A A A A A
Bible Book List

Ámos 1-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Bevezetés

Ezek Ámósznak, egy juhász gazdának a szavai, aki Tékoa[a] városában élt. Ámósz akkor látta Izráelről ezeket a látomásokat, amikor Júdában Uzzijjá király, Izráelben pedig Jeroboám király, Jóás fia uralkodott, körülbelül két évvel a földrengés előtt.

Ezt mondta Ámósz:

„Az Örökkévaló kiált a Sionról,
    ahogy az oroszlán ordít,
és megzendül hangja Jeruzsálemből,
    mint a mennydörgés.
Kiszáradnak akkor
    a pásztorok legelői,
s még a Kármel tetejét is
    aszály perzseli.”

Arám büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Arám[b] népét,
    mivel bűnt bűnre halmoznak[c].
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert Gileád lakóit
    oly kegyetlenül pusztították,
ahogy a gabonát
    vasfogú cséplőszánnal csépelik.
Tüzet küldök hát Hazáél[d] házára,
    amely elégeti Benhadad[e] várait
    és palotáit.
Damaszkusz kapuiról leütöm a zárakat,
    kivágom Aven völgyéből[f] az uralkodót,
kiirtom Bét-Édenből[g] a fejedelmet,
    Arám népét[h] pedig fogságba küldöm Kírbe”[i]
    — az Örökkévaló mondta ezt.

A filiszteusok büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem a filiszteusokat[j],
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert egész falvakat
    ejtettek fogságba,
hogy eladják őket
    rabszolgának Edomba.
Tüzet küldök hát Gáza várfalaira,
    amely elégeti várait és palotáit,
kivágom Asdódból az uralkodót,
    kiirtom Askelónból a fejedelmet,
azután Ekron[k] ellen fordulok,
    és elpusztul a filiszteusoknak
    még a maradéka is”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Tírusz büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Tírusz[l] lakóit,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert egész falvakat[m]
    ejtettek fogságba,
hogy eladják őket
    rabszolgának Edomba,
s nem törődtek vele,
    hogy azok szövetséges
    testvéreik voltak.
10 Tüzet küldök hát Tírusz várfalaira,
    amely elégeti várait és palotáit.”

Edom büntetése

11 Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Edom népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert kivont karddal üldözték
    a saját rokonaikat,
irgalom nélkül támadták őket,
    szüntelen haraggal,
    és könyörtelenül.
12 Ezért tüzet küldök Témánra,
    amely elégeti Bocra[n] várait és palotáit.”

Ammon büntetése

13 „Megbüntetem Ammon népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert Gileádban felhasogatták
    a terhes asszonyokat,
    hogy országuk területét kiterjesszék.
14 Tüzet gyújtok hát Rabbá[o] várfalain,
    amely elégeti várait és palotáit,
harci kiáltás és csatazaj közepette,
    a vihar és forgószél idején.
15 Királyukat száműzetésbe hurcolják,
    s vele mennek mind a főemberek is.”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Moáb büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Moáb népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam,
    és nem vonom vissza,
mert meggyalázták
    Edom királyának sírját,
    mésszé égették csontjait.
Tüzet küldök hát Moábra,
    amely elégeti Kerijjót[p]
    várait és palotáit.
Elpusztul Moáb a csatazajban,
    harci kiáltás
    és a sófár hangja közepette.
Kivágom belőle az uralkodót,
    megölöm minden vezetőjét”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Júda büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Júda népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam, és nem vonom vissza,
    mert semmibe vették Törvényemet
    — az Örökkévaló tanítását —,
    és nem engedelmeskedtek parancsaimnak.
Félrevezették őket bálványaik,
    amelyeket őseik is tiszteltek.
Tüzet küldök hát Júdára,
    amely elégeti Jeruzsálem
    tornyait és palotáit.”

Izráel büntetése

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Megbüntetem Izráel népét,
    mivel bűnt bűnre halmoztak.
Így határoztam, és nem vonom vissza,
    mert eladták rabszolgának az igazat,
    már egy csekély adósság miatt is.
Eladták rabszolgának a szegényt,
    bár csak egy pár saru árával tartozott.
Letapossák a szegény nincstelent,
    mint a föld porát,
    félrelökik az útból a nyomorultat.
Apa és fia ugyanahhoz
    a szolgaleányhoz járnak[q],
    s nevemre gyalázatot hoznak.
Zálogba vett ruhákon[r] hevernek
    minden egyes oltár mellett,
és isteneik házában bort isznak,
    amelyet a megbírságoltaktól kaptak.

