Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Thượng Đế vì Ngài giúp đỡ kẻ yếu thế

146 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Ngài.
Tôi sẽ ca ngợi Ngài trọn đời tôi;
    Hễ tôi còn sống bao lâu tôi sẽ ca ngợi Chúa bấy lâu.
Chớ nên tin cậy vua chúa hay loài người,
    là những kẻ không thể cứu ngươi.
Khi con người chết, họ bị chôn trong đất.
    Bao nhiêu dự định họ đều tan theo mây khói.
Phúc cho những kẻ được Thượng Đế của Gia-cốp giúp đỡ.
    Họ đặt hi vọng đặt trong Chúa là Thượng Đế của mình.
Ngài tạo nên trời, đất,
    biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ lòng thành tín đến đời đời.
Ngài xử công bằng cho kẻ bị ức hiếp.
    Ban thức ăn cho kẻ đói khổ.
Chúa giải phóng người bị tù.
Khiến kẻ mù được sáng mắt.
    Chúa nâng đỡ kẻ gặp khó khăn.
Ngài yêu mến người làm điều phải.
Chúa bảo vệ các ngoại kiều.
    Ngài bênh vực trẻ mồ côi và người góa bụa,
Nhưng Ngài cản đường kẻ ác.
10 Chúa sẽ làm vua cho đến đời đời,
    Hỡi Giê-ru-sa-lem, Thượng Đế ngươi còn đời đời.

Ngợi ca Chúa!