Add parallel Print Page Options

Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa(A) adevărului, care este potrivit cu evlavia(B), în nădejdea(C) vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii(D) de Dumnezeu, care nu poate să mintă(E), ci(F) Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care(G) mi-a fost încredinţată după(H) porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit(I), adevăratul(J) meu copil în credinţa(K) noastră, a amândurora: Har(L) şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru! Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială(M) ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi(N) prezbiteri[a] în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: Dacă(O) este cineva fără prihană, bărbat(P) al unei singure neveste, având(Q) copiii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul[b], ca(R) econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat(S) la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav(T), ci(U) să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se ţină(V) de Cuvântul(W) adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă(X) şi să înfrunte pe potrivnici. 10 În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt(Y) mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori(Z), 11 cărora(AA) trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc(AB) familii întregi, învăţând pe oameni, pentru(AC) un câştig urât, lucruri, pe care nu trebuie să le înveţe. 12 Unul(AD) dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe”. 13 Mărturia aceasta este adevărată. De aceea(AE) mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă(AF) 14 şi să nu(AG) se ţină de basme evreieşti şi de porunci(AH) date de oameni, care se întorc de la adevăr. 15 Totul(AI) este curat pentru cei curaţi, dar, pentru cei(AJ) necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu(AK) faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru(AL) orice faptă bună.

Tu, însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura(AM) sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă(AN), în dragoste, în răbdare. Spune(AO) că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi(AP) iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse(AQ) bărbaţilor lor, pentru ca(AR) să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în(AS) toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie(AT), de vorbire(AU) sănătoasă şi fără cusur, ca(AV) potrivnicul să(AW) rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuieşte pe robi(AX) să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în(AY) toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10 să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca(AZ) să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. 11 Căci harul(BA) lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost(BB) arătat 12 şi(BC) ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi(BD) cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând(BE) fericita noastră nădejde(BF) şi arătarea(BG) slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. 14 El S-a(BH) dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească(BI) un norod(BJ) care să fie al Lui, plin de râvnă(BK) pentru fapte bune. 15 Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră(BL) cu deplină putere. Nimeni(BM) să nu te dispreţuiască.

Adu-le aminte să(BN) fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să(BO) fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău(BP) pe nimeni, să nu fie gata de ceartă(BQ), ci cumpătaţi(BR), plini de blândeţe(BS) faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram(BT) altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a arătat bunătatea(BU) lui Dumnezeu(BV), Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu(BW) pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii(BX) din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a(BY) vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca(BZ), odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem(CA) în nădejde(CB) moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat(CC) este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi(CD) în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! Dar de(CE) întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci(CF) sunt nefolositoare şi zadarnice. 10 După întâia(CG) şi a doua mustrare, depărtează-te(CH) de cel ce aduce dezbinări, 11 căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit(CI). 12 Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic(CJ), grăbeşte-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. 13 Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo(CK) să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. 14 Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să(CL) fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice şi să nu(CM) stea neroditori. 15 Toţi cei ce sunt cu mine îţi trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credinţă.

Harul să fie cu voi toţi! Amin.

Footnotes

  1. Tit 1:5 Sau: bătrâni.
  2. Tit 1:7 Sau: priveghetor.