Add parallel Print Page Options

Záchrana vyvolených

Potom som videl, ako sa štyria anjeli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu:

Neškoďte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu!"

A potom som počul počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po dvanásťtisíc z každého z dvanástich kmeňov:

z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho,

z Aserovho, z Neftalího, z Manassesovho,

zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho,

zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.

Cirkev ako množstvo vyvolených

Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať, zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a Baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolesťami v rukách

10 a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od Baránka."

11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali:

12 Amen! Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov! Amen!"

13 Tu sa ma spýtal jeden zo starcov: Vieš, kto sú tí v bielych rúchach a odkiaľ prišli?"

14 Odpovedal som: Pán môj, ty to vieš." Povedal mi: To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny.

15 Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou.

16 Nebudú už trpieť hladom ani smädom, slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať.

17 Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasýti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí."