Add parallel Print Page Options

Ginapakamalaot sang Dios ang Indi Sinsero nga Pagpuasa

May ginhambal ang Ginoo kay Zacarias sang ikaapat nga adlaw sang bulan sang Kislev (ikasiyam nga bulan), sadtong ikaapat nga tuig sang paghari ni Darius. 2-3 Natabo ini pagkatapos nga ginpadala sang katawhan sang Betel si Sharezer kag si Regem Melec, upod ang ila mga tinawo, sa pagpangabay sa mga pari sa templo kag sa mga propeta nga pamangkuton ang Ginoo kon bala kinahanglan pa nga magpangasubo kag magpuasa sila sa ikalima nga bulan sa pagdumdom sang pagkaguba sang templo, pareho sa ginahimo nila sa malawig na nga mga tinuig. Kag amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom kay Zacarias: “Hambala ang tanan nga katawhan sang Israel pati ang mga pari, nga ang ila pagpuasa kag pagpangasubo sa kada ikalima kag ikapito nga bulan sa sulod sang 70 ka tuig wala nila ginahimo para sa akon. Kag kon magkaon sila kag mag-inom, ginahimo nila ina para lang sa ila kaugalingon nga kalipayan. Amo man ini ang mensahi nga ginpahambal ko sa mga propeta sadto, sang panahon nga mainuswagon pa ang Jerusalem kag madamo pa ini sang tawo pati ang mga banwa sa palibot sini, kag pati ang Negev[a] kag ang mga bulobukid sa nakatundan.”[b]

Nagsiling liwat ang Ginoo kay Zacarias, “Amo ini ang akon ginsiling sa akon katawhan: ‘Maghukom kamo sing husto. Ipakita ninyo ang kaayo kag kaluoy sa isa kag isa. 10 Indi ninyo pagpigusa ang mga balo nga babayi, mga ilo, mga imol, kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo. Indi kamo maghunahuna sing malain kontra sa isa kag isa.’

11 “Pero wala gid sila magsapak sa akon ginsiling. Ginsikway nila ini kag wala nila ginpamatian. 12 Ginpatig-a nila ang ila mga tagipusuon pareho sang bato, kag wala sila magpamati sa Kasuguan kag sa mga pulong nga ginpasugid sang akon Espiritu sa mga propeta sadto. Gani ako, ang Ginoo nga Makagagahom, akig gid katama. 13 Kag tungod nga wala sila magpamati sang akon ginsiling, indi man ako magpamati kon magpanawag sila sa akon. 14 Daw pareho ako sa buhawi nga nagpalapta sa ila sa iban nga mga lugar nga wala pa nila makadtui. Ginbayaan nila ang ila maayo nga duta nga indi na mapuslan kag indi na maestaran.”

Footnotes

  1. 7:7 Negev: Ang bagatnan sang Juda.
  2. 7:7 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.

Justice and Mercy, Not Fasting

In the fourth year of King Darius, the word of the Lord came to Zechariah(A) on the fourth day of the ninth month, the month of Kislev.(B) The people of Bethel had sent Sharezer and Regem-Melek, together with their men, to entreat(C) the Lord(D) by asking the priests of the house of the Lord Almighty and the prophets, “Should I mourn(E) and fast in the fifth(F) month, as I have done for so many years?”

Then the word of the Lord Almighty came to me: “Ask all the people of the land and the priests, ‘When you fasted(G) and mourned in the fifth and seventh(H) months for the past seventy years,(I) was it really for me that you fasted? And when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourselves?(J) Are these not the words the Lord proclaimed through the earlier prophets(K) when Jerusalem and its surrounding towns were at rest(L) and prosperous, and the Negev and the western foothills(M) were settled?’”(N)

And the word of the Lord came again to Zechariah: “This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice;(O) show mercy and compassion to one another.(P) 10 Do not oppress the widow(Q) or the fatherless, the foreigner(R) or the poor.(S) Do not plot evil against each other.’(T)

11 “But they refused to pay attention; stubbornly(U) they turned their backs(V) and covered their ears.(W) 12 They made their hearts as hard as flint(X) and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by his Spirit through the earlier prophets.(Y) So the Lord Almighty was very angry.(Z)

13 “‘When I called, they did not listen;(AA) so when they called, I would not listen,’(AB) says the Lord Almighty.(AC) 14 ‘I scattered(AD) them with a whirlwind(AE) among all the nations, where they were strangers. The land they left behind them was so desolate that no one traveled through it.(AF) This is how they made the pleasant land desolate.(AG)’”