A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Lucas 8 Mam, Central (MVC)

Ayejo qya nchi mojintaq tukˈa Jesús

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈaj bˈet Jesús tojile ilaˈ tnam ex tojile ilaˈ kojbˈil, tuˈn tqˈmet, ex tuˈn tchikyˈbˈitjo Tkawbˈil qMan Dios. Majqex kyeˈ kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, lipcheqektaq tiˈj. Ex iteˈtaq jun jteˈbˈin qya lipcheqektaq tiˈj, ayej a otaq chi qˈanit tuˈn Jesús kyeˈ taqˈnil tajaw il ex teˈ ilaˈkul yabˈil. Kyxoljo qya anetziˈn tokxtaq Mariy, aj Xleˈn tbˈi nqˈolbˈajtztaq, exsin otaq chi etzjo wuq taqˈnil tajaw il toj tanmin. Ex majxjo Juana, a t‑xuˈjil Cuza, aj mojiltaq tukˈa Herodes, majx Susana exsin txqantl qya, ayej nchi mojintaq tukˈa Jesús.

Jun techil tzeˈn kyanmin xjal tiˈj Tyol Dios

Nimkuxjal i pon kychmoˈn kyibˈ tkˈatz Jesús, ayej i bˈaj tzaj tojile junjun tnam, quˈn kyajtaqjo xjal anetziˈn tuˈn tiwle Jesús kyuˈn. Oktzin ten Jesús yolil tiˈjjo jun techil, a ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Jun maj, attaq jun xjal ex, awal triy. Atzaj teˈ t‑xi tchtoˈn tijaj, ilaˈku ijaj i pon tzˈaq toj bˈe. Tuˈntziˈn, bˈeˈx i bˈaj kywaˈbˈinxjal, ex bˈeˈx jaw kywaˈn pichˈ. Ex ilaˈkul ijaj i pon tzˈaq kyxol abˈj. Ulpin kyeˈ kywiˈ, me liweyxix i jaw tzqij, quˈn tuˈn ntiˈtaq takˈiljo txˈotxˈ anetziˈn. Atx txqantl ijaj pon chitj kyxol txˈiˈx; ex ul kyeˈ kywiˈ. Me noq i jaw xkyˈiˈsix, quˈn tuˈn bˈeˈx i xi bˈaj kyxoljo kˈul, a at kytxˈiˈxil. Me at txqantl pon chitj tojjo tbˈanil txˈotxˈ. Tbˈanilpen chˈiˈye teˈ, ex nimxjo twutz kyij, bˈalaqa junjunchaq jweˈ kˈal twutzjo junjun ijaj.

Tbˈajlinxitzin tqˈmaˈn Jesúsjo techil lo, jawtzin yolin juntl majl kujxix wen. Chiˈ kyjaluˈn: Ankye taj tuˈn tkubˈ tbˈiˈn nyola, in tkubˈ tbˈiˈntz, tuˈntzintla tkubˈ tbˈinchin.

Nukˈbˈil tuˈn Jesús tiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈil

Me ayetzin kyej t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, bˈeˈxkux xi kyqanin kyeˈ, tzeˈn tzˈelpineˈ techil, a otaq bˈaj tyolin kyxol.

10 Ajo techil, iky tzˈelpine teˈ kyjaluˈn, chi Jesúsjo: Ajo tumil, a ewintaq tiˈjxi Tkawbˈil qMan Dios, o tzˈel kynikyˈa te, quˈn tuˈn aku Dios o tzaj yekˈinte kyeˈy. Me ayetzin kyeˈ txqantl, a naˈmx tel kynikyˈ te, il tiˈj tuˈn nyoliˈn kye kyukˈa techil, tuˈntzintla aj nbˈaj yoliˈn, ajo otaq kyli, me mina s‑el kynikyˈ te; exsiˈn ajo otaq kybˈi, mi n‑okx toj kywiˈ.

