A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 1 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhơn cũng không được vào hội người công bình.

Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

TẬP THỨ NHẤT

(Bài 1-41)

Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác

Phước cho người không đi theo kế kẻ gian ác,
Không đứng chung đường với phường tội lỗi,
Không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng,
Nhưng vui thích về luật pháp của Chúa,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Cứ đến mùa được hoa quả đầy cành,
Lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa;
Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.

Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy,
Nhưng chúng chẳng khác gì rác rến bị gió đùa đi.
Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét;
Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;
Chúa biết rõ đường lối người ngay lành,
Còn đường lối những kẻ gian ác sẽ dẫn đến diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes