Add parallel Print Page Options

Chúa Xác Quyết Sẽ Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Chúa phán với Môi-se, “Bây giờ ngươi hãy chờ xem những gì Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn. Ðúng là chỉ khi bị áp lực bởi một bàn tay mạnh mẽ thì nó mới chịu để họ ra đi, và chỉ với một bàn tay mạnh mẽ thì nó sẽ đuổi họ ra khỏi nước nó.”

Ðức Chúa Trời phán với Môi-se và nói với ông, “Ta là Chúa. Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp với tư cách Ðức Chúa Trời Toàn Năng,[a] nhưng Ta đã không cho chúng biết danh Ta là Chúa. Ta đã lập giao ước giữa Ta với chúng, để ban xứ Ca-na-an cho chúng, xứ chúng đã cư ngụ như kiều dân. Ta đã nghe những lời kêu van của dân I-sơ-ra-ên, những kẻ bị dân Ai-cập buộc làm nô lệ, và Ta đã nhớ lại giao ước của Ta. Vậy hãy nói với dân I-sơ-ra-ên, ‘Ta là Chúa. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi những gánh nặng của người Ai-cập. Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi ách nô lệ. Ta sẽ đưa tay ra cứu chuộc các ngươi và đoán phạt chúng bằng những đại họa. Ta sẽ nhận các ngươi là dân Ta, và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời[b] của các ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng giải cứu các ngươi khỏi những gánh nặng của người Ai-cập. Ta sẽ đem các ngươi về xứ Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Ta sẽ ban xứ ấy cho các ngươi làm sản nghiệp. Ta là Chúa.”

Môi-se thuật lại những lời ấy cho dân I-sơ-ra-ên, nhưng họ không nghe Môi-se nữa, vì tinh thần của họ đã tan vỡ, và cảnh nô lệ họ chịu quá ác nghiệt.

10 Chúa lại phán với Môi-se, 11 “Hãy đi, nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập phải để cho dân I-sơ-ra-ên rời khỏi nước của nó.”

12 Nhưng Môi-se thưa lại với Chúa, “Ngay cả người I-sơ-ra-ên mà còn không thèm nghe lời con, làm sao Pha-ra-ôn có thể nghe lời một kẻ ăn nói vụng về như con?”

13 Nhưng Chúa phán với Môi-se và A-rôn và ra lịnh cho họ phải đến với dân I-sơ-ra-ên và với Pha-ra-ôn vua Ai-cập để đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai-cập.

Gia Phả của Môi-se và A-rôn

14 Ðây là những trưởng tộc trong dòng họ của họ: Các con trai của Ru-bên, con đầu lòng của I-sơ-ra-ên, là Ha-nóc, Pan-lu, Hê-xơ-rôn, và Cạt-mi. Ðó là các gia tộc của Ru-bên.

15 Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sa-un con trai của người phụ nữ Ca-na-an. Ðó là các gia tộc của Si-mê-ôn.

16 Ðây là tên các con trai của Lê-vi, theo gia phả của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.

17 Các con trai của Ghẹt-sôn là Líp-ni, Si-mê-i, theo gia tộc của họ.

18 Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Ít-ha, Hếp-rôn, U-xi-ên. Kê-hát hưởng thọ được một trăm ba mươi ba tuổi.

19 Các con trai của Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. Ðây là gia tộc của Lê-vi theo gia phả của họ.

20 Am-ram cưới Giô-kê-bết cô của ông làm vợ. Bà sinh cho ông A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.

21 Các con trai của Ít-ha là Cô-ra, Nê-phéc, và Xích-ri.

22 Các con trai của U-xi-ên là Mi-sa-ên, Ên-xa-phan, và Sít-ri.

23 A-rôn cưới Ê-li-sê-ba làm vợ, bà là con gái của Am-man-na-đáp và là em gái của Nác-sôn; bà sinh cho ông Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma.

24 Các con trai của Cô-ra là Át-xia, Ên-ca-na, và A-bi-a-sáp. Ðó là những gia tộc của dòng họ Cô-ra.

25 Ê-lê-a-xa con trai A-rôn cưới một người trong các con gái của Pu-ti-ên làm vợ; bà sinh cho ông Phi-nê-a. Ðó là các tộc trưởng trong dòng họ Lê-vi, theo từng gia tộc của họ.

26 Chính hai ông A-rôn và Môi-se nầy là những người Chúa đã phán, “Hãy đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập theo từng đội ngũ của họ.” 27 Hai ông là những người đã nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập để đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập; chính là hai ông Môi-se và A-rôn nầy.

Môi-se và A-rôn Vâng Lịnh CHÚA

28 Một ngày kia Chúa phán với Môi-se trong xứ Ai-cập, 29 Chúa phán với ông, “Ta là Chúa; hãy đi nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập tất cả những gì Ta đã truyền cho ngươi.”

30 Nhưng Môi-se thưa lại trước mặt Chúa, “Con là người ăn nói vụng về, làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe lời con?”

Footnotes

  1. Xuất Hành 6:3 nt: El Shaddai (Thần Toàn Năng)
  2. Xuất Hành 6:7 ctd: Thần