Tej ttzaj tchikyˈbˈin Jesús techil kyiˈjjo kyanminxjal

11 Ajo techil, a ma bˈaj qˈmet, antza nyoline teˈ tiˈjjo Tyol qMan Dios. 12 Atziˈn ijaj, a xpon chitj toj bˈe, antza nyoline teˈ kyiˈjjo xjal, a nchi bˈin tiˈj Tyol qMan Dios, me liwey n‑ul kanin tajaw il najsilte toj kyanmin, tuˈntzintla mina txi kynimin, ex mina chi klet. 13 Atzin teˈ ijaj, a xpon chitj kyxol abˈj, antza nyoline teˈ kyiˈjjo xjal, a nchi bˈin tiˈj Tyol qMan Dios. Nxi kynimin tukˈa tkyaqil kyajbˈil, me ajo kynimbˈil ntiˈxix tkujil, ex noq te jteˈbˈin qˈij, tuˈntziˈn bˈeˈx nchi jaw tzˈaq toj kynimbˈil, tzeˈnku ntzaj jun mibˈin toj kychwinqil. 14 Atzin teˈ ijaj, a xpon chitj kyxol txˈiˈx, antza nyoline teˈ kyiˈjjo xjal, a nchi bˈin tiˈjjo Tyol qMan Dios, me liwey nchi tzaj numj toj kynimbˈil tuˈnjo t‑xim kyanmin nya jikyin. Atku tuˈn tpajjo qˈinimil, ex atku noq tuˈn tpajjo achbˈil, a at twutz txˈotxˈ, tuˈntziˈn mina nchi wutzin toj kychwinqil. 15 Me atzin teˈ ijaj, a xpon chitj toj tbˈanil txˈotxˈ, antza nyoline teˈ kyiˈjjo xjal, a tbˈanilxjo kyanmin ex at‑xixjo kyajbˈil tuˈn kybˈin ex tuˈn tkubˈ kybˈinchiˈn a ntqˈmaˈn Tyol qMan Dios. Tuˈntziˈn, jikyinxix iteˈye toj kynimbˈil, ex tbˈanilxjo kywutz n‑el toj kychwinqil, chi Jesúsjo kye.

Ajo Tyol Dios tzeˈnku jun tqan tzaj

16 Yolin Jesús tiˈjjo juntl techil lo: Mix aˈl jun te xjal aku tzˈok txqonte jun tzaj, tuˈntzintla at spikyˈin tuja, exsin liwey tuˈn tkubˈ tmaqsiˈnl, mo tuˈn tokx tqˈoˈnl tjaqˈ jun watbˈil. Qalaˈ k‑okil txqet jun te tzaj, exsin tuˈn tjax qˈoyit twiˈ jun xtankoˈl, tuˈntzintla spikyˈin te kyeˈ, a nchi okxik tuja. Ex ikyxjo ajo nyola nlay bˈant tuˈn tmaqet. 17 Ntiˈx jun te tiˈ mina tzˈel tqanil, qalaˈ ikytzin ilx tiˈj tuˈn tkubˈ chikyˈbˈit. Ikytzin Tyol Dios; te tnejil mina n‑eltaq kynikyˈa te, me atzin jaˈlin loqiˈn nchin xnaqˈtzin kyiˈja, tuˈn tel ẍtileˈ toj kynabˈla tzeˈnku tqan tzaj. Tuˈntzin ikyjo, ntiˈx jun tiˈ aku bˈant tuˈn tewit.

18 Tuˈnpetziˈn, kykaˈyinktzin kyibˈa. Quˈn tkyaqiljo, a nim n‑ok tilil Tyol Dios tuˈn, kyja kxela qˈoyit txqantl tnabˈl, tuˈn tel tnikyˈ tiˈj tkyaqil. Me ankye teˈ ntiˈ n‑ok tqˈoˈn tilil, majxpe ajo tnabˈl, a tbˈanilx toj twutz, me a ntiˈ tumil, k‑elil qˈiyit te jun majx.

Ankyeqexix titzˈin ex tnana Jesús

19 Tzuntaq nyolin Jesús ikyjo, tej tpon kanin tnana exqetziˈn titzˈin antza, me mix i pon laqˈeyexix tkˈatz, quˈn tuˈn ma nintzxtaq xjal at. 20 Tuˈntziˈn, noq xi qˈmaˈn te kyjaluˈn: Lu tej tnaniy exqetziˈn titzˈin iteˈ peˈn, ex kyaj tuˈn kyyolin tukˈiy.

