Add parallel Print Page Options

Tej ttxˈixpit tchwinqil Zakey tuˈn Jesús

19  Tej tokx Jesús toj tnam Jericó, bˈeˈxkux ok ten bˈetejil toj tnam. Tojjo tnam anetziˈn, antza najletaq jun ichin aj Judiy, qˈinin wen, Zakey tbˈi, nejineltaq kyxoljo jniˈ peyil pwaq, a tuˈn tajbˈin kye aj kawil toj tnam Rom. Tajtaq tej ichin anetziˈn tuˈn tlonte Jesús, me mixtaq jaˈ nbˈante, quˈn tuˈn tal muchˈtaq tweˈ, exsin nimxtaq texjal lipche tiˈj Jesús. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx el rinin, tuˈntzintla tnej chˈintl, ex bˈeˈx jax toj twiˈ jun wiq tze, sicómoro tbˈi, tuˈntzintla tiwle Jesús tuˈn, quˈn antza tuˈn tikyˈetaq. Atzaj teˈ tikyˈ Jesús antza, bˈeˈx jaw kaˈyin jawl, jaˈ tokxitaq Zakey, ex xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Kux tkuˈtza Zakey, quˈn il tiˈj tuˈn nkyija toj tjay jaˈlin.

Jun paqx kuˈtz te Zakey, ex bˈeˈx xi tkˈmoˈn Jesús tukˈa tkyaqil tanmin. Tej kylonte xjaljo lo, bˈeˈx i ok ten yolbˈil tiˈj Jesús. Chi chiˈ kyjaluˈn: ¿Titzila quˈn ma tzˈokx Jesús qanil twatbˈil, tuˈn tkyij toj tja jun xjal aj il?

Me ante Zakey, tej nchi waˈntaq, bˈeˈx jaw weˈks teˈ, exsin xi tqˈmaˈn te tAjaw Tkyaqil kyjaluˈn: Kaˈyintziˈn, wAjaw, nikyˈjiˈn nqˈinimila ok kxel nqˈoˈn kye yaj, exsin qa at jun wetza tiˈ o tzˈel welqˈin te jun aˈla, kyaje maj ok k‑ajil nmeltzˈinlta t‑xel.

Chi Jesúsjo kyjaluˈn: Mapetzin tzul kolbˈiltz tojjo ja lo jaˈlinxix, quˈn noq tuˈn tnimbˈil wiˈja nyekˈine qa twutzxix tyajil Abraham tejo ichin lo. 10 Quˈn ma chin ul weˈ, a ayiˈn Tkˈwal Ichin, jyol kyeˈ ex klol kyeˈ, a ayeˈ otaq chi naj toj il.

Jun techil tuˈn Jesús tuˈn tok tilil quˈn toj qchwinqil(A)

11 Tzuntaq nchi bˈin kyexjal tiˈj Tyol Jesús. Tej chˈixtaq tpon kanin Jesús Jerusalén, kubˈ tyolinljo jun techil lo, quˈn tzuntaq nchi ximinxjal qa chˈixtaq tul kaniˈn Tkawbˈil qMan Dios twutz txˈotxˈ, ex bˈiˈntaq kyuˈn qa iltaq tiˈj tuˈn tkawin Kolil te jun majx toj tnam Jerusalén.

12 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kyjaluˈn: At jun nmaq xjal xiˈ toj junxil tnam najchaq, tuˈntzintla tok qˈoˈn toklin te nmaq kawil, me iltaq tiˈj tuˈn tmeltzˈaj.

13 I tzaj ttxkoˈnj nmaq xjal anetziˈn, lajaj taqˈnil tej naˈmxtaq t‑xiˈ, exsin nimx tpwaqtz xi tqˈoˈn teyile junjun, ex xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Kyqˈonku chˈin kyeˈ tal kykˈaẍjil tukˈa pwaq lo, aˈkxitla n‑alin aj wula. 14 Me ikyˈintaq twutzjo xjal lo, kyuˈnxjo t‑xjalil. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx i xi smaˈn jun jteˈbˈin xjal qˈmalte tiˈjbˈinxe. Ikytaq kyyoljo kyjaluˈn: Qkyˈeˈ qeˈ tuˈn tokjo ichin lo te kawil qibˈaja.

