A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Rom 16 Mam, Central (MVC)

Aku Pabl nqˈolbˈin

16  Kxel woqxeniˈn erman Febe kyeˈy, a tok te mojil toj Ttanim qMan Dios toj Cencrea. Kykˈmoˈnxa tiˈj tbˈi qAjaw Jesús tzeˈnkux tumil kyxol erman toj nimbˈil, ex kymojinxa tukˈa tkyaqiljo tiˈ taj, quˈn tiˈj ilaˈku o mojin, ex wukˈapekuy o mojine.

Kˈaˈ chex kyqˈolbˈiˈn Priscila ex Aquila, quˈn ayetziˈn wukˈajiˈy toj taqˈin Crist, a Jesús. Nim sikyˈx kyuˈn toj kychwinqil noq tuˈn npaja; nya oˈkqinxa nchin qˈoˈn chjonte, qalaˈ majqexjo, jniˈqe erman nya Judiyqe. Ikyxjo kyqˈolbˈinqexjiˈy jniˈ Ttanim Dios ok kychmoˈn kyibˈ toj tja Priscila ex Aquila. Ikyxjo te jun wukˈiy, a Epeneto, a tnejil nimil tiˈj Crist toj txˈotxˈ te Asia, ex nimxix kˈuˈjlin wuˈn. Kyqˈolbˈinxa Mariy, quˈn nimx o tzˈaqˈnin kyiˈja. Kyqˈolbˈinqexjiˈy nxjalila, a Andrónico exsin Junias, quˈn ayetzin wukˈajiˈy i ten toj tze; nimxix o tzˈel kyqanil kyxol tsanjil qAjaw, ex ayexix nej i nimin nwutza. Kyqˈolbˈinxa Ampliato, jun wukˈiy kˈuˈjlinxix wuˈn, quˈn nimilxix tiˈj qAjaw. Kyqˈolbˈinxa Urbano, jun qukˈa toj taqˈin Crist, ex te Estaquis, quˈn kˈuˈjlinxix wuˈn. 10 Kyqˈolbˈinxa Apeles, quˈn nimxix yekˈbˈil o kubˈ tqˈoˈn tojjo tnimbˈil tiˈj Crist, ex ikyxjo kye tbˈaj Aristóbulo. 11 Kyqˈolbˈinxjiˈy nxjalila Herodión, ex kye jniˈqe tzajnin tiˈj tbˈaj Narciso, quˈn ex nimilqe tiˈj qAjaw. 12 Kyqˈolbˈinxa Trifena, Trifosa ex Pérsida, quˈn nchi aqˈninxix wen toj taqˈin qAjaw. 13 Kyqˈoˈnxa jun qˈolbˈil te Ruf, quˈn tbˈanil nimil te qAjaw, junx tukˈa tnana, quˈn te wey nyakuj nnaniˈy. 14 Kyqˈolbˈinqexa Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, ex Hermas, junx kyukˈa kykyaqil nimil iteˈ kyukˈa. 15 Ex ikyxjo kyqˈolbˈinxa Filólogo, Julia ex Nereo tukˈax tanebˈ Olimpas, ex jniˈ kykyaqil nimil iteˈ kyukˈa.

16 Kyqˈolbˈinx kyibˈa kyxoliliˈy tukˈa tkyaqil kyanmiˈn; kykyaqilxjo jniˈ Ttanim Crist tzaluˈn nxi kyqˈoˈn jun qˈolbˈil kyeˈy.

17 Erman, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn kyok kykaˈyinjiˈy ayeˈ nchi jyon tumil tuˈn tel kypaˈn kyibˈ, quˈn noq jun tze nkubˈ kyqˈoˈn toj kybˈeˈy tuˈn kyja tolpaja tiˈj. Nya wenjo ikyjo, quˈn nya iky kyejiˈy xnaqˈtzbˈil o kybˈi. Kypamil kyibˈa kyiˈj, 18 quˈn mi nchi ajbˈin te qAjaw Jesucrist; qalaˈ texjo kyachbˈil nchi ajbˈine. Ex noq tuˈn kyyol ponix wen, nchi kubˈ kysbˈuˈn tal xjal, a mi ojtzqiˈn kyuˈn.

19 Tkyaqilx bˈilte qa manyor nimilqiˈy, ex tuˈntzin ikyjo tzunx nchin tzalajxa. Ex waja tuˈn tkubˈ kyyekˈinjiˈy kynabˈla bˈaˈn, me nya te bˈinchbˈil te nya bˈaˈn, qalaˈ te bˈinchbˈil teˈ tbˈanil. 20 Ex axit Dios, a tAjaw nukˈbˈil, kˈwel qˈonte tumil tuˈn tkubˈ tzˈaq tajaw il quˈn. Axit qAjaw Jesucrist kubˈ kyˈiwlin kyeˈy.

21 Jun qˈolbˈil kyeˈy tuˈn Timotey, a wukˈiy aqˈnil, ex kyuˈn Lucio, Jasón ex Sosípater, ayeˈ nxjalila. 22 Ayiˈn Tercio nchin tzˈibˈiˈn tiˈjjo uˈj luˈn, ex kxel nsmaˈn jun qˈolbˈil kyeˈy toj tbˈi qAjaw. 23 Jun qˈolbˈil tuˈn Gay kyeˈy; loqiˈn intiˈn toj tja, quˈn qˈoˈnku tuˈn, tuˈn tajbˈin te tkyaqil Ttanim qMan Dios. Ex ikyxjo tuˈn erman Cuarto ex erman Erasto, a ajlal pwaq toj tnam.

24 Noqit a t‑xtalbˈil Jesucrist ten kyukˈiy kykyaqila. Ikyxitjo.

Jun nimsbˈil te qMan Dios te bˈajsbˈil uˈj

25 Qnimsinks tbˈi qMan Dios, quˈn oˈkx aku kubˈ waˈbˈin kyeˈy jikyinxix tojjo Tyol, a o bˈaj nqˈmaˈn kyeˈy, ex tojjo xnaqˈtzbˈil tiˈj qAjaw Jesucrist. Ex atziˈn luˈn ikyxjo tzeˈnku bˈantlin tiˈj tuˈn Dios atxix ojtxe, teˈ naˈmxtaq tkubˈ xkye tkyaqil. 26 Me atziˈn jaˈlin o yekˈit tuˈn a kubˈ kytzˈibˈin yolil Tyol Dios, ikyxjo tzeˈnkuˈ tqˈma qMan. Atzin bˈantlin tiˈj tuˈn Dios, ewintaq, me atziˈn jaˈlin o yekˈajtz toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈntzin t‑xi kynimiˈn, ex tuˈn tkubˈ kynimiˈn. 27 Oˈkx Diosjo junchˈin bˈilte ex ojtzqilte tkyaqil. Ex nimxitjo tbˈi te jun majx, noq tuˈn qAjaw Jesucrist. Ikyxitjo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes