Add parallel Print Page Options

Tej t‑xi qˈiˈn Jesús twutz Pilat(A)

15  Atzaj teˈ qsqix, bˈaj ok kychmoˈn kynejil pale kyibˈ kykyaqilx kyukˈa xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, kyukˈa jniˈ nmaq xjal ex kyukˈa jniˈ nmaq kawil. Xi kyjtzˈoˈn Jesús wen, ex xi qˈiˈn twutz Pilat.

Teˈ tkanin, xi tqanin Pilat te: ¿Atzinjiy nmaq kawil kye Judiy?

Axa ma qˈmante, chi Jesús.

Ayetzin kynejil pale nimx ja bˈant kyuˈn tiˈj Jesús twutz Pilat.

Xi tqanin juntl majl Pilat te: ¿Ntiˈxsin chˈin ntqˈmaˈn? ¡Bˈinqexsin jniˈxsin nkyqˈmaˈn tiˈja!

Noq jaw kaˈylaj Pilat, tuˈn mix xi ttzaqˈwine Jesús.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pilat, tuˈn tkubˈ bˈyet Jesús(B)

Me ante Pilat, a aj kawil, aj tikyˈ junjun Xjan Qˈij, kukx nxi ttzaqpiˈntaq jun xjal, a tkuˈxtaq toj tze. Me nejtaq nxi tqanin alkye kyajxjal tuˈn t‑xi tzaqpet. Attaqtzin jun ichin, Barrabás tbˈi, tkuˈxtaq toj tze, kyukˈa jteˈl tukˈa, kybˈiybˈin toj jun qˈoj bˈaj kyiˈj kawil te Rom. I bˈaj xitzin tiljo jniˈ xjal qˈmalte te Pilat, ex i ok ten qˈmalte te, tuˈn tjatz ttzaqpiˈn jun xjal tzeˈnkuxtaqjo ntene kyuˈn.

I xi ttzaqˈwin Pilat: ¿Kyajtziˈn tuˈn t‑xi ntzaqpinjiˈy Jesús, a nmaq kawil kye Judiy? 10 Quˈn el tnikyˈ te qa noqtaq tuˈn tloˈchj kykˈuˈjjo kynejil pale otaq txi kyine. 11 I bˈaj ok ten kynejil pale qˈmalte kye jniˈ xjal, tuˈn t‑xi kyqanin te Pilat, tuˈn t‑xi tzaqpet Barrabás.

12 Xitzin tqanin Pilat kye: ¿Titzin kyajtza tuˈn tok nbˈinchiˈn tiˈjjo ichin luˈn, a tok tbˈi kyuˈn te nmaq kawil kye Judiy?

13 Jotqex i bˈaj jaw ẍchˈin: ¡Pejkˈinka twutz cruz tuˈn tkyim! chi chiˈ.

14 Xi tqanin juntl majl Pilat: ¿Tinquˈn? ¿Tiˈxsiˈn nya wen ma tbˈinche? chiˈ.

Xi kytzaqˈwin juntl majl kujxix wen.

¡Pejkˈinka twutz cruz tuˈn tkyim!

15 Tkyˈeˈtaq Pilat tuˈn ttzaj kyqˈoj xjal tukˈa. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx xi ttzaqpiˈn Barrabás, ex bˈeˈx xi tqˈoˈn Jesús kye xqˈuqil te aj Rom, tuˈn tok kypejkˈin twutz cruz tuˈn tkyim.

16 Xi kyiˈn xqˈuqil te aj Rom twiˈ tpeˈn kawbˈil, ex bˈaj ok kychmoˈn jniˈ kybˈaj. 17 Ok kyqˈoˈn jun xbˈalin tiˈj, kyaq kaˈyin, tzeˈn t‑xbˈalin jun kawil, noq tuˈn tok kyxmayinku. Bˈaj kubˈ kyxpatxˈiˈn tqan txˈiˈx, ex ok kymujbˈin ttxaˈn. Jax kyqˈoˈn toj twiˈ nyakuj jun toj twiˈ nmaq kawil, 18 exsin i bˈaj ok tentz ẍchˈil tiˈj: Nimxit tbˈiˈy, ay nmaq kawil kye aj Judiy, chi chiˈ.