Pedig én voltam,
    aki kiirtottam az emóriakat[s],
akik magasak voltak,
    mint a cédrus,
és erősek,
    mint a tölgy!
Bizony, elpusztítottam őket
    gyökerestül-ágastul,
hogy földjüket Izráelnek adjam.

10 Én voltam, aki kihoztalak,
    Izráel, Egyiptom földjéről,
és vezettelek a lakatlan pusztában
    negyven esztendeig,
    hogy az emóriak földjét neked adjam!
11 Én voltam, aki fiaitok közül
    prófétákat választottam,
    ifjaitok közül nazírokat[t] neveltem!
Nem így van-e, Izráel?
    De bizony igen!”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

12 „Ti pedig borral itattátok a nazírokat,
    a prófétákra meg ráparancsoltatok,
    hogy ne prófétáljanak!
13 Ó Izráel, terhemre vagytok,
    mint kévék megrakott szekérnek!
14 Ezért nem menekülhettek meg
    a büntetéstől:
    nem futhat el a gyorslábú sem,
az erőst is elhagyja ereje,
    a hős harcos sem marad életben,
15 nem tud ellenállni az íjász sem,
    nem menekülhet, aki gyorsan fut,
    sem aki lovon vágtat!
16 Azon a napon a bátor szívű hős is
    fegyverét eldobva, meztelen menekül!”
    — az Örökkévaló mondta ezt.

Csak titeket választottalak!

Ezért hát, Izráel fiai, halljátok meg az Örökkévaló szavát, amelyet ellenetek mondott, egész nemzetségetek ellen, amelyet Egyiptomból felhozott!

„Csak titeket választottalak
    a föld összes nemzetei közül,
    hogy közösségben éljetek velem,
ezért büntetlek meg titeket
    minden bűnötökért!
Hogyan is járhatnak ketten együtt,
    ha egymással meg nem egyeztek előbb?”

Ha az Örökkévaló szól, ki ne prófétálna?

Ordít-e az oroszlán a bozótban,
    ha nem talált zsákmányt?
Morog-e az oroszlán a barlangjában,
    ha nem szerzett prédát?
Csapdába esik-e a madár a földön,
    ha nem állítottak előbb csapdát neki?
Felpattan-e a csapda a földről,
    ha semmit sem fogott?
Ha megfújják a sófárt a városfalon,
    nem riad-e meg a nép?
Történhet-e valami baj a városban,
    ha nem az Örökkévaló szerezte azt?
Mert Uram, az Örökkévaló
    nem tesz semmit anélkül,
hogy titkát ki ne jelentené szolgáinak,
    a prófétáknak.
Mikor az oroszlán ordít,
    ki ne félne?
Amikor Uram, az Örökkévaló szól,
    ki ne prófétálna?[u]

Prófécia Izráel királysága ellen

Hirdessétek ezt Filisztea[v] és Egyiptom magas tornyairól:

„Gyűljetek össze Samária[w] hegyein,
    nézzétek ezt a zűrzavart a városban,
    lássátok az elnyomottak nyomorúságát!”

10 Ezt mondja az Örökkévaló Samária lakosairól:

„Már nem is tudnak jót tenni,
    csak erőszakkal szerzett kincseket
    gyűjtenek palotáikban.”

11 Ezért azt mondja Uram, az Örökkévaló:

„Elfoglalja földeteket az ellenség,
    lerombolja váraitokat,
    kirabolja palotáitokat.”

12 Ezt mondja az Örökkévaló: „Mikor az oroszlán elragad a nyájból egy juhot, abból a pásztornak csak egy-két lábszár, vagy a füle marad.

Ugyanígy, Samária lakosai közül is csak néhányan menekült marad életben, a többi mind elpusztul! A menekültek kezében szinte semmi sem marad: talán egy darab ruha, vagy egy takaró, a többi vagyonuk mind elpusztul!”

