Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem Ðược Chiến Thắng và Tương Lai Huy Hoàng

12 Lời sấm truyền:

Lời của Chúa nghịch lại I-sơ-ra-ên:

Chúa, Ðấng giương các tầng trời, Ðấng đặt nền trái đất, Ðấng tạo tinh thần trong mỗi người, phán thế nầy, “Này, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén rượu say cho các dân chung quanh, khi chúng đến bao vây Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong ngày ấy khi mọi dân trên đất kéo đến bao vây nó, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành một vầng đá nặng cho mọi dân; tất cả những kẻ muốn dời nó đi đều bị nó đè nát vụn. Quả thật mọi dân trên đất đều kéo nhau đến bứng nạy nó. Trong ngày ấy,” Chúa phán, “Ta sẽ đánh mọi ngựa chiến bằng cơn hoảng hốt và đánh kẻ cỡi nó bằng nỗi điên cuồng. Ta sẽ để mắt Ta gìn giữ nhà Giu-đa, và Ta sẽ đánh tất cả ngựa chiến của các dân bằng sự đui mù. Bấy giờ những kẻ lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng chúng rằng, ‘Dân Giê-ru-sa-lem được hùng mạnh là nhờ ở trong Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của họ.’ Trong ngày ấy Ta sẽ làm cho các thủ lĩnh của Giu-đa như những ngọn lửa giữa đống củi, như ngọn đuốc giữa đống rơm. Chúng sẽ thiêu rụi các nước bên phải, bên trái, và mọi nước chung quanh, trong khi dân cư Giê-ru-sa-lem vẫn sống tại chỗ mình trong Giê-ru-sa-lem. Chúa sẽ cứu các trại của Giu-đa trước, để vinh hiển của nhà Ða-vít và vinh hiển của dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ không rạng ngời hơn vinh hiển của nhà Giu-đa. Trong ngày ấy Chúa sẽ bảo vệ dân cư của Giê-ru-sa-lem; ngay cả những kẻ yếu ớt của chúng sẽ như Ða-vít; còn nhà Ða-vít sẽ như Ðức Chúa Trời, như Thiên Sứ của Chúa, đi trước chúng. Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ tìm và tiêu diệt tất cả các dân đến tấn công Giê-ru-sa-lem.”

Than Khóc Cho Ðấng Bị Ðâm

10 “Bấy giờ Ta sẽ đổ xuống trên nhà Ða-vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem một tinh thần tha thiết và khẩn khoản cầu xin, để chúng sẽ nhìn lên Ta, Ðấng chúng đã đâm. Chúng sẽ than khóc như than khóc con một mình đã mất, và chúng sẽ khổ đau như khổ đau vì con đầu lòng mình đã qua đời. 11 Trong ngày ấy tại Giê-ru-sa-lem sẽ có cuộc than khóc lớn, như người ta than khóc cho Ha-đát Rim-môn trong Ðồng Bằng Mê-ghi-đô. 12 Lúc ấy cả xứ đều sẽ than khóc. Gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy. Gia đình của nhà Ða-vít than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Na-than than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 13 Gia đình của nhà Lê-vi than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Si-mê-i than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 14 Tất cả các gia đình còn lại, gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy, và các vợ của chúng cũng than khóc riêng.”