19 I bˈaj ok ten jemil toj twiˈ Jesús tukˈa tze, bˈaj ok kytzubˈin tiˈj, ex bˈaj kubˈ meje twutz, nyakutlaj nchi kˈulenaj twutz. 20 Kybˈajlinxi xmayin tiˈj, el kyiˈn xbˈalin, a ok kyqˈoˈn, exsin ok kyqˈoˈn a t‑xbˈalin toktaq, exsin etz kyiˈn tpeˈn ja te kawbˈil, a jaˈ tuˈn tok kypejkˈin twutz cruz.

Tej tjaw pejkˈit Jesús twutz cruz(C)

21 Attaq jun ichin aj Cirene, Simun tbˈi, ttata Lejantr ex Ruf, n‑ikyˈkutaq antza tzajnin toj tbˈe. Teˈ tok kykˈulbˈin, ok kyqˈoˈn il tiˈj tuˈn t‑xi tiqin tcruz Jesús. 22 Pon kyin toj jun najbˈil Gólgota tbˈi, atzin tzˈelpine bˈibˈaj ikyjo: Ja taˈ tbˈaqil twiˈ kyimnin. 23 Xi kyqˈoˈn vin smaˈnx tukˈa taˈl mir te, tuˈn mina tnaˈyeku kyixkˈoj. Me mix xi tkˈwaˈne. 24 Bˈeˈxsin jaw kypejkˈiˈn xqˈuqil te Rom twutz cruz, ex bˈaj kubˈ kypaˈn t‑xbˈalin Jesús kywutz. Me nej, i bˈaj saqchan tiˈj alkyetaq tuˈn tkanbˈinte, tuˈn t‑xi tiˈn. 25 Bˈeljaj or te qlixje teˈ tjaw kyqˈoˈn Jesús twutz cruz. 26 Ok kypejkˈin jun tzˈlan tibˈajxi twiˈ, me nej ok kytzˈibˈin twutz kyjaluˈn: Ate Jesúsjo, a Nmaq Kawil kye aj Judiy.

27 Junx tukˈa Jesús jaw kyqˈoˈn kabˈe ileqˈ twutz cruz, jun toj tman qˈobˈ ex juntl toj tẍnayaj. 28 Ikytzin japin bˈajjo Tyol Dios tiˈj Jesús, a ntqˈmaˈ: Ok qˈoˈn tzeˈnku jun ileqˈ.

29 Ex jniˈqe xjal nchi bˈaj ikyˈxtaq antza, noqx nchi bˈaj yasintaq tiˈj, ex noqx nja kyyekin tiˈj kywiˈ te kyxmaybˈil tiˈj, ex kyqˈma: ¡Nyakutzin atejiy nqˈmante tuˈn tjaw tyuchˈiˈn tnejil ja te naˈbˈl Dios, exsin tuˈn tbˈant juntl tuˈn toj oxe qˈij! 30 Klomiltzin tibˈa jaˈlin, ex qˈinkutz tibˈa twutz cruz, chi chiˈ.

31 Ikyx nbˈaj kyqˈmaˈntaqjo jniˈ kynejil pale exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Nbˈaj kubˈ kyqˈmaˈntaq kyxolile: ¿Tzeˈn tten nbˈaj klettaq junjuntl xjal tuˈn, me antetz, mi nbˈant tklonte tibˈ? chi chiˈ. 32 In tkuˈtz twutz cruz jaˈlin, tuˈn tok qkaˈyin, ex tuˈn t‑xi qnimin, qa twutzxix qa a Crist, a Kolil ex nmaq kawil te aj Israel.

Ex ikyqexljo yoˈlqekstaq tukˈa twutz cruz, noqx nchi yasin, ex noqx nchi bˈaj xmayintaq tiˈj.

