Add parallel Print Page Options

Tej t‑xi xkye taqˈin Juan, a Jawsil Aˈ(A)

Nkawintaq te Poncio Pilat toj txˈotxˈ te Judey tojjo jweˈlajaj abˈqˈe tjaqˈ tkawbˈiljo nmaq kawil toj Rom, Tiberio tbˈi. Atzinte Herodes tzuntaq nkawin teˈ toj Galiley; atziˈn titzˈin, a Lip tbˈi, tzuntaq nkawin teˈ kyoj txˈotxˈ te Iturey ex toj Traconit. Ex kawiltaq teˈ Lisanias toj Abilinia. Ayetaqtziˈn kye Anás tukˈa Caifás nmaq paleqetaq kyeˈ kyxol aj Judiy. Tojjo ambˈil anetziˈn ex tojjo jun txˈotxˈ jaˈ ntiˈyetaq kynajbˈilxjal, kubˈ toqxenin Dios Tyol te Juan, a tkˈwal Zakariy.

Tuˈnpetziˈn, ate Juan ikyˈ teˈ kyojile jniˈ najbˈil, a iteˈtaq nqayin tkˈatzjo nim aˈ Jordán tbˈi, ex tqˈma kyexjal qa iltaq tiˈj tuˈn tajtz tiˈj kyanmin toj tkyaqil nya bˈaˈn toj kychwinqil, ex tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, te jun yekˈbˈil qa otaq najsit kyil tuˈn Dios. Iky bˈajjo tzeˈnkuxjo otaq ttzˈibˈe qtzan Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe. Chiˈ kyjaluˈn:

Ex bˈijte tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla kujxix wen toj tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈ kynajbˈilxjal toj, a xi tqˈmaˈn kyjaluˈn:
Kybˈinchim kyteˈn twutz qAjaw; kyqˈoˈnx kyanmiˈn teˈ jikyinxix wen.
Tkyaqiljo a nya bˈaˈn toj kychwinqila, il tiˈj tuˈn ttxˈixpit;
ikyxjo tzeˈnku jun bˈe, a tuˈn tjikyimixjo, a ma txlaẍ taˈye,
ex tuˈn tnojsitjo jniˈ jul at toj,
ex tuˈn tbˈaj jaw pixkˈitjo ma tij jawnin, aj tul jun nimx toklin.
Ikytziˈn, il tiˈj tuˈn qbˈinchinte tkyaqil, tuˈntzin bˈantnin qten, aj tul qAjaw.
Quˈn kykyaqilx kyexjal kchi kaˈyil tiˈjjo tkolbˈil qMan Dios, a ktzajil tsmaˈn.

Atzaj teˈ kyetzxjal tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ tuˈn Juan, xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn:

Ntiˈx kyeˈ kyajbˈin, ikyqexjiy tzeˈnku jun chˈuq maˈ kan. ¿Ma noqtzin tuˈnjo jawsbˈil aˈ, aku chi kleta toj tyabˈ twiˈ Dios kujxix wen, a chˈix tul kanin? Quˈn ojtzqiˈn kyuˈn kykyaqilxjal, qa axjo kybˈinchbˈiˈn nyekˈinte qa naˈm tajtz tiˈj kyanmiˈn. ¿Tzeˈntzin tten nkubˈ kyximiˈn kyxola, qa aku chi kleta noq tuˈn Judiyqiˈy, a tyajil qtzan Abraham, ex nya tuˈn tajtz tiˈj kyanmiˈn? Tunpetziˈn, kxel nqˈmaˈn kyeˈy, noqpetzin at kolbˈiltz ikyjo, majqexpetla kyeˈ abˈj luˈn, aku chi ok tqˈoˈn Dios te tyajil Abraham, tuˈn kyklet. Tuˈnpetziˈn, chˈix tul tkawbˈil Dios kujxix kyibˈaj kykyaqiljo, ayeˈ kykyˈeˈ tuˈn tajtz tiˈj kyanmin, ikyxjo tzeˈnku tajaw jun wiˈ tze kjawil ttxˈemin, qa ntiˈ twutz n‑el. Ex a tze, a ntiˈ tajbˈin, k‑okix toj qˈaqˈ; ikyxsin kchi tenbˈilajiˈy qa mi s‑ajtz tiˈj kyanmiˈn.