13 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura és Istene: „Halld meg ezt, és figyelmeztesd Jákób népét:

14 Amikor megbüntetem Izráelt
    bűnei miatt,
Bételt is megbüntetem:
    letöröm oltárainak[x] szarvait,
    és a földre dobom.
15 Szétrombolom a városi házakat
    és a vidéki nyaralókat,
összedőlnek az elefántcsonttal díszített paloták,
    elpusztulnak a kis és nagy házak egyaránt”.
    — ezt mondta az Örökkévaló.

Prófécia a gazdag samáriai asszonyok ellen

Halljátok meg ezt az üzenetet,
    ti gazdag samáriai asszonyok,
akik meghíztatok a jólétben,
    mint a básáni tehenek[y],
akik elnyomjátok a szegényeket,
    letiporjátok a nincsteleneket,
akik férjeitekkel bort hozattok,
    hogy annál mulassatok![z]

Megesküdött Uram, az Örökkévaló,
    a saját szentségére,
hogy eljön az idő,
    amikor foglyul ejtenek
és elhurcolnak titeket,
    gyermekeitekkel együtt,
ahogy hálóba kerítik a nagy halakat,
    és horoggal kifogják a kis halakat.
A városfal törésein át menekültök ki,
    és a Hermón felé hajtanak el benneteket
    — ezt mondja az Örökkévaló.

A nemzet, amely elutasítja a fenyítést

„Menjetek csak Bételbe,
    hogy ott vétkezzetek!
Menjetek csak Gilgálba,
    hogy bűnt bűnre halmozzatok![aa]
Vigyétek áldozataitokat minden reggel,
    meg tizedeiteket a háromnapos ünnepekre,
vigyétek csak a kovászos ételáldozatot,
    dicsekedjetek csak a hálaáldozattal,
    hadd lássa mindenki!
Hiszen ti így szeretitek[ab], Izráel fiai,
    nem igaz?!”
    — ezt üzeni nektek Uram, az Örökkévaló.

„Ezért éhínséget küldtem rátok minden városban,
    hogy még kenyér sem maradt házaitokban,
de mégsem fordultatok vissza hozzám!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

„Elvettem tőletek a tavaszi esőt,
    mikor a gabon legjobban kívánta volna.[ac]
Egyik városra küldtem esőt,
    a másik szárazon maradt.
Egyik mezőre esett,
    a másik teljesen kisült.
Két-három város lakói tántorogtak
    egy kúthoz ivóvízért,
de nem jutott mindenkinek,
    mégsem fordultatok vissza hozzám!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

„Kertjeitek és szőlőitek termését
    betegségekkel pusztítottam el,
füge- és olajfáitokat lerágták a sáskák,
    mégsem fordultatok vissza hozzám!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

10 „Betegséggel vertelek meg titeket,
    járványokkal, mint egykor
    Egyiptom lakóit,
ifjaitokat kiszolgáltattam
    a kard élének,
lovaitokat zsákmányul adtam
    ellenségeiteknek,
táborotokat orrfacsaró
    hullabűz borította,
    mégsem fordultatok vissza hozzám!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

11 „Úgy elpusztítottam néhány városotokat,
    ahogy eltöröltem Sodomát és Gomorát,
s mint a tűzből kikapott üszkös fadarab,
    olyan lett, aki megmaradt,
mégsem fordultatok vissza hozzám!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

12 „Emiatt így bánok majd veled, Izráel!
S mivel így bánok veled,
    készülj ítéletemre,
mert bizony Istened elé kell állanod!”

13 Ő az, aki hegyeket formál,
    és szelet teremt.
Ő teremti az ember szellemét,
    és gondolatait[ad] kijelenti az embereknek.
Ő változtatja a hajnalt sötétséggé,
    és lépdel a föld magaslatain.
Örökkévaló, Seregek Ura és Istene
    — ez az ő neve!

Siratóének Izráelről

Halld meg ezt, Izráel népe! Halld meg siratóénekem, amellyel gyászollak téged!

„Jaj, elesett Izráel szűz leánya,
    fel sem kel soha többé!
Olyanná lett, mint akit
    fegyver sújtott porba!
Saját földjén terült el,
    ott hagyták egyedül,
    nincs, aki fölemelje!”

Mert ezt mondja Uram, az Örökkévaló:

„Ha egy városból ezren indultok csatába,
    csak száz tér vissza élve,
ha százan indultok,
    csak tíz tér haza épségben.”

Engem keressetek, hogy éljetek!

Ezt üzeni az Örökkévaló Izráel népének:[ae]

„Engem keressetek,
    hogy éljetek!
Ne Bételbe igyekezzetek,
    ne Gilgálba siessetek!
Beérsebába[af] se menjetek át,
    hiszen Gilgál[ag] lakóit
száműzetésbe hurcolják,
    Bételt meg porig rombolják!”[ah]

6-7 Ti, akik elcsavarjátok[ai] a jogosságot,
    és lábbal tiporjátok az igazságosságot,
az Örökkévalót keressétek,
    és élni fogtok!
Különben olthatatlan tűz
    gyullad fel József házában[aj],
    amely még Bételt is porrá égeti!

Ő az, aki a Fiastyúkot
    és a Kaszás-csillagot teremtette,
a sűrű sötétséget hajnallá változtatja,
    a nappalt meg éjszakává.
Ő szólítja elő a tengerek vizét,
    és elborítja a föld színét vele.
Örökkévaló — ez az ő neve!
Ő sújt le a hatalmasokra,
    mint a villám,
    és hirtelen elpusztítja váraikat.

Fenyegető prófécia a gazdagok ellen

10 Ti gyűlölitek azt,
    aki nyilvánosan elítéli
    az igazságtalanságot,
és utáljátok,
    mert igazat mond.
11 Tudjátok meg hát:
mivel letapostátok a szegényeket,
    és elvettétek tőlük
    még a kenyérnek való gabonát is,
ezért hiába építitek
    előkelő házaitokat,
    nem fogtok bennük lakni soha!
Hiába gondozzátok szép szőlőiteket,
    meg sem kóstolhatjátok a borát!
12 Jól tudom, milyen sok bűn terhel titeket,
    s milyen sokat vétkeztetek:
nyomorgatjátok az igazakat,
    elfogadjátok a megvesztegetést,
megfosztjátok jogaiktól a szegényeket
    a bíróság előtt.
13 Ezért, aki értelmes,
    bölcsebb, ha hallgat,
    mert gonosz időket élünk.

14 Törekedjetek inkább a jóra,
    ne a rosszra,
akkor nyugodtan élhettek,
    s az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene
valóban veletek lesz,
    ahogyan mondogatjátok!
15 Gyűlöljétek a gonoszt,
    és szeressétek a jót,
állítsátok helyre
    az igazságos ítélkezést!
Akkor talán megkönyörül rajtatok
    az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene,
és megkegyelmez
    Izráel maradékának.

16 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene:
„Minden utcán keservesen
    jajgatni fognak,
    és a tereken rémülten kiáltoznak.
Siratni hívják még a földműveseket is,
    a siratóasszonyokkal[ak] együtt,
    hogy jajgassanak.
17 Bizony, minden szőlőskertben[al]
    sírni fognak,
    amikor átmegyek közöttetek!”
    — ezt mondja az Örökkévaló.

Az Örökkévaló napja

18 Jaj nektek, akik kívánjátok
    az Örökkévaló napját!
Mit reméltek az ő napjától?
    Hiszen számotokra sötét az a nap,
    nem világosság!
19 Úgy jártok vele,
    mint aki oroszlán elől fut,
    és medve támadja meg.
Vagy a házába menekülve
    a falhoz támaszkodik,
    s ott marja meg a vipera.
20 Hiszen számotokra sötétséget
    hoz az a nap,
    nem világosságot!
Bizony, sűrű homályt,
    amelyben még halvány fénysugár sincs!

Gyűlölöm vallásos ünnepeiteket!