21 Atzin te Jesús xi ttzaqˈwin kyjaluˈn: A wejiˈy nnana ex aye wejiˈy witzˈin ayeˈ nchi bˈin, ex nkubˈ kybˈinchin a ntqˈmaˈn Tyol qMan Dios.

Tej tmiyet kyqˈiqˈ ex nijabˈ tuˈn Jesús

22 Jun majjo ikyjo, okx Jesús exqetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin toj jun bark, exsin xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Qo ikyˈx tzma tjlajxi nijabˈ, chiˈ.

Ex bˈeˈxsin i xiˈtz. 23 Ex tzmataq nchi bˈet tibˈaj aˈ, bˈeˈx ikyˈ ktan Jesús. Ex bˈeˈx ok ten txqan kyqˈiqˈ jumil tibˈajileˈ nijabˈ anetziˈn, ex atzin tej bark kyjaˈtaq tnoj teˈ tuˈn aˈ. Ex tuˈn ikyjo, chˈixtaq t‑xi mulqˈaj toj nijabˈ. 24 Tuˈntziˈn, bˈeˈx okx kˈasin kyuˈn t‑xnaqˈtzbˈin, ex xi kyqˈmaˈn te kyjaluˈn: ¡Xnaqˈtzil! ¡Xnaqˈtzil! Chˈix qxi mulqˈaj.

Bˈeˈx jaw weˈks Jesús, exsin xi tmiyoˈntz kyqˈiqˈ exsiˈn tipin aˈ, a tzunxtaq jaw mayiyin, ex noq tuˈnjo tyol, bˈeˈx i kubˈ qen, ex jotx kubˈ nume.

25 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, xitzin tqˈmaˈn Jesús kyeˈ t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: ¿Jaˈtzin saqˈekuˈ kynimbˈila?

Ayetzin kyej t‑xnaqˈtzbˈin otaq chi xobˈ, ex i jaw kaˈylaj. Tuˈntziˈn, jaw qanlaj kyxolx kyjaluˈn: ¿Alxsila kye xjal ikyjo? A ajin kyqˈiqˈ ex aˈ ma kubˈ niminte.

Tej kyex tlajoˈn Jesús taqˈnil tajaw il toj tanmin jun xjal aj Gerasa

26 I pontzin tojjo txˈotxˈ te Gerasa, a at tjlajxi nijabˈ, ttxlaj Galiley. 27 Noqxix nkuˈtzku Jesús toj bark, tej tpon laqˈe jun ichin tkˈatz, a antza etza kyxolxjal toj tnam. Atziˈn ichin anetziˈn, iteˈtaq taqˈnil tajaw il toj tanmin ilaˈxitaq abˈqˈe. Minataq nchi ok tqˈoˈnjo t‑xbˈalin, ex nya toj jun ja najletaq; qalaˈ antza n‑anqˈinetaq toj muqbˈil kyimnin. 28 Atzaj teˈ tiwle Jesús tuˈn, bˈeˈx kubˈ meje twutz, exsin jaw ẍchˈintz kujxix wen kyjaluˈn: ¿Tiˈ taja wiˈja, ay Jesús, a Tkˈwaljo Dios nimxix toklin? Chin kubˈsil nwutza tey, tuˈn mina chin kubˈ tyajinxa.

29 Tqˈma xjaljo yol lo, quˈn bˈijte Jesús tej t‑xi tqˈmaˈn kyej taqˈnil tajaw il, qa iltaq tiˈj tuˈn kyetz toj tanminjo xjal anetziˈn. Ojtxetaq ttzyetla kyuˈn taqˈnil tajaw il. Mix tuˈn otaq chi kˈletjo tqˈobˈ exqetziˈn tqan kyukˈa kxbˈil kyuˈnxjal, tuˈntzintla mina tzaqpaje. Me bˈeˈx nchi laqjtaqjo kxbˈil tuˈn, tuˈn kyipin taqˈnil tajaw il. Ex ayejo taqˈnil tajaw il nxi qˈintetaq tojjo txˈotxˈ jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal.

30 Xitzin tqanin Jesús tej ichin kyjaluˈn: ¿Titzin tetza tbˈi?

Tzajtzin ttzaqˈwin tej ichin kyjaluˈn: Ilaˈku weˈ nbˈi.