10 Ayetzin kyej xjaltz antza xi kyqanin te kyjaluˈn: ¿Tiˈtzin aku kubˈ qbˈinchintza?

11 Xitzin ttzaqˈwin Juantz: Ankye teˈ at kabˈe t‑xbˈalin, il tiˈj tuˈn t‑xi tqˈoˈn jun teˈ a ntiˈ at te; ex ankye teˈ at twa, il tiˈj tuˈn t‑xi tqˈoˈn chˈin teˈ a ntiˈ.

12 Ex i tzaj laqˈe junjun kyej xjal, tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ. Ayetzin xjal anetziˈn, a peyil pwaqqetaq toj tkawbˈil Rom. Me nej xi kyqanin te Juan kyjaluˈn: Ay xnaqˈtzil, ¿Yajtzin qeˈ? ¿Tiˈn qeˈ kˈwel qbˈinchin?

13 Xitzin ttzaqˈwin Juan: Mi tzˈel kypeyin chˈintla tibˈajjo qˈmaˈntz kyeˈy, chiˈ.

14 Ex iteˈ junjuntl xoˈl qˈaqˈ i xi qaninte te kyjaluˈn: ¿Yajtzin qetza? ¿Tiˈn qeˈ kˈwel qbˈinchin?

Xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Ikyxjo kyeˈ, mina tzˈok kyxobˈtzin jun aˈla, ex mina txi kypatiˈn jun aˈla, a ntiˈ tbˈinchbˈin nya bˈaˈn, ex mina tzˈel kyiˈn jun tiˈ te jun aˈla; qalaˈ qe kykˈuˈja tiˈjjo twiˈ kykˈuˈja n‑etz.

15 Jotqex kyej xjal tzuntaq chi ayon kyeˈ, ex tzuntaq chi ximin kyeˈ toj kynabˈl, qa ataq te Juan a Crist, a Kolil, a otaq tzaj qˈoˈn toklin tuˈnx Dios. 16 Me atzin te Juan xi qˈmante kye kyjaluˈn: Me metzin weˈ, nchi kux nqˈoˈn xjol toj aˈ te jawsbˈil aˈ, te jun yekˈbˈil qa ma tzˈajtz tiˈj kyanmin. Me ante tzul wiˈjxiy nya noq oˈkx tuˈn kykuˈxxjal tuˈn toj aˈ, qalaˈ kxel tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin te jun majx te patbˈil jniˈ il toj. Quˈn at nimxixtl tipin tzeˈnku weˈ, ex ntiˈ we woklin nipe tuˈn woka te taqˈnil. 17 Quˈn luˈ Kawil kkawil kyibˈaj xjal tzeˈnku jun aj triyil, a qˈiˈn ma nim tze toj tqˈobˈ te xtulbˈil triy. Ex k‑elix tpaˈn kykyaqilxjal wen kyxoljo nya wen, ikyxjo tzeˈnku jun xjal, aj t‑xtulin triy, ex k‑elil tpaˈn paj tiˈj. Ex kchi xel tkˈleˈn nimil toj kyaˈj tzeˈnku tuˈn tkux tkˈuˈn triy toj ttxˈutxˈ. Me ayetzin nya nimil, ikyxjo tzeˈnku paj, ok kchi kˈwel tpatin tukˈa qˈaqˈ, a mixla k‑yupjilx.

18 Nimku tumil bˈaj tqˈmaˈn Juan kyexjal, tej tqˈmetj Tbˈanil Tqanil. 19 Ex majxpe teˈ aj kawil, Herodes tbˈi, xi tmiyoˈn Juan, a Jawsil Aˈ, quˈn tuˈn otaq tzˈok t‑xuˈjlin Herodías, a t‑xuˈjil Lip, a titzˈin. 20 Nya wen ele ikyjo toj twutz Herodes; bˈeˈx xi tqˈmaˈn tuˈn tkux jpet Juan toj tze. Tuˈntzin ikyjo, bˈeˈx chmet nim til twutz Dios.