15 Me bˈeˈx tzaj qˈoˈnx tetz toklin te nmaq kawil, ex bˈeˈx ajtz tuˈn tul kanin toj ttanim. Atzaj teˈ tul, bˈeˈx i tzaj ttxkoˈn ayej aqˈnil, a jaˈ otaq txi tqˈoˈne pwaq, tuˈntzintla tbˈinte jteˈn otaq tkanbˈe junjun. 16 Uljo tnejil aqˈnil, ex xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Ay Taa, atzin te tpwaq lajaj maj ma tzˈalin te. 17 Kutzin chtej nmaq kawil te aqˈnil. Jun tbˈanil aqˈnil te, quˈn tuˈn toj tumil ma tzˈaqˈniniy tojjo chˈin taqˈin xi nqˈoˈn. Tuˈnpetziˈn, ok k‑okil nqˈoˈn tokliˈn te kawil kyibˈaj lajaj tnam. 18 Tej tul kanin juntl, iky xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Taa, atzin te tpwaq jweˈ maj ma tzˈalin teˈ. 19 Ex ikyx teˈ xi qˈmaˈnte: Ok k‑okil te te kawil kyibˈaj jweˈ tnam, chiˈ.

20 Me atzin teˈ juntl iky te tqˈma kyjaluˈn: Taa, luˈ te tal pwaq lo. Chebˈex xkubˈ nkˈuˈn toj jun tal suˈtj; 21 quˈn tuˈn bˈeˈx saj nxobˈila tey, quˈn kuj xjal te. Njaw tiˈnjiy, a nyay nkubˈ qˈonte, ex njaw tchmonjiy twutz awal, a nyay nkux awante. 22 Atzin tej nmaq kawil xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Ay jun aqˈnil nya wen. Ayexjo tyola kchi okil wuˈn te kawiltiy. Qa bˈiˈntaq tetza tuˈn, qa kuj xjalqin weˈ, ex qa njaw winjiˈy a nyaqiˈn ẍin kubˈ qˈonte, ex qa njaw nchmoˈnjiˈy, a nyaqiˈn ẍin kux awante, 23 ¿Tiˈtzin quˈntz mina xi tiˈn we npwaq tojjo nmaq ja te kˈuˈbˈl pwaq, exsintla saj tmeltzˈintza weˈy tukˈaxjo jniˈ manbˈilte, tej ẍin meltzˈaja njaˈy?

24 Xitzin tqˈmaˈnltz kyeˈ xjal, a iteˈtaq antza kyjaluˈn: Kyimiljiˈy pwaq te, exsin kyqˈonxsa te aqˈnil, a lajaj maj s‑aliˈn npwaqa tuˈn. 25 Ayetzin kyej xjal xi kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Taa, me lajaj maj teˈ pwaq at tukˈa. 26 Chi kawiljo kyjaluˈn: Ok kxel nqˈmaˈn kyeˈy, alkyeˈ xjal, a at nim at te, ok kxeˈl txqantl te te; atzin teˈ xjal, a nya nim at te, majxpe k‑elil qˈiyitjo chˈin netzˈ at te.

27 Ex ikyqexjo wajqˈoja, a kykyˈeˈtaq tuˈn woka te nmaq kawil, kux chi tzaj kyiˈn tzaluˈn, ex kybˈyonqekuy nwutzxa.

Tej tkanin Jesús toj Jerusalén(B)

28 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Jesús tkyaqiljo lo, kubˈ nej kywutz t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn kykanin toj tnam te Jerusalén. 29 Atzaj teˈ kykanin nqayin kykˈatz tnam te Betfagé ex Betania, nqayin t‑xe wutz, a Olivos tbˈi; i xitzin tchqˈoˈntz kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin. 30 Chiˈ kyjaluˈn kye: Kux cheˈxa tojjo tal kojbˈil jlajxi. Antza ok knetile jun tal bur kyuˈn, kˈloˈn, me mix jun xjal o chejinxi tibˈaj. Kypjumila, exsin kyintza tzaluˈn. 31 Qa at jun aˈla saj qaninte kyeˈy: ¿Tiquˈnil n‑el kypjuˈn? qa chiˈ. At k‑okile te qAjaw, chichkujiˈy.

32 I xiˈtzin kyej t‑xnaqˈtzbˈin antza, exsin el knetj tal bur kyuˈn, tzeˈnkuxjo otaq txi qˈmaˈn kye tuˈn Jesús. 33 Tzuntaq nchi pjun tiˈjjo tal bur, tej ttzaj qanin kye kyuˈn tajaw: ¿Tiquˈn n‑el kypjuˈnjiˈy tal bur?