Xi tqˈmaˈn ikyjo quˈn tuˈn nimxtaq taqˈnil tajaw il otaq chi okx toj tanmin. 31 Ayeˈ taqˈnil tajaw il lo, i kubˈsin kywutz te Jesús, tuˈntzintla mina chi xi xoˈne toj ma tij jul, a jaˈla taˈyile t‑xela. 32 Me quˈn tuˈn iteˈtaq txqan kuch nchi waˈntaq twiˈ wutz, xitzin kyqaniˈn taqˈnil tajaw il te Jesús, tuˈntzintla t‑xi tqˈoˈn ambˈil kye, tuˈn kyokx kyojjo kye kuch. Xitzin tqˈoˈn Jesús ambˈil kye. 33 Texjo or anetziˈn, bˈeˈx i etz kyej taqˈnil tajaw il toj tanminjo ichin anetziˈn, ex bˈeˈxsin i okxtz kyojileˈ kuch, a iteˈtaq. Ayetzin kyej kuch bˈeˈx i xi tilj kyeˈ kubˈl, ex atzaj teˈ kykupin, bˈeˈxsin xi kyxoˈn kyibˈtz tojjo nijabˈ, ex antza bˈeˈx i jiqˈwe.

34 Atzaj teˈ tiwle lo kyuˈnxjal, a nchi kyikˈlentaq kyiˈj kuch, bˈeˈxsin i kubˈtz toj bˈe yolilte kyeˈ xjal, a iteˈtaq toj tnam ex kyojjo jniˈ kojbˈil. 35 Bˈeˈxsin i bˈajetz kyej xjal lolte qa twutzxtaqjo otaq kybˈi. Ex atziˈn teˈ kykanin tkˈatz Jesús, iwleˈ ichin kyuˈn, aj otaq chi etz taqˈnil tajaw il toj tanmin. Atzaj ichin anetziˈn qˈuqletaq t‑xe tqan Jesús; iteˈktaq t‑xbˈalin, ex otaq tzul spikyˈeˈ toj twutz. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj kyej xjal kyxobˈil.

36 Bˈeˈx tzyet tej lo tqˈumle kyuˈnj xjal i lonte, tzeˈn tten tqˈanitj ichin anetziˈn. 37 Tej tbˈijtej lo kyuˈnxjal, a iteˈtaq tojjo txˈotxˈ te Gerasa, nimx kyxobˈil tzaj. Tuˈn ikyjo, kykyaqilx i xiˈ kubˈsil kywutz te Jesús, tuˈntzintla tex tojjo kytanim. Okxsin Jesús toj bark, ex bˈeˈx ikyˈ antza. 38 Me naˈmtaq tikyˈ, atzin te ichin, a otaq chi etz taqˈnil tajaw il toj tanmin, kubˈsin teˈ twutz, tuˈn t‑xi lipe tiˈj Jesús, me mix ttziye te Jesús. Tzajtzin qˈmaˈntz te kyjaluˈn: 39 Kux meltzˈaja tjay, ex qˈmanxjiy tkyaqiljo a ma tbˈinche Dios tiˈja.

Kutzin, chtej ichin. Bˈeˈxsin xiˈtz, exsin ok tentz yolilte te kykyaqil xjal, a najleqetaq toj tnam, jotxjo a otaq tbˈinche Jesús tiˈj.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús kabˈe xjal

40 Atzaj teˈ tmeltzˈaj Jesús tjlajxi nijabˈ, tzuntaq chi yonxjal tiˈj, ex tzaj kykˈmoˈn tukˈa tzaljbˈil. 41 Tzuntaq nbˈajjo ikyjo, tej tpon kanin jun ichin tkˈatz Jesús, Jayr tbˈi, nejinel tojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl Dios aj Judiy. Atzin tej ichin anetziˈn bˈeˈx kubˈ meje t‑xe tqan Jesús, exsin kubˈsin twutz, tuˈntzintla t‑xiˈ Jesús tzmax tja, 42 quˈn tuˈn chˈixtaq tkyimjo jun tkˈwal txin, a junchˈinxtaq, bˈalaqa te kabˈlajaj tabˈqˈe. Tzmataq nbˈet Jesús, tuˈn tkanin tja Jayr, tej tok jitzˈle kyxolxjal, quˈn tuˈn nimxtaq xjal lipcheqetaq tiˈj.