Tej tel kyim Jesús(D)

33 Teˈ tok kabˈlaj qˈij, ex tzmaxi toj oxe or te qale, bˈeˈx ok yupj twutz txˈotxˈ. 34 Ax orjo jaw ẍchˈin Jesús kujxix wen, ex tqˈma: Eloi, Eloi, lama sabactani. Atzin tzˈelpine ikyjo: ¡NMan Dios! ¡NMan Dios! ¿Tiˈxsin quˈn ma chin kyij ttzaqpiˈn?

35 At junjun bˈaj bˈinte, kyxolxjo iteˈxtaq axsa ex bˈaj kyqˈma: Kybˈinxsiˈn, luˈ nqˈolbˈin tiˈj Elías, a yolil Tyol Dios.

36 Ex jun paqx el rinin jun jyolte chˈin bˈuˈẍ. Kux tmulin toj vin txˈam, ex ok tkˈloˈn tiˈj twiˈ jun ptzˈan, tuˈn t‑xi tkˈwaˈn Jesús. Bˈaj xi kyqˈmaˈn xjal te: ¡Ax tenkuj! Jekytzin tzul Elías qˈilte, tuˈn tkuˈtz twutz tcruz.

37 Jaw ẍchˈin Jesús kujxix, ex bˈeˈx el kyim. 38 Atzin xbˈalin tokxtaq tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, bˈeˈx kubˈ laqj te kabˈe; tzaj xkye tiˈjjo ttxaˈn jawl, tuˈn tkˈul kanin tiˈjjo juntl ttxaˈn twutz txˈotxˈ.

39 Atzin kynejineljo xqˈuqil te Rom, waˈltaq twutz Jesús, teˈ tok tkaˈyin otaq tzˈel kyim, tqˈma kyjaluˈn: Twutzx tetz Tkˈwal Diostaq teˈ ichin lo.

40 Najchaq nchi bˈaj kaˈyintztaq junjun qya; kyxol atetaq Mariy, aj Xleˈn, ex Salomé, exsin Mariy, tnana jun Santyaw kyitzˈin kyibˈ tukˈa Jse. 41 Ayetziˈn qya, ayeˈ i bˈaj bˈet tukˈa Jesús teˈ nbˈettaq toj Galiley, ex i mojin tukˈa, me nya oˈkqexjo, ex iteˈxtaq txqantl ncheˈxtaq tukˈa Jerusalén.

Tej tkux muquˈn Jesús(E)

42 Atzaj teˈ qok yupj tojjo qˈij anetziˈn, jotxtaq xjal tuˈn tbˈanttaq kyten te junxil qˈij, a qˈij te ajlabˈl, a jaˈ mix aˈltaq tuˈn taqˈnin. 43 Ante Jse aj Arimatey, jun xjal nimxixtaq toklin kyxol kawil ex nyoˈntaq tiˈjjo Tkawbˈil Dios, el tiˈn tchewil tiˈj, exsin xiˈ tukˈa Pilat, a kawil, qanil teˈ t‑xmilil Jesús, tuˈn tel tiˈn twutz cruz, ex tuˈn t‑xi muqbˈaj toj jul. 44 Teˈ tbˈinte Pilat qa otaq kyim Jesús, bˈeˈx jaw kaˈylaj, exsin xi ttxkoˈn kynejiljo kawil xqˈuqil, tuˈn t‑xi tqanin te qa otaq kyim. 45 Teˈ tbˈaj tqˈmaˈn tkyaqil te Pilat, bˈeˈxsin xi ttziyin te Jse, tuˈn tel tiˈn, ex tuˈn tokx tmuquˈn. 46 Tzaj tlaqˈoˈn Jse jun iqbˈil tbˈanilx wen, kutz tiˈn t‑xmilil Jesús twutz cruz, bˈaj tptzoˈn wen tojjo iqbˈil, exsin okx tqˈoˈn toj jun jul, kyij tjpuˈn tukˈa jun ma tij abˈj. 47 Ayetzin Mariy, aj Xleˈn, exsin Mariy, tnana Jse, nchi kaˈyintaq jaˈ okxi muquˈn.