Add parallel Print Page Options

Kyxnaqˈtzbˈil Parisey(A)

I tzaj laqˈe junjun Parisey, junx kyukˈa junjun xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil tkˈatz Jesús, aye otaq chi kanin Jerusalén. Teˈ tok kykaˈyin junjun t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, qa mix i txˈajine, teˈ kyok ten waˈl, tzeˈnku ntenetaq kyuˈn Parisey exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil; tuˈntzin ikyjo, i bˈaj ok ten yolbˈilkye. Quˈn ayetziˈn Parisey exqetziˈn xjal antza lipcheqektaq tiˈjjo xnaqˈtzbˈil, a kyij yekˈin kye kyuˈn qtzan kytaˈẍ, nlayxtaq chi waˈn qa mina ẍi txˈajin nej toj jun tumil tzeˈnkuxjo nbˈanttaq kyuˈn. Ex tzeˈnku nchi meltzˈaj loqˈil, nlay cheˈx waˈl, qa mina ẍi txˈajin. Ex atx txqantl, tzeˈnku tuˈn tbˈaj ja txjet jniˈ tkˈwel kykˈwaˈ, jniˈ kyxar, jniˈ kylaq kxbˈil ex jniˈ kywatbˈil.

Tuˈnpetziˈn, xi kyqanin Parisey exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil te Jesús: ¿Titzin quˈn mina nkubˈ kynimin t‑xnaqˈtzbˈiˈn a jniˈ kyij yekˈin qe ojtxe kyuˈn qtzan qtaˈẍ? Quˈn mina nchi txˈajin tzeˈn nchi waˈn.

I xi ttzaqˈwin Jesús: Twutzx tej tqˈma yolil Tyol Dios, a Isaías ojtxe, tiˈjjo kyxmiletzˈila, teˈ tqˈma:
    A ayiˈy nchin nkubˈ kynaˈn,
me noq tukˈa kytziˈy.
    Me atzin kyanmiˈn tzunx nloˈchj wen.
    Ntiˈx tajbˈin nchin kubˈ kynaˈn ikyjo,
    quˈn antza tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil ichin lipcheqekiy.

Ma kyij kytzaqpinjiˈy tkawbˈil Dios, noq tuˈn tkubˈ kybˈinchinkujiˈy a kye kyajbˈil, ex tuˈn mina tzˈel naje toj kykˈuˈja, ma kyij kytzaqpinjiˈy te Dios. 10 Quˈn tqˈma Dios tuˈn tsan, a Moisés: Kyniminku kytatiy ex kynaniy, chiˈ, ex ankye teˈ k‑elil tzaqpaj ttzi te ttata ex te tnana, il tiˈj tuˈn tkyim. 11 Me ankyeˈ nkyqˈmaˈn, qa at jun manbˈaj mo jun txubˈaj xkanin qanil jun tiˈ te tkˈwal mo te tal, bˈaˈn tuˈn t‑xi tqˈmaˈn kˈwalbˈaj te: Mina. Nlay txi nqˈoˈn kyeˈy, quˈn jotxjo jniˈ at weˈy corban, atzin n‑ele kxel nqˈoˈn te Dios, aj nkyima. 12 Ex nkyqˈmaˈn: Aˈltziˈn kqˈmalte ikyjo, ntiˈl il tiˈj tuˈn tmojin tiˈj ttata mo tiˈj tnana. 13 Ikytziˈn ma bˈajel kyikyˈinejiˈy a Tkawbˈil Dios, tuˈn tpajjo kyij yekˈiˈn kyeˈy kyuˈn qtzan kytaˈẍa. Ex nimx txqantl nbˈaj kubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnqeku lo.

14 I xi ttxkoˈn Jesús jniˈ xjal tkˈatz, ex xi tqˈmaˈn kye: Chin kybˈintziˈn, ex tzˈelku kynikyˈa te: 15 Nya teˈ tiˈchaqku tiˈ nbˈaj tuˈn jun xjal, nxi qˈonte toj il, qalaˈ ikytzin a teˈ n‑etz toj ttzi, quˈn toj tanmin njatze. 16 Alkye taj tuˈn tok tbˈiˈn in tok tbˈiˈntz, exsin in tkubˈ tbˈinchiˈntz.

17 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, el tpaˈn Jesús tibˈ kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, exsin i okx toj jun ja antza.

Xi kyqanin t‑xnaqˈtzbˈin tiˈjjo bˈaj tqˈmaˈn, ex tiˈtaq tzˈelpine.

18 Xi tqˈmaˈn kye: Ex ikyx kyejiˈy, ¿Mi s‑el pjet toj kynabˈla? ¿Ma mitzin n‑el kynikyˈa te qa tkyaqiljo nbˈaj tuˈn jun xjal, nlay txi tiˈn toj il, 19 quˈn toj tkˈuˈj nbˈaj kupine, ex nya toj tanmin, ex tqanku n‑exl? (Antza ntqˈmaˈne qa a jniˈ nxi tnikyˈbˈin jun xjal, ntiˈ tkyˈi.) 20 Me a nbˈajetz toj ttzi, apente iljo, 21 quˈn tuˈn toj tanmin nbˈaj tzaj anqˈine. Ex toj tanminxjal nbˈaj tzaj anqˈine jniˈ nya wen ex tuˈn tbˈaj kubˈ bˈinchit: Tzeˈnku aj pajil, tzeˈn elqˈin, jniˈ bˈiˈyin, 22 tzeˈnku tkyaqil kyˈaˈjin, ex tuˈn tpon tkˈuˈj jun xjal tiˈjjo at te juntl, ex jniˈ sbˈubˈl, ex tkyaqil tzeqbˈil, ex jniˈ loˈchj kˈuˈjbˈaj, ex jniˈ iqj yol, ex jniˈ kynimsil kyibˈxjal, exqetziˈn ntiˈ kynabˈl. 23 Tkyaqilxjo jniˈ tiˈchaqku tiˈ, a nya wen, nbˈaj kubˈ kybˈinchin, ex tuˈn anetziˈn nchi bˈinchine il, quˈn tuˈn toj kyanmin nbˈaj tzaj anqˈine jniˈ ikyjo.

Tnimbˈil jun qya nya aj Judiy(B)

24 Bˈeˈxsin xiˈ Jesús toj jun najbˈil najchaq, Tiro, tbˈi. Okx toj jun ja kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin; tkyˈeˈtaq tuˈn tiwle tuˈn aˈla, me mix bˈante tewin, 25-26 quˈn el tqanil toj twiˈ jun qya aj Sirofenisia, jun qya nya Judiy. Me atziˈn qya attaq jun ttxin tokxtaq jun taqˈnil tajaw il toj tanmin. Teˈ tkanin, kubˈ meje twutz Jesús, ex kubˈsin twutz te, tuˈn tex tlajoˈn taqˈnil tajaw il toj tanmin tal.

27 Me ante Jesús xi tqˈmaˈn te: Yonkuy nej, tuˈn kyxi nmojinjiˈy nxjalila, quˈn nya wen tuˈn tel kywa tal kˈwal, exsin tuˈn t‑xiˈ kye chit, quˈn noqit tuˈn kybˈaj waˈn tal kˈwal nej, exsin kxel xiljo kye chittz. Ikyqintzin wejiˈy kyukˈa nxjalila; nej kchi okil nkaˈyiˈn, ex kxel nqˈoˈnjiˈy kyeˈ a ntiˈ at kye.

28 Ex xi ttzaqˈwin qya: Ikyx te tten, Tata. Me kaˈntzin kye tal chit nchi waˈn kye tjaqˈ meẍ tiˈjjo tbˈuchil wabˈj nbˈajel tzˈaq kyuˈn kyajaw. Ikyqintzintla wejiˈy, qˈontz chˈin weˈ tiˈjjo nxi tqˈoˈn kye t‑xjalila.

29 Tuˈntziˈn tyoljo qya ikyjo, xi ttzaqˈwin Jesús te: At nim tnimbˈila wiˈja, tuˈn ẍin tzaj ttzaqˈwin ikyjo. Kux tzˈajxiy tjay. Atzin taqˈnil tajaw il ma tzˈex toj tanmin tala.

30 Atzin teˈ tkanin qya tja, kuẍletaqjo tal twiˈ twatbˈil, quˈn otaq tzˈexjo taqˈnil tajaw il toj tanmin.

Jun xjal ẍonẍ ex xtiq qˈanit tuˈn Jesús

31 Etz Jesús tojjo txˈotxˈ, jaˈ i ponin kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, ex i ikyˈku tojjo najbˈil Sidón, tuˈn kykanin juntl majl toj ttxˈotxˈ Decápolis, ttzi Nijabˈ te Galiley. 32 Tej tkanin antza, qˈiˈn jun xjal ẍonẍ ex xtiq twutz, ex xi kyqˈmaˈn a iqilte te Jesús, tuˈn tkubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈaj tuˈn tel weˈ.

33 Ex kypaˈn Jesús kyibˈ kyjunalx tukˈaˈ xjal, jaˈ mixtaq aˈl at, exsin i okx tqˈoˈn twiˈ tqˈobˈ kyoj tẍkyin, ex i ok takˈsin twiˈ tqˈobˈ tukˈa taˈl ttzi. Ok tmikoˈn taqˈjo xjal, 34 ex jaw kaˈyin twutz kyaˈj, ex jaw t‑xew.

Xi tqˈmaˈn te ichin: Efata. Atziˈn n‑ele, ku kyxi jaqliych.

35 Texjo tqan, bˈeˈx i jqet tẍkyin ẍonẍ, ex bˈeˈx bˈant tyolin.

36 Teˈ kyul kykˈatzjo xjal, xixix toqxenin Jesús kye, tuˈn mix aˈl qe, tuˈn t‑xi kyqˈmaˈn a otaq bˈant tiˈjjo ẍonẍ ex xtiq. Me teˈ t‑xi tqˈmaˈn ikyjo kyexjal, noqx kyjaˈ i ok tenil qˈmalte tqanil.

37 Otaq chi bˈaj jaw kaˈylaj tuˈn ikyjo, ex kyqˈma: Tkyaqilx tbˈanilx nbˈaj bˈant tuˈn. A ajinqe ẍonẍ nbˈaj bˈant kybˈiˈn, ex xtiq nbˈaj bˈant kyyolin tuˈn, chi chiˈ.