43 Kyxoljo xjal, a lipcheqetaq tiˈj Jesús, attaq jun qya, a otaq bˈant‑xiˈ kabˈlajaj abˈqˈe ttzyetlin tukˈa kyyabˈilqya, ex mix jaˈ nqenetaq. Ex tuˈn ikyjo, otaq xbˈaj tyajiˈn tibˈ kyukˈa qˈanil, ex otaq bˈaj tyupin jniˈ attaq te, te twiˈ tqˈanbˈil, me mix aˈltaq otaq qˈaninte. 44 Tzaj lipexi tej qya lo tiˈjxi Jesús, exsin ok ttzyuˈn ttxaˈn t‑xbˈalin. Ex noq tuˈn ikyjo, bˈeˈx qeˈn tyabˈil. 45 Xitzin tqanin Jesús kyjaluˈn: ¿Ankyeˈ ma tzˈok mekoˈn weˈy? chiˈ.

Quˈn tuˈn mix aˈl xi tzaqˈwinte, xitzin tqˈmaˈn Pegr kyjaluˈn: Taa, mix aˈlte ma tzˈok tzyunte, qalaˈ tuˈn nim xjal lipche; tuˈntziˈn, bˈeˈx nchi ok aqˈle tiˈja, expe bˈeˈx nxi limoˈn kyuˈn.

46 Me kubˈ tqˈmaˈnl Jesús kabˈel tyol. Chiˈ kyjaluˈn: Ma tzˈel nnikyˈa te, qa at jun aˈla ma tzˈok tzyun weˈy, quˈn noq tuˈn wipiˈn ma qˈaniteˈ xjal anetziˈn.

47 Kubˈtzin t‑ximin tej qya, a qa nlay tzˈewittaq. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj laqˈe tkˈatz Jesús luˈlin wen tuˈn t‑xobˈil, ex bˈeˈx kubˈ meje t‑xe tqan. Kubˈtzin tpaˈntz kyxolxjal tiquˈnil ok ttzyuˈn t‑xbˈalin Jesús, ex kubˈ tqˈmaˈntz, qa bˈeˈx qˈanitku texjo paq anetziˈn.

48 Xitzin tqˈmaˈn Jesús tej qya kyjaluˈn: Nkˈwal, axjo tnimbˈila ma kubˈ qˈanin tey. Kuxsin txiˈtza jaˈlin tukˈa tzaljbˈil.

49 Tzunxtaq yolin Jesús ikyjo, tej tul kanin jun xjal qˈolte jun tqanil te Jayr, aj nejinel tojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl Dios Judiy, exsin xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Taa, ma kyim te tkˈwal. Mi tzˈok ila tiˈj xnaqˈtzil jaˈlin. Mi txi tkˈleˈnla tjay.

50 Me bˈeˈx bˈij teˈ lo tuˈn Jesús, exsin xi tqˈmaˈntz te Jayr kyjaluˈn: Mina tzaj xobˈa, oˈkx qe tkˈuˈja wiˈja, ex ok kqˈanitil te tkˈwal, chiˈ.

51 Atzaj teˈ tkanin Jesús tja Jayr, mix ttziye tuˈn kyokx kykyaqil xjal tukˈa; qalaˈ oˈkxjo ttata ex tnanaj txin tukˈax Pegr tukˈa Santyaw exsin Juan. 52 Tej kyokx tuja, kykyaqilxjal tzuntaq nchi oqˈ tuˈn bˈisbˈajil tiˈjjo tal txin, a otaq kyim. Me atzin te Jesús xi qˈmante kye kyjaluˈn: Mina chi oqˈ kyeˈ, quˈn nya ma kyim tetxin, qalaˈ luˈ noq nktan.

