A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 76 1934 Vietnamese Bible (VIET)

76  Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, Danh Ngài lớn tại Y-sơ-ra-ên.

Đền tạm Ngài ở Sa-lem, Và nơi ở Ngài tại Si-ôn.

Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung, Cái khiên, thanh gươm, và khí giới chiến.

Chúa rực rỡ oai vinh Hơn các núi sự cướp giựt.

Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, Họ ngủ trong giấc mình, Chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình.

Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách, Xe và ngựa bèn bị ngủ mê.

Chính mình Chúa thật là đáng sợ; Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?

Từ trên trời Chúa truyền đoán ngữ; Khi Đức Chúa Trời chổi dậy đoán xét,

Để giải cứu các người hiền từ trên đất, Thì đất bèn sợ hãi, và yên lặng.

10 Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa; Còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở.

11 Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; Hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho Đấng đáng kính sợ.

12 Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng; Đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh đáng sợ.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 76 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Quyền Năng Ðắc Thắng của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

76 Ở Giu-đa ai cũng biết Ðức Chúa Trời;
Danh Ngài rất cao quý trong
I-sơ-ra-ên.
Ðền tạm của Ngài ở Sa-lem;
Nơi Ngài ngự ở Si-ôn.
Nơi đó Ngài bẻ gãy các cung tên,
Cùng các khiên, gươm đao, và khí giới chiến tranh. (Sê-la)

Ngài thật huy hoàng,
Thật tuyệt hảo hơn những núi chiến lợi phẩm.
Những kẻ dũng mãnh đã bị tước đoạt hết sạch của cải;
Chúng đã chìm vào giấc ngủ mê man;
Chẳng còn một chiến sĩ nào nhấc tay mình lên nổi.
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, khi Ngài quở trách,
Cả ngựa lẫn người cỡi ngựa đều phải ngủ say như chết.

Nhưng Ngài, chỉ một mình Ngài là Ðấng đáng được kính sợ.
Khi Ngài nổi giận, ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài?
Từ thiên cung Ngài ban truyền phán quyết;
Khắp đất đều run rẩy và im lặng lắng nghe,
Khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy để đoán phạt,
Hầu cứu mọi người khốn khổ khắp thế gian. (Sê-la)

10 Cơn giận của loài người chỉ làm cho Ngài được ca ngợi;
Còn phần dư lại của cơn giận Ngài sẽ kiềm tỏa bao vây.

11 Hãy hứa nguyện và khá làm trọn lời hứa nguyện của mình với Chúa, Ðức Chúa Trời của bạn.
Hãy để mọi kẻ ở quanh Ngài mang các lễ vật dâng lên Ngài, Ðấng đáng được kính sợ.
12 Ngài sẽ dẹp hết thái độ kiêu căng của những người quyền thế.
Tất cả các vua chúa thế gian đều phải sợ hãi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes