Add parallel Print Page Options

Chúa Hứa với Si-ôn

Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi, Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta vì Si-ôn nổi ghen dữ dội. Phải, Ta vì nó nổi ghen và nổi giận tột cùng.’” Chúa phán, “Ta sẽ trở lại Si-ôn. Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Chân Thật. Núi của Chúa các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.” Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây khắp các nẻo đường của Giê-ru-sa-lem sẽ có các bô lão, cả nam lẫn nữ, ngồi nghỉ ngơi hưởng thọ. Người nào cũng cầm cây gậy trong tay để có thể đi đứng vững vàng vì đã cao niên trường thọ. Các con đường trong thành sẽ đầy những trẻ con, trai và gái, đùa chơi chạy nhảy.” Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Mặc dù trong những ngày ấy, đối với những kẻ sót lại của dân nầy, điều đó dường như không thể nào có được, nhưng trước mắt Ta, điều ấy mà không thể thực hiện được sao?” Chúa các đạo quân phán. Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Này, Ta sẽ cứu dân Ta về từ những nước ở phương đông và những nước ở phương tây. Ta sẽ đem chúng về sống trong Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng trong sự thành tín và trong sự công chính.”

Chúa các đạo quân phán, “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Trong những ngày ấy, các ngươi đã nghe miệng các tiên tri vốn có mặt khi nền Ðền Thờ, nhà của Chúa các đạo quân, được khởi công xây dựng, nói về việc đó rồi. 10 Vì trước những ngày ấy, công nhân không có việc làm, súc vật không được ai thuê mướn. Những ai ra vô thành đều không được an toàn vì quân thù luôn rình rập sát hại. Ngoài ra Ta đã làm ngơ để mọi người cứ tự do hãm hại lẫn nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những kẻ sót lại của dân nầy như những ngày trước nữa,” Chúa các đạo quân phán. 12 “Vì Ta đã cho hạt giống hòa bình thịnh vượng nẩy mầm: cây nho ra trái, đất sinh sản hoa màu, và trời ban sương móc. Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy thừa hưởng các phước hạnh ấy. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên, trước kia các ngươi đã bị nguyền rủa giữa các dân thể nào, nay Ta sẽ cứu các ngươi và biến các ngươi thành nguồn phước cho mọi người thể ấy. Chớ sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay các ngươi mạnh mẽ lên.”

14 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Như Ta đã quyết tâm giáng họa trên các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, và Ta đã không châm chước thể nào,” Chúa các đạo quân phán, 15 “thì trong những ngày ấy, Ta sẽ quyết tâm ban phước lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa cũng thể ấy. Chớ sợ hãi. 16 Ðây là những điều các ngươi phải làm: Nói với nhau sự chân thật, ở công đường[a] hãy xét xử công minh và giải quyết mọi sự nhằm đem lại hòa bình; 17 trong lòng các ngươi chớ ai có ý đồ đen tối hại người khác, chớ yêu mến việc thề gian thệ dối, vì Ta ghét tất cả những điều ấy,” Chúa phán.

Tinh Thần Kiêng Ăn Ðúng Ðắn

18 Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi rằng, 19 Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Cuộc kiêng ăn vào tháng tư, cuộc kiêng ăn vào tháng năm, cuộc kiêng ăn vào tháng bảy, và cuộc kiêng ăn vào tháng mười phải là những dịp vui mừng và hoan lạc, và là những kỳ lễ hội vui vẻ cho nhà Giu-đa.’ Vậy hãy yêu chuộng sự thật và hòa bình.”

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thu Hút Nhiều Người

20 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây người ta ở khắp nơi, dân trong nhiều thành phố, sẽ kéo đến. 21 Dân thành nầy sẽ đến nói với dân thành kia, ‘Chúng ta hãy đến tìm cầu ân huệ của Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo quân. Riêng phần tôi, tôi sẽ đi đến đó.’ 22 Nhiều dân tộc và các quốc gia hùng cường sẽ đến tìm kiếm Chúa các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem và tìm cầu ân huệ của Chúa.” 23 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Trong những ngày ấy mười người từ các dân khác ngôn ngữ với nhau sẽ vây lấy một người Giu-đa, nắm áo người ấy, và nói, ‘Xin cho chúng tôi đi với bạn, vì chúng tôi có nghe rằng Ðức Chúa Trời ở với bạn.’”

Footnotes

  1. Xa-cha-ri 8:16 nt: nơi cổng thành