34 Xitzin kytzaqˈwintz kyjaluˈn: Quˈn tuˈn at k‑okile te qAjaw, chi chiˈ.

35 Tzajtzin kyiˈntzjo tal bur, jaˈtaqjo taˈye Jesús. Jax kyqˈoˈn jniˈ kytxoˈw tibˈaj, exsin jax qe Jesústz tibˈaj. 36 Tej t‑xi xkye tbˈe Jesús, bˈeˈx i ok ten kyexjal likyˈilte jniˈ kytxoˈw tojile tbˈe. 37 Tej chˈixtaq kypon kanin tuˈn kyxi pichˈkaj t‑xe Wutz Olivos, jotqexjo jniˈ xjal, a lipcheqetaq tiˈj, ox chi ẍchˈinx tuˈn kytzaljbˈil, ex i nimsin tbˈi qMan Dios, tuˈn otaq kylon teˈ jotxjo jniˈ tbˈinchbˈin Jesús, a noqx nchi jaw kaˈylajxjal tuˈn. 38 Iky kyqˈmaˈ kyjaluˈn:

¡Kyˈiwlinxitjo a Nmaq Kawil,
a luˈ ma tzul tiˈj tbˈi tAjaw Tkyaqil!
Noqit jun nukˈbˈil toj kyaˈj,
ex nimxitjo toklin tbˈiy toj tnajbˈila.

39 Ayeqetziˈn junjun Parisey, a iteˈtaq kyxolxjal, xi kyqˈmaˈn te Jesús kyjaluˈn: Ay Xnaqˈtzil, miyonqexjiy xjal, a noq nchi ẍchˈin tiˈja. 40 Me atzin te Jesús iky xi ttzaqˈwiˈn kyjaluˈn: Kxel nqˈmaˈn kyeˈy, a qa mina ẍi jaw ẍchˈin xjal lo, ayela kye abˈj ok chi jawil ẍchˈin.

41 Tej chˈixtaq tkanin Jesús toj tnam Jerusalén, atzaj teˈ tiwlej tnam tuˈn, bˈeˈx jaw oqˈ tiˈj, 42 ex chiˈ kyjaluˈn: Ayiˈy xjal tojjo tnam chiˈ, noqit aku tzˈel kyeˈ kynikyˈ tiˈj tojjo qˈij jaˈlin, alkye tuˈn tul qˈinte tnukˈbˈil Dios kyxolaliy; nlayla bˈant ikyjo, quˈn ewin taˈye, ex nlay tzˈel kynikyˈa te. 43 Tzulx jun te tqˈijil, a nim bˈisbˈajil. Ayejo jniˈ kyajqˈoja ok kjawil kybˈinchin kybˈe tiˈjile kytanima; ok k‑okil kytxolbˈin kyibˈ kyiˈjiliy, exsin ok kchi okil lipin kyiˈja toj tkyaqil kytxlaja. 44 Ex kchi kˈwel yuchˈiˈn kytanima kyuˈn te jun majx. Ex kchi kˈwel bˈyoˈn jniˈ kyxjalila iteˈ toj; ntiˈx jun abˈj kyjel tibˈaj juntl; quˈn tuˈn mina s‑el kynikyˈa teˈ tqˈijil Dios, tej nteˈn kyxola.

Tej kyex tlajoˈn Jesús jniˈ kˈayil toj tnejil ja te naˈbˈl Dios(C)

45 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, okx Jesús tojjo tnejil ja te nabˈl Dios, exsin ok ten lajol kyeˈ jniˈ xjal, a tzuntaq nchi kˈayin. 46 Chiˈ kyjaluˈn: Tzˈibˈinl teˈ toj Tuˈjil Tyol Dios:

Atzin njaˈy k‑okil te ja te naˈbˈl Dios,
me ayetzin kyeˈ ma tzˈok kyqˈoˈn te kyja ileqˈch.

47 Kykyaqil qˈij o xnaqˈtzin te Jesús tojjo tnejil ja te nabˈl Dios. Me ayetzin kyej jniˈ kynejil pale, jniˈqetaqjo xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil exqetziˈn jniˈ nejinel toj tnam, tzuntaq nchi jyon kyeˈ tumil tzeˈntaq tuˈn tkubˈe kybˈyoˈn. 48 Me mix jyete tumil kyuˈn tzeˈn tuˈn tkubˈe bˈyete, quˈn tuˈn kykyaqilx xjal tzunxixtaq nchi bˈin tiˈjjo ntqˈmaˈntaq Jesús.