21 „Gyűlölöm vallásos ünnepeiteket,
    nem szenvedhetem tovább!
    Nem gyönyörködöm ünnepi gyűléseitekben!
22 Hiába hoztok elém égő- és ételáldozatokat,
    nem fogadom el tőletek,
    hizlalt hálaáldozati állataitokra rá sem nézek!
23 Elegem van dicsőítő énekeitek zajából!
    Hallani sem bírom hárfátok dallamát!
24 Inkább áradjon az ítélet,
    zúduljon alá az igazság,
mint a hirtelen támadt árvíz,
    vagy a medréből kilépő folyó!”
25 „Izráel, égőáldozatokat és ételáldozatokat
    hoztál nekem negyven évig,
    a pusztai vándorlás idején.[am]
26 De hordoztátok isteneitek,
    Szikkút, Molok, Kijjún,
meg a csillagok isteneinek bálványait,[an]
    amelyeket magatoknak készítettetek!
27 Ezért hát messzire űzlek titeket,
    száműzetésbe hurcolnak benneteket,
Damaszkuszon is túlra!”
    — ezt mondja az, kinek neve Örökkévaló,
    a Seregek Ura és Istene.

Footnotes:

 1. Ámos 1:1 Tékoa Város Júda területén, Betlehemtől délre. Ámósz otthona itt volt, de prófétai szolgálata Izráelhez, az északi királysághoz kapcsolódott a Kr.e. 760 körüli években, néhány évtizeddel az asszír hódítás és pusztítás előtt.
 2. Ámos 1:3 Arám Szó szerint: „Damaszkusz”, vagyis az egész ország helyett annak fővárosát említi. Arám ókori ország volt a mai Szíria területén.
 3. Ámos 1:3 bűnt bűnre halmoznak Szó szerint: „Damaszkusz három bűnéért, sőt négyért”. Jellegzetes héber kifejezés, ma úgy mondanánk: „ezzel betelt a pohár”. Az 1:6, 9, 11, 13; 2:1, 4, és 6. versekben is.
 4. Ámos 1:4 Hazáél Ámósz idejében Hazáél volt Arám királya, aki meggyilkolta elődjét, Benhadad királyt, hogy annak trónját elfoglalhassa. Lásd 2Kir 8:7.
 5. Ámos 1:4 Benhadad Hazáél fia, Arám királya. Lásd 2Kir 13:3.
 6. Ámos 1:5 Aven völgye Ez a név azt jelenti: „Szerencsétlen és üres völgy”.
 7. Ámos 1:5 Bét-Éden Arám országának fővárosa a Libanon-hegységben. Neve azt jelenti: „A Paradicsom háza”.
 8. Ámos 1:5 Arám népe Arám országának lakói az arámok (arameusok) voltak.
 9. Ámos 1:5 Kír Vagy: „Kúr” — az asszírok által elfoglalt terület. Lásd Ám 9:7.
 10. Ámos 1:6 filiszteusokat Szó szerint: „Gázát”, amely jelentős városa volt a filiszteusoknak.
 11. Ámos 1:8 Gáza, Asdód, Askelón, Ekron A filiszteusok fontos városai.
 12. Ámos 1:9 Tírusz Jelentős föníciai város.
 13. Ámos 1:9 falvakat Vagyis egyes izráeli falvak lakóit.
 14. Ámos 1:12 Témán és Bocra Városok Edom északi, illetve déli részén. Edom népe Ézsautól, Jákób ikertestvérétől származott.
 15. Ámos 1:14 Rabbá Ammon fővárosa. Az ammoniak Lótnak, Ábrahám rokonának a leszármazottjai voltak.
 16. Ámos 2:2 Kerijjót Város Moáb országában, lehet, hogy a fővárost jelenti.
 17. Ámos 2:7 járnak Vagyis mindketten kihasználják a szolgálójukat, hogy szexuális kapcsolatot tartsanak fenn vele. Ezt a Mózesi Törvény szigorúan tiltotta.
 18. Ámos 2:8 Zálogba vett ruhákon Akkoriban a szegény adós sokszor csak a saját felsőruháját tudta zálogba adni a hitelezőnek. Ezt a ruhát a nap végén vissza kellett volna adni neki. 5Móz 24:12–13.
 19. Ámos 2:9 emóriak Az ígéret földjén, Kánaánban lakó egyik nép, akiket Isten parancsára Józsué vezetésével Izráelnek ki kellett irtani, mielőtt a helyükre települtek. Lásd 4Móz 13:33.
 20. Ámos 2:11 nazír Olyan férfi, vagy nő, aki egészen Isten szolgálatára szentelte magát. Ennek külső jele volt, hogy nem vágta le a haját, és nem ivott semmiféle szeszesitalt. 4Móz 6:1–21. A következő versben is.
