A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 85 Hungarian New Translation (NT-HU)

Vigasztalódás elnyomatás után

85 A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára.

Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát.

Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela.)

Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét.

Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé!

Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod?

Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek?

Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást!

Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok.

10 Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.

11 Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.

12 Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.

13 Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.

14 Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

Zsoltárok 85 Hungarian Károli (KAR)

85  Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.

Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségébõl ] való foglyokat.

Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.

Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?

Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10 Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.

11 Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12 Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.

13 Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

14 Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján.

Viewing of
Cross references
Footnotes