Tej tkuˈx Jesús toj aˈ te jawsbˈil aˈ(B)

21 Ikytzin bˈajjo, tej naˈmxtaq tuˈn tkuˈx Juan toj tze. Tej nchi kuˈxtaq tqˈoˈn Juan xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ikyxl te Jesús bˈeˈx kuˈx toj aˈ tuˈn, te jawsbˈil aˈ. Ex tzuntaqtzin nnaˈnxi Jesús Dios, jun paqx xi jaqpajjo kyaˈj, 22 ex atziˈn Xewbˈaj Xjan kˈul kanin tibˈaj, ex iky kaˈyiˈn tzeˈnku jun palom. Ex qˈajqˈojin jun yol toj kyaˈj, ex tqˈma: Axixpen te nkˈwala, kˈuˈjlinxix wuˈn, a o jaw nskˈoˈn.

Aye t‑xeˈchil jaˈ saja Crist(C)

23 Bˈalaqa lajaj toj kaˈwnaq te Jesús tabˈqˈe, tej t‑xi t‑xikybˈiˈn tkyaqil taqˈin. Qˈumlaj qa kˈwalbˈaj te Jse, tzeˈnkuxtaqjo tqanil kyxolxjal. Atzin te Jse kˈwalbˈajtaqpen teˈ te Elí. 24 Ataqtzin teˈ Elí, kˈwalbˈajtaq teˈ te Matat, a tkˈwaltaq Leví, a tkˈwaltaq Melkí, a tkˈwaltaq Jana, a tkˈwaltaq Jse. 25 Atzin te Jse tkˈwaltaql te Matatías, a tkˈwaltaq Amós, a tkˈwaltaq Nahum, a tkˈwaltaq Esli, a tkˈwaltaq Nagai. 26 Ataqtzin te Nagai kˈwalbˈajtaq teˈ te Maat, a tkˈwaltaq Matatías, a tkˈwaltaq Semei, a tkˈwaltaq Josec, a tkˈwaltaq Judá. 27 Ataqtzin te Judá kˈwalbˈajtaq teˈ te Joanán, a tkˈwaltaq Resa, a tkˈwaltaq Zorobabel, a tkˈwaltaq Salatiel, a tkˈwaltaq Neri. 28 Ataqtzin te Neri kˈwalbˈajtaql teˈ te Melkí, a tkˈwaltaq Adi, a tkˈwaltaq Cosam, a tkˈwaltaq Elmadam, a tkˈwaltaq Er. 29 Ataqtzin te Er kˈwalbˈajtaqtzinl teˈ te Josué, a tkˈwaltaq Eliezer, a tkˈwaltaq Jorim, a tkˈwaltaq Matat, 30 a tkˈwaltaq Leví, a tkˈwaltaq Simeón, a tkˈwaltaq Judá, a tkˈwaltaq Jse, a tkˈwaltaq Jonam, a tkˈwaltaq Eliaquim. 31 Ataqtzin te Eliaquim kˈwalbˈajtaql teˈ te Melea, a tkˈwaltaq Mena, a tkˈwaltaq Matata, a tkˈwaltaq Natán. 32 Ataqtzin te Natán kˈwalbˈajtaql teˈ te David, a tkˈwaltaq Isaí, a tkˈwaltaq Obed, a tkˈwaltaq Booz, a tkˈwaltaq Sala, a tkˈwaltaq Naasón. 33 Ataqtzin te Naasón kˈwalbˈajtaql teˈ te Aminadab, a tkˈwaltaq Admin, a tkˈwaltaq Arni, a tkˈwaltaq Esrom, a tkˈwaltaq Fares, a tkˈwaltaq Judá. 34 Ataqtzin te Judá kˈwalbˈajtaqtzin teˈ te Jacob, a tkˈwaltaq Isaac, a tkˈwaltaq Abraham, a tkˈwaltaq Taré, a tkˈwaltaq Nacor, 35 a tkˈwaltaq Serug, a tkˈwaltaq Ragau, a tkˈwaltaq Peleg, a tkˈwaltaq Heber, a tkˈwaltaq Sala. 36 Ataqtzin te Sala kˈwalbˈajtaqtzin teˈ te Cainán, a tkˈwaltaq Arfaxad, a tkˈwaltaq Sem, a tkˈwaltaq Noé, a tkˈwaltaq Lamec, 37 a tkˈwaltaq Matusalén, a tkˈwaltaq Enoc, a tkˈwaltaq Jared, a tkˈwaltaq Mahalaleel, a tkˈwaltaq Cainán. 38 Ataqtzin te Cainán kˈwalbˈajtaqtzin teˈ te Enós, a tkˈwaltaq Set, a tkˈwaltaq Adán. Ataqtzin te Adán tzajnin te Dios.