 21. Ámos 3:8 A 4–8 versekben felsorolt példák mind ok-okozati kapcsolatokat mutatnak, és azt világítják meg, hogy a próféta „nem ok nélkül” mondja, amit mond, hanem azért, mert Isten parancsolta neki, hogy tolmácsolja üzenetét.
 22. Ámos 3:9 Filisztea Szó szerint: „Asdód” — vagyis Filisztea egyik városa. Itt egész Filiszteát jelképezi.
 23. Ámos 3:9 Samária A 9–15 versekben az északi királyságról van szó, amelynek fővárosa Samária, vallási központja pedig Bétel volt.
 24. Ámos 3:14 Bétel… oltárai Amikor Izráel királysága elszakadt Júdától, Izráel királya Jeruzsálem helyett új vallási központot jelölt ki: Bételt. Itt a Mózesi Törvények ellenére új papságot és vallási rendszert alakított ki, amelyben lényegében bálványimádás folyt: pl. arany bikaszobrot imádtak. 1Kir 12:26–33.
 25. Ámos 4:1 gazdag… básáni tehenek A „básáni” azt jelentette: Básánból való. Itt jelképesen a Samáriai gazdagok elkényeztetett asszonyait jelenti.
 26. Ámos 4:1 Ámósz prófétai szolgálata idején Samária jólétben és gazdagságban élt.
 27. Ámos 4:4 Menjetek… halmozzatok Bétel és Gilgál az északi királyság (Izráel) két fontos kultuszhelye volt, ahol bálványokat imádtak.
 28. Ámos 4:5 A 4–5 vers hangvétele gúnyos, mert a felsorolt áldozatok mind súlyosan sértik a Törvény előírásait. Bétel és Gilgál az északi királyságban (Izráel) szándékosan a Törvény ellenére létesített „szent helyek” voltak, és a bálványimádást szolgálták.
 29. Ámos 4:7 tavaszi… volna Szó szerint: „Visszatartottam tőletek az esőt három hónapig, az aratás előtt.” Izráelben ezt az időszakot nevezték késői esőknek. A gabona termése nagyrészt ettől függött.
 30. Ámos 4:13 gondolatait Jelentheti Isten gondolatait, vagy az ember gondolatait, de az előbbi valószínűbb.
 31. Ámos 5:4 népének Szó szerint: „házának”. Ez jelentheti a királyi családot is.
 32. Ámos 5:5 Bétel, Gilgál, Beérseba A bálványimádás helyei.
 33. Ámos 5:5 Gilgál Ennek a városnak a neve hasonlóan hangzik a héberben, mint az, hogy „száműzetésbe hurcolják”.
 34. Ámos 5:5 rombolják Ez hasonlóan hangzik a héberben, mint az, hogy „Bét-Áven”, amely ironikusan Bételt jelenti. „Bétel” jelentése: „Isten háza”, „Bét-Áven” jelentése pedig: „Gonoszság háza”.
 35. Ámos 5:6 elcsavarjátok Szó szerint: „ürömmé változtatjátok”. Az üröm keserű és mérgező növény.
 36. Ámos 5:6 József házában Vagyis az egész északi királyság, Izráel országa elpusztul. Bételben építette föl Jeroboám, Izráel első királya az északi királyság vallási központját.
 37. Ámos 5:16 siratóasszony A temetések alkalmával felfogadott „hivatásos” siratók, akik hangosan kiáltozva, jajgatva és énekelve gyászolták az elhunytat. Ez a szokás a magyar népnél egyes helyeken még ma is él.
 38. Ámos 5:17 szőlőskertben Vagyis: még ott is, ahol máskor vidámság és jókedv uralkodott, mint pl. a szüret idején a szőlőben.
 39. Ámos 5:25 Izráel… idején Ez a mondat kérdésnek is fordítható.
 40. Ámos 5:26 isteneitek… bálványait Vagy: „királyotok sátorát és bálványaitok zsámolyát”. Isten ebben a versben Asszíria bálványisteneit sorolja. Az ókori görög fordítás (LXX) a fentieken kívül még a Rafán (Romfa) nevű bálványt is említi.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes