Add parallel Print Page Options

Tuˈj Matey

Aye t‑xeˈchil jaˈ saje Crist(A)

Atzin te luˈn atzin tajlal t‑xeˈchil Jesucrist, a tzajnin tiˈj qtzan David ex tiˈj qtzan Abraham:

Ante Abraham, ttata Isaac, a ttata Jacob, a ttata Judá junx kyukˈa ttziky ex titzˈin. Ante Judá tukˈa Tamar, ayeˈ kytata Fares tukˈa Zara. Ante Fares ttata Esrom, a ttata Aram, a ttata Aminadab, a ttata Naasón, a ttata Salmón. Ante Salmón tukˈa Rahab, ayeˈ ttata Booz, ex ante Booz tukˈa Rut, ayeˈ ttata Obed, a ttata Isaí. Ante Isaí, ttata David, a nmaq kawiltaq. Ante David ttata Salomón, a taljo t‑xuˈjlbˈin Urías. Ante Salomón ttata Roboam, a ttata Abías, a ttata Asa, a ttata Josafat, a ttata Joram, a ttata Uzías, a ttata Jotam, a ttata Acaz, a ttata Ezequías, 10 a ttata Manasés, a ttata Amón, a ttata Josías, 11 a ttata Jeconías kyukˈa txqantl titzˈin, a teˈ kyxi jtzˈoˈn aj Israel tzmax toj txˈotxˈ te Babilonia.

12 Axsa toj Babilonia ante Jeconías ok te ttata Salatiel, a ttata Zorobabel, 13 a ttata Abiud, a ttata Eliaquim, a ttata Azor, 14 a ttata Sadoc, a ttata Akim, a ttata Eliud, 15 a ttata Eleazar, a ttata Matán, a ttata Jacob, 16 a ttata Jse, a tchmil Mariy, a tnana Jesús, a ok tbˈi te Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios tuˈn tok te Kolil.

17 Ikytziˈn, attaq kyajlajaj tyajil tzajnin tiˈj Abraham tzmaxiˈ tej tul itzˈje David; ex kyajlajaj tyajil tzajnin tiˈj David, tej kyxi jtzˈoˈn aj Israel tzmax toj txˈotxˈ te Babilonia. Ex attaq kyajlajaj tyajil tzajnin, atxix teˈ kyxi jtzˈoˈnxjal toj Babilonia tzmax tej tul itzˈje Crist.

Ajo titzˈjlin Jesús(B)

18 Atzin titzˈjlin Jesucrist ikytziˈn kyjaluˈn:

Ante Mariy, a tnana, otaq bˈant tiˈj, tuˈn tmeje tukˈa Jse. Me tej naˈmtaqx kykubˈ kẍe junx, bˈeˈx ok tzˈaq tal Mariy, noq tuˈn tipin Xewbˈaj Xjan. 19 Me ante Jse, a tuˈn toktaq te tchmil, tej tok tkaˈyin qa otaq tzˈok tzˈaq tal Mariy, kubˈ t‑ximin tuˈn tkubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa, quˈn jun ichin tzˈaqle, ex kubˈ t‑ximin qa noq otaq skˈon Mariy tal. Me tkyˈeˈtaq tuˈn tel tqanil kywutzxjal, tuˈntzintla mi kubˈ kybˈinchinxjal mibˈin tiˈj Mariy; qalaˈ kubˈ t‑ximin tuˈn chebˈetaq tuˈn tkubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa toj ewajil.

20 Ex tzmataq nximin tiˈjjo lo, ok tyekˈin jun t‑angel qAjaw tibˈ te toj wutzikyˈ, ex xi tqˈmaˈn te: Jse, ay tyajil qtzan nmaq kawil David. Mi xobˈa tuˈn tjaw mejey tukˈa Mariy, quˈn atzin tal k‑itzˈjil nya tkˈwal jun ichin, qalaˈ tuˈn Xewbˈaj Xjan. 21 Quˈn k‑itzˈjil jun tal qˈa, ex k‑okil tqˈoˈn tbˈi Jesús. K‑okil tbˈi ikyjo, quˈn kchi kletil xjal toj il tuˈn.

22 O bˈaj tkyaqiljo lo, noq tuˈn tjapiˈn yol tzaj tqˈmaˈn qAjaw tuˈn yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqˈma:
23     Jun tal txin, a naˈmxtaq tlonte ichin,
ex tzul itzˈje jun tal tal qˈa.
    Ex k‑okil juntl tbˈi Emanuel,
a ntqˈmaˈn qa Dios qukˈa.

24 Tej tjaw sakˈpaj Jse toj twatl, kubˈ tbˈinchin tzeˈnkuxjo otaq tqˈma t‑angel qAjaw te, ex bˈeˈx xi tkˈleˈn Mariy te t‑xuˈjil. 25 Me mix i kubˈe kẍe junx, tzmaxiˈ tej tul itzˈje tnejil tal, a qˈa, a otaqxi tzˈok tzˈaq. Ex ok tqˈoˈn tbˈi Jesús.