A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 68 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A zenészek vezetőjének. Dávid zsoltáréneke.

68 Kelj fel, Istenünk, szórd szét ellenségeidet!
    Fussanak gyűlölőid szanaszét!
Ahogy a füstöt elfújja a szél,
    s a viasz szétolvad a tűzben,
úgy semmisüljenek meg a gonoszok
    Isten jelenlétében!
Az igazak pedig örülnek,
    és vigadnak Istennel együtt,
    ujjonganak Isten jelenlétében!
Énekeljetek Istennek!
    Énekkel dicsérjétek nevét!
Építsetek utat annak,
    aki száguldva közeledik a pusztán át:
JAH[a] az ő neve!
    Örvendjetek előtte!
Az árváknak édesapja,
    az özvegyeknek gondviselője vagy
    szent lakóhelyeden, Istenünk!
A magányosoknak Isten otthont szerez,
    a foglyokat a börtönből jólétre hozza ki,
    de a lázadók a forró sivatagban laknak.
Istenünk, mikor elindultál néped előtt,
    mikor kivezetted őket Egyiptomból,
    átvonultál a sivatagon, Szela
még a föld megremegett,
    az ég is megolvadt előtted!
Megrendült a Sínai-hegy,
    és megolvadt Izráel Istene előtt!
Ó, Istenünk, bőven adtál esőt,
    felüdítetted örökségedet, mikor eltikkadt.
10 Nyájad visszatért, és megpihent földjén.
    Istenem, még szegényeiket is megáldottad!
11 Az Úr adja a szót az asszonyok nagy seregének,
    ők viszik mindenfelé az örömhírt:
12 „Az ellenség királyai megfutamodtak,
    seregeik szétszóródtak!”
    A hadizsákmányt a háziasszonyok osztják szét.
13 Jut a zsákmányból azoknak is,
    akik otthon maradtak, a juhokat őrizni:
galamb szárnyait kapják, ezüsttel borítva.
    Bizony, ragyogó aranyszárnyakat kapnak!

14 A Mindenható szétszórta az ellenség királyait
    a Calmón-hegyen.
    Úgy hullottak, mint a hó![b]
15 Hatalmas a Básán hegye,
    magas csúcsai fenségesek,
    mégsem ez az Isten hegye!
16 Ti magas hegyek,
    ne vessétek meg Sion hegyét!
Mert a Siont választotta az Örökkévaló,
    ott is lakik örökké!
17 Hatalmas az Isten serege,
    sok ezer harci szekér,
velük együtt jön az Úr
    dicsőségben a Sínai-hegyről.
18 Örökkévaló[c] Isten, felmentél a magasságba.
    Dicsőséges győzelmi felvonulásodban
    foglyokat vezettél.
Embereket kaptál ajándékba,[d]
    még a lázadók közül is,
    hogy közöttük lakjál.

19 Áldott legyél Örökkévaló!
    Napról napra segítesz terheinket hordani.
    Te vagy megmentő Istenünk! Szela
20 Isten, a mi Istenünk ment meg minket,
    az Örökkévaló Isten szabadít meg a Haláltól!
21 Isten szétzúzza ellenségeinek fejét,
    betöri a bűnben élők kemény koponyáját!
22 Az Úr mondta:
    „Básánból is visszahozom az ellenséget,
    visszahozom a tenger fenekéről is,
23 hogy összetörd őket,
    és térdig gázolj vérükben.
Még a kutyák is lakmároznak belőlük!”

24 Mind látják győzelmi felvonulásodat, Istenem!
    Mindenki meg fog látni téged, Istenem, Királyom,
    mikor dicsőségesen bevonulsz!
25 Elől jönnek az énekesek,
    utánuk a zenészek,
közöttük csörgődobokkal
    a táncoló leányok.
26 Dicsérjétek és áldjátok Istent mindannyian,
    dicsérjétek az Örökkévalót, Izráel népe!
27 A kicsiny Benjámin törzse vezeti őket,
    jönnek Júda fejedelmei és egész népe,
    jönnek Zebulon és Naftáli vezérei!

28 Istenünk, mutasd meg hatalmadat!
    Mutasd meg hatalmadat, mint a régi időkben!
29 Királyok hoznak neked ajándékot
    jeruzsálemi Templomodba,
    így tisztelnek téged.
30 Istenünk, fenyítsd meg a nádasban lakó vadakat!
    Fenyítsd meg a bikákat az idegenek seregében!
Alázd meg őket,
    szórd szét a népeket, akik háborút akarnak!
Porban csúszva hozzák eléd gazdagságukat!
31 Egyiptomból fejedelmek hozzák ajándékaikat,
    Etiópia hamar feléd nyújtja kezét, Örökkévaló!
32 Énekeljen Istennek a Föld minden országa!
    Énekkel dicsérjétek Urunkat! Szela

33 Énekeljetek annak,
    aki harci szekerén száguld az ősi egeken!
Énekeljetek annak,
    aki mennydörgő hangon kiált!
34 Hirdessétek, hogy Isten mindenkinél hatalmasabb!
    Hirdessétek, hogy ő uralkodik Izráel fölött,
    hatalma nagyobb az egeknél!
35 Fenséges és félelmetes vagy, ó, Isten,
    szent lakóhelyeden!
Isten ad erőt és hatalmat népének!
    Áldott legyen az Isten!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 68:4 JAH Isten egyik neve az Ószövetségben. Talán a JHVH név rövidebb formája. A 18. versben is előfordul.
  2. Zsoltárok 68:14 Ez a vers az eredeti héber szövegben nehezen érthető.
  3. Zsoltárok 68:18 Örökkévaló Szó szerint: JAH. Ez Isten egyik neve az Ószövetségben. Talán a JHVH név rövidebb formája.
  4. Zsoltárok 68:18 Embereket… ajándékba Vagy: „ajándékokat osztottál az embereknek” — így szerepel néhány kéziratban és az Ef 4:8-ban is.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 68 Hungarian Károli (KAR)

68  Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára, éneke.

Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak elõle az õ gyûlölõi.

A mint a füst elszéled, úgy széleszted el õket; a mint elolvad a viasz a tûz elõtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elõl;

Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten elõtt, és ujjongnak örömmel.

Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az õ nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek elõtte.

Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az õ szentséges hajlékában.

Isten hozza vissza a számûzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.

Oh Isten, mikor kivonultál a te néped elõtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.

A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten elõtt, ez a Sinai hegy is az Isten elõtt, az Izráel Istene elõtt.

10 Bõ záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.

11 Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!

12 Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivõ asszonyok nagy csapatának.

13 A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.

14 Ha cserények között hevertek is: [olyanok lesztek, mint] a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy [mint] vitorla-tollai, a melyek színarany fényûek.

15 Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, [mintha] hó esett [volna] a Salmonon.

16 Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;

17 Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony [ezen] lakozik az Úr mindörökké!

18 Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai [hegyen] az õ szent [hajléká]ban.

19 Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütõk is [ide jönnek] lakni, oh Uram Isten!

20 Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.

21 Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.

22 Csak Isten ronthatja meg az õ ellenségeinek fejét, a bûneiben járónak üstökös koponyáját.

23 Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységébõl is kihozlak,

24 Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségbõl lakomázzék.

25 Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.

26 Elõl mennek vala az éneklõk, utánok a húrpengetõk, középen a doboló leányok.

27 A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!

28 Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az õ gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei [és] a Nafthali fejedelmei.

29 Istened rendelte el a te hatalmadat: erõsítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!

30 A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat.

31 Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.

32 Eljõnek majd a fõemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.

33 E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.

34 A ki kezdettõl fogva az egek egein ül; ímé, [onnét] szól nagy kemény szóval.

35 Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsõsége az Izráelen és az õ hatalma a felhõkben van.

36 Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erõt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!

Viewing of
Cross references
Footnotes