Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon Parte sa Bulawan nga Bulutangan sang Suga kag sa Duha ka Kahoy nga Olibo

Nagbalik ang anghel nga nagpakigsugilanon sa akon kag ginpukaw niya ako kay daw sa natulugan ako. Nagpamangkot siya sa akon, “Ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Nakita ko ang isa ka bulawan nga bulutangan sang suga.[a] Sa ibabaw sini may yahong nga bulutangan sang lana. Sa palibot sang yahong may pito ka suga nga ang kada isa may pito ka tubo nga ginaagyan sang lana. May duha ka kahoy nga olibo sa kilid sini; ang isa sa tuo sang yahong kag ang isa sa wala.”

Dayon nagpamangkot ako sa anghel, “Sir, ano ang buot silingon sina?” Nagsabat siya, “Wala ka bala kahibalo kon ano ang buot silingon sina?” Nagsabat ako, “Wala, sir.” Dayon nagsiling siya sa akon, “Antes ko sabton ang imo pamangkot, pamatii ining mensahi sang Ginoo nga Makagagahom nga isugid mo kay Zerubabel:[b]

Zerubabel, matapos mo ang pagpatindog sang templo indi paagi sa kusog ukon ikasarang sang tawo kundi paagi sa akon Espiritu.[c] Bisan pareho kadako sa bukid ang kasablagan nga imo ginaatubang, pagatapanon ina. Matapos gid ang templo, kag samtang ginabutang ang katapusan nga bato sini, magasinggit ang mga tawo, ‘Ginoo, bendisyuni ini!’ ”[d]

Gani paagi sa anghel, ginhambal sang Ginoo sa akon nga matapos ang templo sa pagdumala ni Zerubabel, subong nga natukod ang pundasyon sini sa iya nga pagdumala. Kag kon matabo na ina mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. 10 May mga tawo nga nagayaguta tungod diutay pa lang ang nahimo sa pagpatindog sang templo. Pero magakalipay sila kon makita nila nga ginabutang na ni Zerubabel ang katapusan kag pinili nga bato sang templo.[e]

Dayon nagsiling sa akon ang anghel, “Inang pito ka suga nagarepresentar sang mata sang Ginoo nga nagatan-aw sa bug-os nga kalibutan.”

11 Nagpamangkot ako sa anghel, “Ano ang buot silingon sinang duha ka kahoy nga olibo sa tuo kag sa wala sang bulutangan sang suga? 12 Kag ano ang buot silingon sinang duha ka sanga sang kahoy nga olibo sa kilid sang duha ka bulawan nga tubo nga ginaagyan sang lana nga kolor bulawan?” 13 Nagsabat siya, “Wala ka bala kahibalo kon ano ang buot silingon sina?” Nagsabat ako, “Wala, sir.” 14 Gani nagsiling siya, “Nagakahulugan ina sang duha ka tawo[f] nga ginpili sa pag-alagad sa Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan.”

Footnotes

  1. 4:2 bulutangan sang suga: ukon, kandelero.
  2. 4:6 Zerubabel: Gobernador sang Juda sang panahon nga ginpadayon ang pagpatindog liwat sang templo.
  3. 4:6 Espiritu: ukon, espiritu; ukon, gahom.
  4. 4:7 Ginoo, bendisyuni ini: ukon, Katahom gid.
  5. 4:10 kon makita… templo: ukon, kon makita nila sa kamot ni Zerubabel ang tunton (higot nga pangtakos nga may pamug-at sa punta), nga ang buot silingon, nagapadayon sa pag-obra sila ni Zerubabel.
  6. 4:14 duha ka tawo: Si Josue kag si Zerubabel.

The Gold Lampstand and the Two Olive Trees

Then the angel who talked with me returned and woke(A) me up, like someone awakened from sleep.(B) He asked me, “What do you see?”(C)

I answered, “I see a solid gold lampstand(D) with a bowl at the top and seven lamps(E) on it, with seven channels to the lamps. Also there are two olive trees(F) by it, one on the right of the bowl and the other on its left.”

I asked the angel who talked with me, “What are these, my lord?”

He answered, “Do you not know what these are?”

“No, my lord,” I replied.(G)

So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel:(H) ‘Not(I) by might nor by power,(J) but by my Spirit,’(K) says the Lord Almighty.

“What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground.(L) Then he will bring out the capstone(M) to shouts(N) of ‘God bless it! God bless it!’”

Then the word of the Lord came to me: “The hands of Zerubbabel have laid the foundation(O) of this temple; his hands will also complete it.(P) Then you will know that the Lord Almighty has sent me(Q) to you.

10 “Who dares despise the day(R) of small things,(S) since the seven eyes(T) of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone[a] in the hand of Zerubbabel?”(U)

11 Then I asked the angel, “What are these two olive trees(V) on the right and the left of the lampstand?”

12 Again I asked him, “What are these two olive branches beside the two gold pipes that pour out golden oil?”

13 He replied, “Do you not know what these are?”

“No, my lord,” I said.

14 So he said, “These are the two who are anointed(W) to[b] serve the Lord of all the earth.”

Footnotes

  1. Zechariah 4:10 Or the plumb line
  2. Zechariah 4:14 Or two who bring oil and