tác động, cái bẫy há tự nhiên bật lên khỏi đất để chẳng bắt được gì chăng?
Khi tiếng kèn thổi lên trong thành báo tin có giặc đến, dân trong thành há không lo sợ sao?
Khi tai họa giáng xuống thành nào, đó chẳng phải là việc Chúa làm hay sao?
Dĩ nhiên Chúa Hằng Hữu sẽ không làm điều gì,
Nếu Ngài không báo trước ý định của Ngài qua các tôi tớ Ngài, các vị tiên tri.
Khi sư tử rống, có ai chẳng sợ chăng?
Khi Chúa Hằng Hữu truyền, có ai dám cưỡng lại mà không nói tiên tri chăng?
Hãy rao lên giữa các lâu đài ở Ách-đốt và giữa các lâu đài trong đất Ai-cập rằng,
Các ngươi khá tụ họp trên các núi ở Sa-ma-ri,
Hãy nhìn xem những cảnh cực kỳ hỗn loạn đang diễn ra ở đó,
Và những cuộc đàn áp dã man đang xảy ra ở đó.
10 Vì những kẻ quyền thế không biết thế nào là làm theo lẽ phải,” Chúa phán,
“Ðó là những kẻ dùng quyền lực cưỡng đoạt và chất chứa của cải trong các lâu đài của chúng.”
11 Vì vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Một kẻ thù sẽ vây hãm xứ,
Nó sẽ diệt trừ sức mạnh của ngươi,
Nó sẽ cướp đi tất cả của cải trong các lâu đài của ngươi.”
12 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Như người chăn chiên chỉ giựt được hai cái đùi hay một vành tai khỏi mồm sư tử thể nào,
Dân I-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri cũng sẽ được giải thoát như vậy,
Như cái giường còn lại một cái chân hay bộ trường kỷ còn lại một mảnh.”

13 Hãy nghe và hãy làm chứng nghịch lại nhà Gia-cốp,
Chúa Hằng Hữu, Chúa các đạo quân phán,
14 “Trong ngày Ta phạt I-sơ-ra-ên vì tội của nó,
Ta sẽ diệt trừ các bàn thờ của Bê-tên,
Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt đứt và rơi xuống đất.
15 Ta sẽ phá tan cung điện mùa đông và cung điện mùa hè;
Những cung điện bằng ngà sẽ sụp đổ,
Những lâu đài rộng lớn sẽ đổ xuống tan tành,” Chúa phán.

Lên Án Các Mệnh Phụ Quyền Thế ở Sa-ma-ri

Hãy nghe sứ điệp nầy, hỡi các ngươi, những bò cái của Ba-san đang ở trên núi của Sa-ma-ri,
Những kẻ áp bức những người nghèo, những kẻ đàn áp những người cùng khốn,
Những kẻ đã nói với chồng của chúng, “Hãy mang rượu đến để chúng ta uống với nhau.”
Chúa Hằng Hữu đã lấy đức thánh khiết của Ngài thề rằng,
“Này, các ngươi sẽ thấy những ngày người ta dùng móc sắt lôi các ngươi đi,
Những người cuối cùng của các ngươi sẽ bị các móc nhọn như lưỡi câu kéo đi làm tù binh.
Các ngươi sẽ chui qua các lỗ hổng của tường thành và nhắm trước mặt cắm đầu chạy trốn,
Nhưng các ngươi sẽ bị quăng vào tù trong lâu đài của kẻ thù,” Chúa phán.

I-sơ-ra-ên Cậy Vào Ảo Tưởng Giữ Các Lễ Nghi Tôn Giáo và Bị Phạt

“Hãy đến Bê-tên và phạm tội,
Hãy đến Ghinh-ganh và phạm tội thêm.
Mỗi buổi sáng hãy đem các của lễ thiêu các ngươi đến dâng;
Mỗi ba ngày hãy mang các của dâng một phần mười các ngươi đến hiến.
Hãy tiếp tục dâng lễ tạ ơn bằng bánh có men,
Hãy rao báo cho mọi người đem đến dâng các của lễ lạc ý.
Hỡi dân I-sơ-ra-ên, cứ công bố cho mọi người làm như thế đi,
Vì đó là những gì các ngươi thích làm,” Chúa Hằng Hữu phán.
“Dù Ta đã để cho các ngươi phải đói nhăn răng trong mọi thành của các ngươi,
Và thiếu bánh trong mỗi phố của các ngươi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” Chúa phán.

“Ba tháng trước mùa gặt Ta đã giữ trời lại để mưa không rơi xuống đất;
Ta cho mưa xuống thành nầy mà không cho mưa xuống thành kia;
Cánh đồng nầy Ta cho mưa sa nhuần gội,
Cánh đồng kia phải khô héo vì thiếu mưa.
Dân hai ba thành lảo đảo đến một thành tìm nước uống, nhưng không có nước để uống cho đã khát,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” Chúa phán.

“Ta đã đánh các ngươi, khiến ruộng rẫy và vườn nho các ngươi bị bịnh tàn rụi và nấm mốc,
Khiến cào cào cắn phá cây vả và cây ô-liu của các ngươi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” Chúa phán.

10 “Ta đã sai các tai họa như các tai họa ở Ai-cập đến giữa các ngươi;
Các trai tráng các ngươi đã bị gươm ngã chết,
Các ngựa chiến các ngươi đã bị bắt đem đi.
Ta đã làm cho mùi hôi thối quanh lều trại các ngươi bốc lên ngập mũi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” Chúa phán.

11 “Ta đã lật đổ các thành của các ngươi như Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra;
Các ngươi đã giống như một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa đang cháy,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” Chúa phán.

12 “Vậy hỡi I-sơ-ra-ên, đó là những điều Ta sẽ làm cho ngươi,
Và bởi vì Ta sẽ làm như thế cho ngươi;
Hỡi I-sơ-ra-ên, khá chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Trời của ngươi.”

13 Vì này,
Ðấng dựng nên núi non,
Ðấng tạo thành gió bão,
Ðấng bày tỏ ý định của Ngài cho phàm nhân,
Ðấng biến ban mai thành đêm tối,
Ðấng giẫm chân trên các nơi cao của địa cầu,
Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Danh Ngài là Chúa.

Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên

Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy.
Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người:

“Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống;
Nàng không đứng dậy được nữa;
Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất,
Không ai đỡ nàng lên.”
Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm,
Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người cho nhà I-sơ-ra-ên.”
Chúa phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên,
“Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống;
Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba,
Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”
Hãy tìm Chúa thì các người sẽ sống;
Nếu không Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép,
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.

Các người đã biến công lý ra ngải đắng,
Và ném lẽ công chính xuống đất.
Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang,
Ðấng đổi tối ra sáng và khiến ngày thành đêm,
Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất,
Danh Ngài là Chúa.
Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong,
Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.

10 Chúng ghét cay quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường,[a]
Chúng ghét đắng những người dám nói lên sự thật.
11 Vì các người giày đạp những người nghèo và đánh thuế cao để cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ.
Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó;
Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.
12 Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng,
Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường.
13 Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng,
Vì đó là một thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều thiện và chớ tìm điều ác, để các người sẽ sống,
Như vậy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói.
15 Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;
Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,
Biết đâu Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

16 Vậy, Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy,
“Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường,
Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố;
Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’
Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc;
Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.
17 Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than vang vọng,
Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,” Chúa phán.

Ngày của Chúa Thật Ðen Tối

18 Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của Chúa.
Tại sao các người lại mong muốn ngày của Chúa?
Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa.
19 Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ,
Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.
20 Chẳng phải ngày của Chúa là ngày đen tối và không sáng sủa,
Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?

Chúa Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức

21 “Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi;
Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi.
22 Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay,
Ta sẽ không nhận các của lễ ấy;
Các của lễ cầu an bằng những con thú béo,
Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.
23 Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi;
Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi.
24 Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống,
Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.
25 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
26 Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi,
Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình.
27 Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,”
Chúa, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.

Footnotes:

  1. A-mốt 5:10 nt: ở cổng thành
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes