Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Karwahe

Nakita ko pa gid ang apat ka karwahe nga nagapaguwa sa tunga sang duha ka bukid nga saway. Ang una nga karwahe ginaguyod sang pula nga mga kabayo, ang ikaduha ginaguyod sang itom nga mga kabayo, ang ikatatlo ginaguyod sang puti nga mga kabayo, kag ang ikaapat ginaguyod sang kambang nga mga kabayo. Makusog sila tanan. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sinang mga karwahe?” Nagsabat ang anghel sa akon, “Ina sila amo ang apat ka hangin sa kahawaan[a] nga nagapadulong halin sa presensya sang Ginoo sang bug-os nga kalibutan. Ang karwahe nga ginaguyod sang itom nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Ang karwahe nga ginaguyod sang puti nga mga kabayo nagapakadto sa nakatundan.[b] Kag ang karwahe nga ginaguyod sang kambang nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa bagatnan.”

Sang nagapadulong pa lang ang makusog nga mga kabayo, nagadali sila sa paglibot sa bug-os nga kalibutan. Nagsiling ang anghel[c] sa ila, “Sige, libuta na ninyo ang bug-os nga kalibutan.” Gani ginlibot nila ang bug-os nga kalibutan. Dayon naghambal sing mabaskog ang Ginoo[d] sa akon, “Tan-awa ang mga kabayo nga nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Sila ang magahatag sang kapahuwayan sa akon Espiritu[e] sa sina nga lugar sa aminhan.”

Ang Korona Para kay Josue

Nagsiling ang Ginoo sa akon, 10 “Kuhaa ang mga pilak kag mga bulawan nga regalo nila ni Heldai, Tobia kag Jedaya, kag lakat ka dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Ini sila nga apat nakabalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. 11 Ipahimo mo nga korona inang mga pilak kag mga bulawan. Dayon ibutang mo ang korona sa ulo sang pangulo nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13 Kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling, ‘Ang tawo nga ginatawag Sanga magauswag sa iya kahimtangan subong,[f] kag patindugon niya liwat ang akon templo. Padunggan siya bilang hari kag magadumala siya. Ang pari magatindog sa kilid sang iya trono[g] kag mangin maayo ang ila relasyon nga duha.’ 14 Mangin handumanan ang korona sa akon templo sa pagdumdom kanday Heldai,[h] Tobia, Jedaya, kag Josia[i] nga anak ni Zefanias.”

15 Ang mga tawo nga halin sa malayo nga mga lugar magakadto sa Israel kag magbulig sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. Kag matabo gid ini kon tumanon ninyo sing maayo ang Ginoo nga inyo Dios.

Footnotes

  1. 6:5 hangin sa kahawaan: ukon, espiritu sa langit.
  2. 6:6 nagapakadto sa nakatundan: sa Hebreo, nagasunod sa ila.
  3. 6:7 anghel: ukon, Ginoo.
  4. 6:8 Ginoo: ukon, anghel.
  5. 6:8 Espiritu: ukon, espiritu.
  6. 6:12-13 magauswag… subong: sa literal, magatubo sa iya ginahamtangan.
  7. 6:12-13 magatindog… trono: ukon, magapungko sa iya trono.
  8. 6:14 Heldai: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Helem.
  9. 6:14 Josia: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Hen.