Add parallel Print Page Options

Kxel woqxeninxixa teˈy twutz qMan Dios ex twutz Crist, a Jesús, a Nmaq Kawil tibˈaj tkyaqil, ex chˈix tul kawil kyiˈjjo tkyaqil xjal, a itzˈqex ex kyimninqe: Qˈmaˈnxixjiy Tyol Dios. Ex qa at ambˈil tiˈja ex qa ntiˈ, tzˈokx tilil tuˈn, tuˈn tbˈant. Kawinqexa, jikysinqexa, ex chebˈe qˈonxa kynabˈl tukˈa jun xnaqˈtzbˈil toj tumil. Quˈn tzul kanin jun qˈij, a jaˈ mi kubˈ kybˈiˈnxjal xnaqˈtzbˈil toj tumil, ex noq tuˈn tachbˈil ojtxe kyten, kchi jyol kyiˈj txqantl xnaqˈtzil, tuˈn kyxnaqˈtzin kyiˈj, a wen toj kywutz tuˈn kybˈinchin tzeˈnkuxjo kyaj tuˈn kybˈinchinte. Ex kxel kymeltzˈin kyiˈj teˈ xnaqˈtzbˈil twutzxix, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn ambˈil teˈ xnaqˈtzbˈil, a tzajnin te ojtxe, a ntiˈ tajbˈin. Me atzin te, tenx tnabˈla toj tkyaqiljo lo. Tzikyˈx tkyaqil yajbˈil tuˈn; qˈonka tilil, tuˈn tyoliˈn tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil; japinx tkyaqil taqˈiˈn tuˈn, a ma tzaj tqˈoˈn Dios.

Quˈn ma japin kanin qˈij, jaˈ tuˈn nkubˈ bˈyoˈniˈy, jaˈ tuˈn wokiˈy tzeˈnku jun oyaj twutz Dios. Ma japin bˈaj nnimbˈila wuˈn, tzeˈnku jun wen xoˈl qˈaqˈ ma kanbˈin toj jyoj qˈoj, ex tzeˈnku jun rinil ma kanbˈin toj rinbˈil. Ma tzˈok nqˈoˈn tilil, tuˈn mix ja xkyij ntzaqpiˈn nnimbˈila. Atziˈn jaˈlin, noq nchin ayoˈn tiˈjjo tbˈanil oyaj ktzajil qˈoˈn weˈy tuˈn Kawil tzˈaqlexix, a qAjaw, aj tjapin tqˈijil. Ex nya noq te weˈy; qalaˈ majx kye jniˈ nchi ayoˈn tiˈj tulil tukˈa tzaljbˈil.

Junjun xjal wen ex junjun nya wen

Bˈaˈnx jyoˈn tumil tzeˈn tten tuˈn tula lol weˈy liweyxix, 10 quˈn ate Demas, ma chin kyij ttzaqpiˈn tuˈn t‑xi Tesalónica, quˈn ma pon tkˈuˈj tiˈjjo at tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Atzin te Crescente o txiˈ toj txˈotxˈ Galacia; ex ikyxjo te Tito, o txiˈ toj Dalmacia. 11 Oˈkx Lucas at wukˈiy. Kˈlentza Marks tukˈiy, quˈn at‑xix tajbˈin mojil weˈy toj aqˈuntl. 12 Atzin te Tíquico, ma txi nsmaˈn toj Éfeso. 13 Aj ttzaja, liwey tzikyˈa qˈilte ntxoˈwa, aj kyij nqˈoˈn toj tnam Troas toj tja Carpo. Ex kˈaˈ chi tzaj tiˈnjiy wuˈja, exqetziˈn ojtxe uˈj, quˈn ayetzin at‑xix kyajbˈin weˈy.

14 Atzin te Lejantr, a txˈnol kxbˈil, nimx nya bˈaˈn ma kubˈ tbˈinchin wiˈja. Ax qAjaw ktzajil qˈoˈnte t‑xel te, tiˈj tkyaqiljo ma bˈant tuˈn. 15 Bˈaˈnx kaˈyin tibˈa te, quˈn nimxix nqˈojin tiˈjjo qxnaqˈtzbˈil jaˈlin.

16 Tej nxi qˈiˈn tnejil maj twutz kawil tuˈn nkleta, mix aˈl jun kyxol nimil ten mojil weˈy. Kykyaqilx in kyij kytzaqpiˈn. Noqit ntiˈ kyil twutz Dios tuˈnjo ikyjo. 17 Me ate qAjaw ten wukˈiy, ex tzaj tqˈoˈn wipiˈn tuˈn nyoliˈn tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil kywutz nim xjal nya Judiyqe. Ex ax qAjaw mojin weˈy, tuˈn mi chin bˈajiˈy kyuˈn. 18 Ax qAjaw kklol weˈy te tkyaqiljo nya bˈaˈn, ex kchin kletila tuˈn, te jun majx, tuˈn wokxa toj Tkawbˈil toj kyaˈj. Nimxit tbˈi qAjaw jaˈlin ex te jun majx. Ikyxitjo.

Jun tyol Pabl tuˈn tjapin bˈaj tuˈj

19 Ex qˈolbˈinxa Prisca ex Aquila, ex tkyaqiljo iteˈ toj tja Onesíforo. 20 Ate Erasto kyij Corint, ex atzin te Trófimo, tej yabˈtaq, kyij nqˈoˈn toj Milet. 21 Qˈonka tilil, tuˈn tula naˈmtaq tul kanin jbˈalil. Ex jun qˈolbˈil teˈy tuˈn Eubulo, ex ikyx tuˈn Pudente, Lino ex Claudia, junx kyukˈa txqantl nimil.

22 Axit qAjaw ten toj tanmiˈn. Ex noqxit a t‑xtalbˈil ten kyukˈiy toj tkyaqil.