53 Noqx i bˈaj jaw tzeˈn jniˈ xjal tiˈjjo tyol Jesús ikyjo, quˈn tuˈn otaq tzˈiwleˈ txin kyuˈn, a qa otaq kyim.

54 Me atzin te Jesús, xiˈ teˈ tzyulte tqˈobˈjo txin, exsin jaw tiˈn tqˈajqˈojil twiˈ. Chiˈ kyjaluˈn: ¡Weˈksa, txin!

55 Bˈeˈxsin jaw anqˈin juntl majl tej txin, ex texjo paq anetziˈn bˈeˈx jaw weˈks. Xitzin tqˈmaˈn Jesús tuˈn t‑xi qˈoˈn twa.

56 Bˈeˈx i jaw kaˈylaj kyej ttata kˈwal tuˈn ikyjo, me bˈeˈx xi qˈmaˈn kye tuˈn Jesús, tuˈn mix alqeye, tuˈn t‑xi kyqˈmaˈne tkyaqilxjo otaq bˈaj.

Luke 8 New International Version (NIV)

The Parable of the Sower

After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The Twelve were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases: Mary (called Magdalene) from whom seven demons had come out; Joanna the wife of Chuza, the manager of Herod’s household; Susanna; and many others. These women were helping to support them out of their own means.

While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable: “A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path; it was trampled on, and the birds ate it up. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, a hundred times more than was sown.”

When he said this, he called out, “Whoever has ears to hear, let them hear.”

His disciples asked him what this parable meant. 10 He said, “The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that,

“‘though seeing, they may not see;
    though hearing, they may not understand.’[a]

11 “This is the meaning of the parable: The seed is the word of God. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 13 Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing they fall away. 14 The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way they are choked by life’s worries, riches and pleasures, and they do not mature. 15 But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop.

A Lamp on a Stand

16 “No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light. 17 For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. 18 Therefore consider carefully how you listen. Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they think they have will be taken from them.”

Jesus’ Mother and Brothers

19 Now Jesus’ mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd. 20 Someone told him, “Your mother and brothers are standing outside, wanting to see you.”

21 He replied, “My mother and brothers are those who hear God’s word and put it into practice.”

Jesus Calms the Storm

22 One day Jesus said to his disciples, “Let us go over to the other side of the lake.” So they got into a boat and set out. 23 As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger.

24 The disciples went and woke him, saying, “Master, Master, we’re going to drown!”

He got up and rebuked the wind and the raging waters; the storm subsided, and all was calm. 25 “Where is your faith?” he asked his disciples.

In fear and amazement they asked one another, “Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him.”

Jesus Restores a Demon-Possessed Man

26 They sailed to the region of the Gerasenes,[b] which is across the lake from Galilee. 27 When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. 28 When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don’t torture me!” 29 For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places.

30 Jesus asked him, “What is your name?”

“Legion,” he replied, because many demons had gone into him. 31 And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the Abyss.

32 A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. 33 When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned.

34 When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside, 35 and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus’ feet, dressed and in his right mind; and they were afraid. 36 Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. 37 Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them, because they were overcome with fear. So he got into the boat and left.

38 The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, 39 “Return home and tell how much God has done for you.” So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.

Jesus Raises a Dead Girl and Heals a Sick Woman

40 Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. 41 Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus’ feet, pleading with him to come to his house 42 because his only daughter, a girl of about twelve, was dying.

As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. 43 And a woman was there who had been subject to bleeding for twelve years,[c] but no one could heal her. 44 She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped.

45 “Who touched me?” Jesus asked.

When they all denied it, Peter said, “Master, the people are crowding and pressing against you.”

46 But Jesus said, “Someone touched me; I know that power has gone out from me.”

47 Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. 48 Then he said to her, “Daughter, your faith has healed you. Go in peace.”

49 While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. “Your daughter is dead,” he said. “Don’t bother the teacher anymore.”

50 Hearing this, Jesus said to Jairus, “Don’t be afraid; just believe, and she will be healed.”

51 When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John and James, and the child’s father and mother. 52 Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. “Stop wailing,” Jesus said. “She is not dead but asleep.”

53 They laughed at him, knowing that she was dead. 54 But he took her by the hand and said, “My child, get up!” 55 Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. 56 Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened.

Footnotes:

  1. Luke 8:10 Isaiah 6:9
  2. Luke 8:26 Some manuscripts Gadarenes; other manuscripts Gergesenes; also in verse 37
  3. Luke 8:43 Many manuscripts years, and she had spent all she had on doctors
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes